• OBJAVLJENO: 17.06.2016.
Vlada BPK-a Goražde održala 65.redovnu sjednicu
Odobren Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Vlada 65.sjednica 002

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 65.redovnoj sjednici odobrila je Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, na period od godinu dana, bez obzira na stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije objave javnog poziva. Sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu od 300.000 KM, kojeg će implementirati kantonalna Služba za zapošljavanje, obezbijedili su federalni Zavod za zapošljavanje i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon usvajanja Programa utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 150.000 KM, Vlada je dala saglasnost ovom ministarstvu da objavi Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2016. godinu.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost da sa Autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca sa prostora BPK Goražde za 2016/2017. godinu.

Vlada je odobrila mnistrima za obrazovanje i zdravstvo potpisivanje Protokola o saradnji sa nacionalnim direktorom SOS Kinderdorf Internacional, Dječija sela BiH o otvaranju Resursne sobe/ Centra za rani rast i razvoj, odnosno za provođenje programa koji su namijenjeni djeci sa poteškoćama u razvoju, te djeci i porodicama iz marginaliziranih grupa.  U ovoj godini Ministarstvo za obrazovanje za Resursnu sobu izdvojiće 15.000 KM, a podrška Vlade ovom programu, do konačnog otvaranja Centra za rani rast i razvoj neće izostati ni narednih godina, istaknuto je danas.

Vlada 65.sjednica 013

Također, Vlada je prihvatila sufinansiranje Projekta izrade dokumentarnog filma pod nazivom „20 godina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ JP  RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te odobrila 20.000 KM za njegovu realizaciju.

Zbog sitnijih tehničkih ispravki i usklađivanja, odnosno produženja roka za zamjenu oružanih listova, u skupštinsku proceduru upućeni su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim  poslovima i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala, a potom i usvojila izvještaje o radu za 2015. godinu uprava, direkcija i službi u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  izuzev izvještaja uprava za inspekcijske poslove i civilnu zaštitu BPK-a Goražde koji su vraćeni na doradu radi usklađivanja sa metodologijom.

Usvojena je takođe i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za maj 2016. godine, u kojoj se bilježi smanjenje broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanje broja prekršaja u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada je usvojila Izvještaj Komisije Ministarstva za privredu o utrošku sredstava po Programu podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2015.godinu, gdje je ocijenjeno da je efekat podsticaja bio zadovoljavajući, te da je uposleno 18 novih radnika.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija o projektima energetske efikasnosti u BPK Goražde za 2016.godinu, te Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulje i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu 2015/2016. godinu Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde.

U  Informaciji Ministarstva za finansije o ostvarenju prihoda za prvih šest mjeseci ove godine, koja je primljena k znanju, evidentirano je smanjenje ostvarenih prihoda za 12 % u odnosu na isti period prošle godine. Razlog ovog smanjenja je primjena Uputstva federalne ministrice finansija koja se u dobroj mjeri odrazila i na Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Vlada 65.sjednica 010

Takođe, razmatran je Konačni izvještaj revizije učinka o temu „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“ .

Usvojeni su programi utroška sredstava za 2016.godinu iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport, namijenjeni za tekuće transfere pojedincima ( Izdaci za raseljena lica i izbjeglice i zdravstveno osiguranje povratnika) u ukupnom iznosu od 160.000 KM, odnosno za Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade, u iznosu od 10.000 KM.

Vlada je odobrila novčana sredstva za isplatu jedne tranše studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona za studijsku 2015/2016. godinu.

Sredstva su odobrena i  Crvenom križu BPK-a Goražde, kao i za pružanje podrške u radu udruženja osoba sa invaliditetom.

Usvojene su odluke o plaćanju faktura firmama Enova i Ceteor d.o.o. Sarajevo za izradu Plana za zaštitu okoliša BPK Goražde, odnosno izrade Studije i plana energetske efikasnosti BPK Goražde.

Vlada je takođe usvojila Odluku o plaćanju druge i treće tranše doprinosa Vlade BPK za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ – „Institucionalizacija energetskog upravljanja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“ .

Odobrena je i prva uplata finansijskog doprinosa Vlade u iznosu od 100.000 KM za implementaciju drugog UNDP-ovog projekta koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u BPK-a Goražde.

Vlada je dala saglasnost Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju Edina Krakonje, diplomiranog pravnika za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde .

Usvojene su takođe i odluke o razrješenju aktuelnog i imenovanju novog Nadzornog odbora JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Školskog odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.