• OBJAVLJENO: 26.12.2016.
87.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Odobreno 70.000 KM za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija

1

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 87.redovnoj sjednici odobrila je bespovratnu pomoć za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica. Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja za ovu namjenu  odobreno je 70.000 KM za 32 korisnika.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćama i naknadama policijskih službenika BPK-a Goražde, prema kojoj je regulisano pravo na dodatak na plaću i policijskim službenicima koji obavljaju poslove kontra-diverzione zaštite.

U skladu sa Programom rada, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o započinjanju aktivnosti na izradi monografije „Goražde 1992-1995.“  Vlada, ministarstva za boračka pitanja i obrazovanje, kao i Služba za odnose s javnošću zaduženi su da poduzmu aktivnosti u ovom pravcu, a kao partneri u realizaciji ovog projekta biće Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo, istaknuto je tim povodom.

Javnim ustanovana STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde Vlada je dala saglasnost za pokretanje procedure za opremanje kabineta za praktičnu nastavu hemijske i medicinske struke, odnosno kabineta za praktičnu nastavu poljoprivrednog tehničara i fitofarmaceuta.

Kantonalna uprava civilne zaštite BPK-a Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku opreme- uniformi.

Usvojene su i odluke o odobravanju sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde, a na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravsto, raseljena lica i izbjeglice, odobrena su sredstva Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu na ime hitne sanacije lokalnog puta Bukve-Zidine u Opštini Novo Goražde, kao i za rad kancelarije.

Zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je zaključak o umanjenju sredstava u Konačnom planu raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na području BPK Goražde za 2016.godinu –Redovni programi-kvalitetni sport (priprema i takmičenje) u iznosu od 17.910 KM.

K znanju je primljena informacija Ministarstva za privredu o stanju  RTV predajnika, a na doradu vraćena Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija studentima I i II ciklusa.

Za nastavak sjednice Vlada je odgodila i davanje saglasnosti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je odložila i izjašnjavanje o Izvještaju o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-u Goražde koji je danas razmatran, kao i usvajanje odgovarajućih odluka iz teksta Izvještaja.

Radi usklađivanja programa utroška sredstava sa rebalansom Budžeta, za nastavak sjednice koji je zakazan sutra, odložene su i pojedine odluke o odobravanju novčanih sredstava za projekte iz oblasti ministarstava za privredu i socijalnu politiku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.