• OBJAVLJENO: 12.05.2016.
61.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Usvojen Akcioni plan Vlade BPK za borbu protiv korupcije 2016-2020.

vlada 61.sjednica 018

Usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2016-2020.godina Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iskazuje bezrezervnu opredjeljenost za efikasnu borbu protiv korupcije, s jasnim ciljem-dobrobit svih građana Kantona u cjelini i kao dio sistema borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, jasno pokazuje odlučnost u ispunjavanju dijela svojih obaveza u ovoj borbi na strateškom i operativnom planu. Njime su, kako je istaknuto, predviđene konkretne aktivnosti neophodne za realizaciju strateških ciljeva, rokovi za realizaciju, institucije nadležne za provođenje i jasni indikatori usjpešnosti, te započeti proces borbe protiv korupcije u praksi.

Na današnjoj sjednici formirana je radna grupa i za izradu Akcionog plana za provedbu Reformske agende.

Vlada je utvrdila prijedlog  Zakona o dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz Bosansko-podrinjskog kantona vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta i uputila ga po skraćenom postupku u skupštinsku proceduru.  Dopunom ovog zakona obezbijedit će se njegova efikasnija primjena, posebno u oblasti zdravstvene zaštite povratnika.

Na prijedlog Ministarstva za finansija, Vlada je usvojila Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji BiH koja ukazuje na neophodnost uvođenja dodatnih kriterija za raspodjelu,  odnosno na neophodnost zadržavanja pondera. Zaključeno je da se ova analiza uputi svim vladama kantona, federalnoj Vladi i Ministarstvu finansija, te našim poslanicima u Zastupničkom domu i Domu naroda federalnog Parlamenta,  s preporukom da se u izradi novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda vodi računa o predočenim podacima te da se u njegovu pripremu uključe i predstavnici našeg Kantona.

Analiza će, uz ostale dokumente, biti upućena i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, prije održavanja tematske sjednice posvećene ovom problemu.

vlada 61.sjednica 008

Vlada je usvojila i svoj Izvještaj o radu za 2015.godinu koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je razmatrala i usvojila „Analizu stanja u oblasti turizma u 2015.godini“ Ministarstva za privredu kao i Informaciju o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Prema ovim podacima,  Vlada će u ovoj godini zdravstveno osigurati 175 korisnika koji nisu osigurana po drugom osnovu.

Usvojena je takođe i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za april, a kako je istaknuto, u ovom mjesecu nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te je smanjen broj krivičnih djela, prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Vlada je prihvatila i inicijative Ministarstva za boračka pitanja za pokretanje aktivnosti na definisanju pravnog statusa izletišta Rorovi, kao i za rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja braniocima u ulici 1.slavne višegradske brigade.

Odobrena su redovna novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i sredstva za rad udruženja boračkih populacija za mjesec april 2016.godine.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskih kodova – tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte u iznosu od 240.000 KM, te tekući transferi neprofitnim organizacijama i vjerskim zajednicama, u iznosima od po 40.000 KM.

Vlada je dala saglasnost i na program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonmskog koda- Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa podračuna za zaštitu okoline u iznosu od 185.000 KM koji će se u 2016. godini utrošiti za finansiranje ili sufinansiranje prioritetnih projekata, s ciljem povećanja energetske efikasnosti na javnim objektima.

vlada 61.sjednica 019

Saglasnost je dobio i Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2016.godinu u iznosu od 60.000 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o nastavku realizacije „Škole u prirodi“, kao posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u školskoj 2015/16 godini,  te dala saglasnost OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na sanaciji mokrih čvorova u područnoj školi Sadba te za nabavku tri računara za potrebe opremanja kabineta za obrazovanje odraslih.

Odlukom Vlade utvrđen je broj odjeljenja i učenika koji će se upisati u pripremni i prvi razred OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2016/17.godini.

Vlada je dala saglasnost na privremene godišnje planove gazdovanja na lovištima „Vražalice“, „Borovac“, „Grebak“ i „Pale-Prača“ privrednom društvu „Bijela voda“ d.o.o. Prača  i lovačkim društvima „Biserna“, „Grebak“ i „dr. Zahid Čaušević“.

Vlada je razriješila predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i donijela rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove agencije. Na ovoj sjednici Vlada je imenovala i radnu grupu koja će provesti konkursnu proceduru izbora novog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

Usvojen je i Program obilježavanja 1.drinske brigade Armije BiH .

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila Odluku o kućnom redu i unutrašnjem obezbjeđenju u zgradi Vlade BPK Goražde, te iskazala spremnost za saradnju sa Savjetom za regionalnu saradnju RCC na implementaciji projekta „Brže do efikasnije javne usluge“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.