• OBJAVLJENO: 21.02.2017.
Održana 21. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Data saglasnost premijeru da potpiše Ugovor o pružanju usluge za izradu idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražde sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište

IMG_3742

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 21. redovnu sjednicu.

Nakon Vladinog sata u kojem su poslanici postavili niz pitanja i poslaničkih inicijativa, uslijedilo je davanje mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Skupština je prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose koje smatra opravdanim donošenje pomenutog zakona iz razloga što se u toku primjene Zakona nametnula potreba za izmjenama i dopunama pojedinih njegovih odredbi kako bi se preciznije regulisali određeni instituti za što kvalitetniju i efikasniju implementaciju potojećeg zakona o radu i spriječila utuživanja po osnovu različito regulisanih prava iz radnog odnosa. S tim u vezi kao bitno se ističe da je predmetni Nacrt zakona usaglašen sa socijalnim partnerima, odnosno poslodavcima, sindikatima i institucijama zaduženim za njegovu primjenu i kontrolu na koji je i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH dalo pozitivno mišljenje.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2017.godinu. Skupština je usvojila ovaj prijedlog kojim se pravo na zdravstveno osiguranje na području BPK Goražde, pored lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenog u odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH, utvrđuje i za lica koja u prethodne tri godine imaju prebivalište na području ovog  kantona a koja nisu zdravstveno osigurani ili to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Na osnovu ove odluke, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će u ime Vlade BPK Goražde raspisati javni poziv za prijavu neosiguranih lica, formirati komisiju te u koordinaciji sa Vladom provesti postupak i utvrditi spisak lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani na osnovu ove odluke.

IMG_3748

Skupština BPK Goražde usvojila je Zaključak o davanju saglasnosti premijeru da zaključi Ugovor o pružanju usluge za izradu idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražde sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište L= 13,78km – FAZA I čija je ukupna vrijednost 580.320 KM. U sklopu realizacije Plana i Programa Direkcije za ceste za 2016.godine, Direkcija je izvršila odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde primila je k znanju Informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom na području našeg kantona te Informaciju o stanju RTV predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu našeg kantona, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme u 2015.godini.

Kada je riječ o informaciji o stanju oblasti socijalne zaštite, Skupština je usvojila zaključke koje su predložili poslanici Alma Delizaimović i Nihad Ćulov.

Poslanica Alma Delizaimović predložila je da se do naredne sjednice Skupštine hitno dostave informacije o svim dugovanjima, sa današnjim danom, kada je riječ o davanjima po svim osnovama  iz  Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u BPK Goražde.

Skupština je usvojila i zaključak poslanika Nihada Ćulova kojim se traži da Vlada i nadležno Ministarstvo što prije pripreme tematsku sjednicu o temi socijalna davanja u BPK Goražde, s ciljem iznalaženja rješenja i problema u ovoj oblasti, te izradu Akcionog plana za njihovu sanaciju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.