• OBJAVLJENO: 06.08.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela 29. redovnu sjednicu
Data saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za zaštitu okoliša

IMG_8163

Na danas započetoj 29. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2015.godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju prostora oko objekta u kojem su smješteni radio-televizijski repetitori u vlasništvu BPK Goražde na lokalitetu „Uhota brdo,“ kao i Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta na istom lokalitetu.

Vlada je danas stavila van snage Odluku o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju privatnog sektora kroz unaprjeđenje proizvodnje na području BPK-a Goražde za 2015.godinu, te donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Vlada je razmatrala i usvojila Informaciju o analizi stanja u poljoprivredi na području BPK-a Goražde u posljednje tri godine i dokument pod nazivom „Analiza stanja u oblasti prerađivačke industrije u BPK Goražde za period 2012-2014. godina“ koje je sačinilo Ministarstvo za privredu. U okviru ove tačke Vlada je donijela i Zaključak kojim je zadužila resorno ministarstvo da formira radne grupe koje će utvrditi prijedlog mjera za poboljšanje stanja u ovim oblastima.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015. godinu.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za izradu i zaključivanje Aneksa Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselja Vitkovići – I faza,“ kojim će se prvobitno ugovoreni rok za utrošak odobrenih sredstava produžiti za tri mjeseca. U okviru ove tačke Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje aneksa ovog ugovora.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumsko-privredne osnove za državne šume na području BPK-a Goražde, dok je resornom ministru data saglasnost da izvrši produženje Ugovora o zakupu kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo – Filijala Goražde za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo.

Vlada je danas donijela Rješnje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde. Do okončanja zakonom propisane procedure imenovanja novog Upravnog odbora, Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

IMG_8171

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je donijela Odluku o uvtrđivanju potrebe za vađenje materijala iz rijeke Drine i čišćenje korita radi uređenja vodotoka i zaštite štetnog djelovanja voda.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Moto-klub Goražde“ na ime sufinansiranja Međunarodne kulturno-muzičke manifestacije VII Moto-susreti „Goražde 2015.“

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju redovne mjesečne tranše za juli JP Radio-televizija BPK-a Goražde. U okviru ove tačke Vlada je, takođe, donijela Zaključak kojim je zadužila glavnog internog kantonalnog revizora da izvrši reviziju finansijskog poslovanja ovog javnog preduzeća za period 2013-2015. godina u dijelu koji se odnosi na utrošak sredstava iz redovnih mjesečnih tranši koje se izdvajaju iz Budžeta BPK-a Goražde.

Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ i osnovnim školama „Mehmedalija Mak Dizdar,“ „Husein ef. Đozo,“ i „Fahrudin Fahro Baščelija“ Vlada je dala saglasnost za pokretanje procedura nabavke opreme odnosno izvođenja radova.

Date saglasnosti odnose se na sljedeće:

  • SSŠ „Džemal Bijedić“ – nabavka kancelarijske opreme
  • OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – nabavka opreme za fiskulturnu salu u Vitkovićima
  • OŠ „Husein ef. Đozo“ – pokretanje procedure izvođenja mašinskih radova na izradi i ugradnji nove dimnjače na postojećem kotlu za pelet
  • OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ – nabavka opreme za potrebe produženog boravka djece u ovoj školi.

Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada je OŠ “Ustikolina“ dala saglasnost za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika koji će biti angažovan na poslovima domara – ložača u ovoj školi.

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o sufinansiranju obilježavanja manifestacija „Bitka na Zebinoj šumi,“ „Grebak 2015.“ te „Dani otpora Hrenovice.“

Iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu ovog ministarstva za period januar – juni 2015. godine.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je dala saglasnost na Plan utroška budžetskih sredstava sa Podračuna za zaštitu okoline u BPK Goražde, kao i saglasnost za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša za period 2016-2022. godina.

S obzirom da je zbog preuzetih obaveza pojedinih članova Vlade današnja sjednica prekinuta, materijali koje je predložilo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice bit će razmatrani na nastavku sjednice koji zakazan za petak 07.08.2015. godine.

Zbog sezone godišnjih odmora, današnjoj sjednici prisustvovali su ovlašteni predstavnici Ministarstva za privredu, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ministarstva unutrašnjih poslova.

IMG_8165

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.