• OBJAVLJENO: 31.03.2015.
Nastavak 9.redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Odobren Program sufinansiranja samozapošljavanja Službe za zapošljavanje BPK Goražde

IMG_5797

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak 9.redovne sjednice.

Na početku sjednice,Vlada je razmatrala i primila k znanju   Informaciju o realizaciji projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu. Zbog kašnjenja realizacije prve faze radova usljed loših vremenskih uslova, Vlada je dala saglasnost da se u predugovorima o kupoprodaji stanova kao novi rok za okončanje svih ugovorenih radova utvrdi 01. juli ove godine, te potpiše anex ugovora.

Ministarstvo za privredu dobilo je od Vlade saglasnost za dodjelu lovišta „Grebak“, „Borovac“ i  „Pale-Prača“ u zakup lovačkim udruženjima „Grebak“ Foča-Ustikolina, „Biserna“ Goražde i „dr.Zahid Čaušević“ Prača za obavljanje djelatnosti lova, uključujući brigu o divljači i organizaciju sportsko-privrednog lova. Prema novom Zakonu o lovištu, zakup se daje na period od deset godina, a visina zakupnine iznosi 10% od planiranog godišnjeg prihoda od odstrela divljači planiranog u lovno-privrednoj osnovi.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste dobilo je saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na završetku rekonstrukcije regionalnog puta R-448 dionica Jabuka-Kriva Draga. Kao što je poznato, završetak rekonstrukcije ovog puta finansiraće se iz GSM licence za 2011.godinu za Fedaraciju BiH u iznosu od 400.000 KM, a implementator ovog projekta biće Vlada BPK Goražde.

Vlada je dala  saglasnost i na Program za subvencioniranje Projekta rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u Industrijskoj zoni „Pobjeda“Goražde za 2015.godinu u iznosu od 168.804. KM. Riječ je o prestalim namjenskim sredstvima koji će omogućiti završetak radova na ovom projektu. Trenutno se izvode radovi na instalaciji opreme na prilaznim saobraćajnicama i sporednim prostorijama, istaknuto je u obrazloženju.

Vlada je danas dala saglasnost na Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2014.godinu JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde, koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Saglasnost Vlade dobili su i programi Službe za zapošljavanje za 2015.godinu: „Program obuke– informatika, engleski i njemački jezik“ u vrijednosti od 50.000 KM i „Program sufinansiranja samozapošljavanja“ u iznosu od 231.000 KM, kojim je predviđeno sufinansiranje pokretanja i vođenja biznisa za 33 nezaposlene osobe sa evidencije Službe.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2015.godinu sa ekonomskih kodova: Transfer za sport u iznosu od 490.000 KM, Transfer za informisanje u iznosu od 508.000 KM i Tekući transferi pojedncima-ostalo, u iznosu od od 140.000 KM.

Nakon što je razriješila privremeni Školski odbor, Vlada je imenovala predsjednika i članove novog Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Usvojena je takođe i Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK dobilo je od Vlade saglasnost za nabavku dva službena vozila, a premijer za potpisivanje ugovora o nabavci nakon provedene procedure.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila sufinansiranje projekta utopljavanja OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ kojeg će realizovati UNDP u iznosu od 164.420 KM, te dala načelnu saglasnost ministarstvima za sufinasiranje projekata koje će aplicirati prema drugim nivioma vlasti i međunarodnim organizacijama.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.