• OBJAVLJENO: 22.12.2016.
Na press konferenciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Predstavljena Analiza prirodnog priraštaja stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u proteklih deset godina

1

U skladu sa Programom rada Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2016.godinu, urađena je Analiza prirodnog priraštaja stanovništva na području našeg kantona za period 2005-2015.godina, koja ima za cilj da ukaže na osnovne demografske karakteristike našeg kantona, odnosno da utvrdi kretanje prirodnog priraštaja, kako bi se na bazi dobijenih pokazatelja moglo utvrditi mogući pravci djelovanja u domenu populacione politike.  Prema riječima ministra Damira Dučića, za potrebe izrade ove analize korišteni su podaci Agencije za statistiku FBiH i Državne agenncije za statistiku te svi relevantni pokazatelji koji su se mogli dobiti unutar Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde. Ovaj dukument sadrži osnovne demografske pokazatelje stanovništva, karakteristike, kretanja te vitalna obilježja stanovnika, odnosno vitalnu statistiku.

Kada je riječ o osnovnim podacima, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zabilježen je drastičan pad naseljenosti što je rezultat ratnih dešavanja u periodu 1992-1995.godina, koja su rezultirala ljudskim gubicima i značajnim iseljavanjem stanovništva u evropske i prekooekanske zemlje, te procesima migracije u veće gradove, što je posebno izraženo u poslijeratnim socio-ekonomskim okolnostima.

„Od 2010-2013.godine bilježimo negativan migracijski trend. Karakterističan je trend ukupno doseljenih nego odseljenih lica, a to je rezultat pozitivnih privrednih kretanja na području našeg kantona u proteklih par godina. Ovi pokazatelji počeli su da se mijenjaju i negdje su u ovom periodu na nuli. U ovom periodu, 2009-2014. godine ostvaren je negativan prirodni priraštaj, što je nažalost karakteristika i cijele FBiH, ali i države BiH. Kada govorimo o natalitetu, moram da kažem da je u periodu proteklih 10 godina rođeno 2.355 stanovnika, međutim i pored evidentnog rasta stope nataliteta, još uvijek je ta stopa niska, a kao pokazatelj je uzeta činjenica da je svjetski trend do minus petnaest promila. Promjene koje utiču na natalitet su brojni faktori, među kojima su prije svega ratni događaji i njegove posljedice, ekonomsko-socijalne prilike, stanje u državi, društveno političke promjene i socio -ekonomski status stanovništva i niz drugih pokazatelja“- ističe ministar Dučić.

Što se tiče mortaliteta, na području našeg kantona u peridu od 2005-2015. ukupno je umrlo 3.050 lica. Najveća stopa zabilježena je 2014.godine i iznosila je 9,95 promila dok je najmanja stopa iznosila 2008.godine, 7,46 promila.

„Kada gledamo sa aspekta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sistema zaštite porodica sa djecom, moram kažem da zaštita porodice sa djecom na području našeg kantona podrazumijeva, osim osiguranja porodice kroz materijalna i druga davanja, pomoganje u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece kao i njihovom osposobljavanju za samostalan život, u najboljem interesu djeteta. Kada je riječ o socijalnim davanjima, mi smo jedan od rijetkih kantona koji ima veliki broj davanja, a što posebno želim istaknuti je da je izmjenama i dopunama našeg zakona, naš kanton jedini kanton u FBiH koji je uveo dodatno pravo na novčanu naknadu za novorođeno treće i svako naredno dijete. Ovo pravo imaju svi roditelji, bez obzira na njihov status i novčana primanja“ – riječi su ministra za socijalnu politiku Damira Dučića.

U cilju prevazilaženja ovakve situacije predložene su određene smjernice, odnosno šest mjera, za čiju realizaciju će, kako ističe ministar, biti potrebno izdvojiti velika materijalna sredstva, odnosno čija realizacija ne zavisi samo od našeg Kantona.

Između ostalog, predloženo je da se na niovu BiH ustanovi cjelovita sveobuhvatna populacijska politika, osigura bolja usklađenost porodičnog i poslovnog života, te uspostavi fleksibilnost tržišta rada, s posebnim osvrtom na žene sa malom djecom.Takođe, potrebno je stvoriti pretpostavke za poticajnu stambenu i kreditnu politiku namijenjenu mladim bračnim parovima i porodicama sa djecom, poticati zapošljavanje nezaposlenih roditelja, unaprijediti i proširiti sistem postojećih poreznih olakšica, te osigurati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu majke i djece.

Ovaj dokument, koji po prvi put donosi sveobuhvatnu analizu prirodnog priraštaja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u proteklih deset godina,  na osnovu kojeg će se donijeti i akcioni plan za realizaciju mjera,  biće proslijeđen Ministarstvu civilnih poslova BiH, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Centru za socijalni rad i Službi za zapošljavanje BPK, kao i općinama u sastavu Kantona, istaknuto  je na današnjoj press konferenciji.

ANALIZA PRIRODNOG PRIRAŠTAJA U BPK GORAŽDE

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.