• OBJAVLJENO: 23.10.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 100. redovnu sjednicu
Utvrđen Nacrt strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina

IMG_2673

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 100. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran dnevni red od 45 tačaka.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava za četiri projekta boračkih udruženja.  Radi se o projektu Saveza RVI „Pomoć u stambenom zbrinjavanju“, projektu Organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Sjećanje na poginule borce“, te Projektu poboljšanja statusa boračkih populacija Udruženja demobilisanih boraca.

Donesena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava za rad boračkih udruženja, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Projekat pomoći demobilisanim i oboljelim borcima koji se nalaze u teškom socijalno-materijalnom položaju.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja i Komisije za rješavanje o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku, Vlada je prihvatila izmjenu Rang liste reda prvenstva za prodaju 42 potkrovna stana u Vitkovićima pripadnicima boračke populacije, te utvrdila Konačnu rang listu za prodaju ovih stanova.

Vlada je dala saglasnost za plaćanje Okončane situacije po Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-448, dionica Jabuka-Kriva Draga, kao i za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta  R-448, dionica Baćanski most-Zupčići.

Općini Goražde Vlada je odobrila novčana sredstava u iznosu od 100.000,00 KM za sufinansiranje prve faze Projekta izgradnje rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselja Vitkovići.

Na ime podsticaja u poljoprivredi, odobrena je isplata sredstva za proizvodnju gljiva i merkantilnog krompira, kao i za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije štalskih objekata.

Vlada je donijela odluke o odobravanju redovne tranše JU „Dom za stara i iznemogla lica“ kao i novčanih sredstava udruženjima „Seka“ i „Sehara“ za realizaciju njihovih programskih aktivnosti.

IMG_2679

Vlada je donijela odluke o finansiranju i odobravanju novčanih sredstava za projekat JU Zavod za javno zdravstvo pod nazivom „Uspostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“.

Donesena su i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih upravnih odbora JZU Kantonalna bolnica i JU Zavod zdravstvenog osiguranja.

Vlada nije dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ o izboru Kemala Kuljuha za direktora ove javne ustanove, te je Upravnom odboru dala zaduženje da do provođenja nove konkursne procedure za izbor direktora imenuje vršioca dužnosti Doma za stara i iznemogla lica u Goraždu.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.09.2014. godine.

Utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen i Nacrt strategije o neprofitno-socijalnom stanovanju BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina.

U oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, donesene su odluke o odobravanju plaćanja faktura za izvođenje grubih građevinskih radova i izvođenje stručnog nadzora na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“. Takođe, donesena je i Odluka o prihvatanju ponuda za kupovinu dva poslovna prostora u ovom objektu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge školskih odbora OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača i OMŠ „Avdo Smailović“ o imenovanju direktora ovih škola za novi mandatni period.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

OŠ „Ustikolina“ data je saglasnost za pokretanje postupka adaptacije školskog igrališta, dok su Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrena novčana sredstva na ime redovne tranše za septembar.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za septembar, te je dala saglasnost za nabavku kotla na pelet za potrebe Policijske stanice Prača.

Ministarstvu unutrašnjih poslova data je saglasnost za prijem jednog stručnog saradnika za planiranje, kontrolu i izvršenje budžeta u Sektoru za podršku.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o podjeli troškova na realizaciji projekta pod nazivom „Smanjenje emisije stakleničkih gasova instalacijom kotla na na čvrsto bio-gorivo, uz povećanje enegetske efikasnosti sistema grijanja u Kantonalnoj bolnici Goražde – druga faza“.

 

IMG_2676

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.