• OBJAVLJENO: 17.06.2011.
Održana 14.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Od inspekcije zatraženo da pojača nadzor nad izvršenjem obaveza po svim koncesionim ugovorima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 14.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o stanju koncesija na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U izvještaju Ministarstva za privredu detaljno je iznesen pregled svih 11 dodijeljenih, važećih ugovora o koncesiji, te dat zbirni pregled vremena koncesije, finansijskih obaveza i ukupno ostvarenih prihoda, sa pregledom godišnjih prihoda po osnovu koncesija.

Saglasni da se ovoj oblasti u narednom periodu treba posvetiti puna pažnja, a posebno povećanju prihoda od naknada za koncesije koji do sada nisu bili u očekivanom obimu, članovi Vlade BPK-a usvojili su zaključak kojim se nadležnim inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove nalaže da provedu i vrše kontinuiranu kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po svim zaključenim koncesionim ugovorima, te da Ministarstvu za privredu podnose mjesečne izvještaje o ovom nadzoru. Od Ministarstva za privredu traži se da u saradnji sa Komisijom za koncesije pripremi neophodne izmjene i dopune propisa koji regulišu oblast koncesija, s ciljem njihovog usaglašavanja sa odredbama federalnog zakona o koncesijama, te da prilikom utvrđivanja uslova i kriterija za izbor najpovoljnije ponude, znatno pooštri ekonomske kriterije za dodjelu koncesije. Istovremeno, od Komisije za koncesije je zatraženo da zajedno sa koncesionarima preispita visinu koncesionih naknada i usklađenost sa studijom o ekonomskoj opravdanosti koncesije i propisima koji regulišu ovu oblast.

Vlada BPK-a na današnjoj sjednici primila je k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o podnešenoj Inicijativi privrednog društva «Bekto-Precisa» d.o.o. Goražde za sklapanje specijalne pogodbe za raspolaganje imovinom, te dala saglasnost ministarstvu za započinjanje pregovora sa ovom firmom za LOT-ove 3 i 4. Usvojena je i Odluka o pristupanju postupku za dodjelu koncesija za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana „Prača“ i „Vražalice“ na rijeci Prači, na osnovu Studije hidroenergetskog korištenja rijeke Prače u Federaciji BiH.

Vlada je razmatrala i informaciju Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline koja se odnosi na aktivnosti ovog ministarstva oko izgradnje stambeno-poslovne zgrade „Lamela –H2“. Radovi na geomehaničkom ispitivanju tla započinju 20.juna, a do kraja ovog mjeseca trebao bi biti gotov elaborat o izvršenim ispitivanjima. Ako izvještaj bude pozitivan, krenuće se odmah sa raspisivanjem javnog poziva za izradu glavnog projekta ove zgrade, stoji u izvještaju.

Vlada je upoznata i sa aktivnostima Ministarstva za urbanizam na realizaciji projekta „Socijalno neprofitno stanovanje“. Ovaj projekat koji se u organizaciji nevladine organizacije CRS, uz podršku misije OSCE-a, realizira na području BiH, a sanacijom 20 potkrovnih stanova u Vikovićima implementiran je dijelom i na području našeg Kantona, pruža nove mogućnosti općinama i kantonima za izgradnju stambenih jedinica. U saradnji sa općinama u sastavu našeg kantona, Ministarstvo za urbanizam sačinilo je Plan projekta, a za očekivati je da će se među odabranim kantonima u kojima će se implementirati ovaj projekt kojeg finansira Evropska banka za razvoj sa sredstvima od 40 miliona eura, ponovo naći Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Vlada BPK-a Goražde na ovoj sjednici donijela je Odluku o formiranju interresorne grupe za razmatranje problematike sanitarne deponije komunalnog otpada, koja bi trebala da u skladu sa zakonskim propisima Vladi predloži rješenje ovog problema.

Vlada BPK-a, na današnjoj 14. sjednici dala je saglasnost Nadzornom odboru JP „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde da Kenana Kanlića imenuje za direktora ovog preduzeća. Vlada je prihvatila da bude pokrovitelj Sportskih igara mladih koje će se održati u Goraždu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.