• OBJAVLJENO: 15.10.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 99.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija

Copy of IMG_2626

Na današnjoj 99.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputila je u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Izmjene i dopune ovog zakona koji je donesen 2003.godine proizilaze iz potrebe usklađivanja sa propisima koji su u međuvremenu doneseni i koji na direktan ili indirektan način utiču na normativno regulisanje pitanja rada Vlade BPK-a, stoji u obrazloženju.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je donijela odluku o usvajanju „Programa ruralnog razvoja za 2014.godinu“ za čiju realizaciju će se izdvojiti 100.000 KM.

Vlada je potvrdila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčanih sredstava mljekari ,,Milgor” d.o.o.Goražde prema ,,Programu novčanog podsticaja za podršku revitalizaciji Mljekare ,,Milgor’.
Usvojena je takođe i odluka da se prema ovom programu isplate sredstva u visini od 91.000 KM, kojim će se u potpunosti izmiriti obaveze mljekare prema javnim prihodima.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 22.650 KM za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Bosansko-podrinjskog kantona za budžetsku 2014.godinu. Prema ovoj odluci, pravo na ovakav vid pomoći dobila su 134 srednjoškolca.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje kupoprodajnih predugovora sa podnosiocima zahtjeva koji su na osnovu Konačne rang liste stekli pravo na kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H2-zgrada za mlade“ u Goraždu.

Vlada je dala saglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje osnovne škole“ saglasnost Vlade dobila je JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Vlada je danas odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK –a Goražde, redovnu tranšu Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te sredstva za isplatu studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2013/2014 godinu.

Karate klubu „Holiday“ Goražde i Rukometnom klubu „Radnički odobrena su sredstva za dodatne programe, a Udruženju „Sport za sve“ za provođenje programa „ Rekreativo liga“.

Vlada je takođe donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava za jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje egzistencijalnih problema socijalno ugroženih građana, za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec septembar 2014.godine, te sredstva za sufinansiranje Izrade strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što je prihvatila ostavku predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, Vlada je na period od 60 dana, imenovala privremeni Upravni odbor ove agencije.

Vlada je sa pozitivnom ocjenom ocijenila probni rad direktora Zavoda za pravnu pomoć BPK-a Goražde Murisa Tatarina.

Vlada danas takođe potvrdila bodovnu listu Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara, prema kojoj je nakon provedene procedure Ešef Hurić ponovo imenovan na funkciju policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.