• OBJAVLJENO: 25.06.2011.
Iz Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi BPK-a Goražde
Održati jedinstven status državnih službenika i namještenika na svim nivoima vlasti u Federaciji

konferencija_270611.jpg

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Radmila Janković prisustvovala je 22. i 23. juna 2011. godine drugoj konsultativnoj konferenciji o temi ‘'Funkcionisanje sistema uprave i status zaposlenih u organima uprave u Federaciji-normativni okvir”, koja je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde, uz podršku Misije OSCE-a, održana u Sarajevu.

Na konferenciji je učešće uzelo preko 50 učesnika, predstavnika federalne, kantonalne i lokalne vlasti, Saveza općina i gradova FBiH te Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Među učesnicima su bili i predstavnici međunarodnih organizacija OSCE-a, UNDP-a, EU Delegacije u BiH i Projekta upravne odgovornosti GAP-a 2.

Organizatori konferencije pripremili su nacrte tri zakona (Zakon o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH, Model kantonalnog Zakona o državnim službenicima i namještencima, Zakon o uposlenicima u jedinicama lokalne samouprave u FBiH) koji su predstavljali osnov za dvodnevni rad tri radne grupe, te osnov za buduće zakonodavne aktivnosti u Federalnom parlamentu i kantonalnim skuštinama.

Svoja viđenja i presjek aktuelnog stanja u javnoj upravi iznijeli su i predstavnici kantonalnih tijela vlasti, odnosno dužnosnici iz kantonalnih ministarstava pravosuđa. Izvjestilac radne grupe iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bio je Emir Oković, uposlenik Ministarstva za pravosuđe, upravi i radne odnose u Vladi BPK-a Goražde.

Na kraju dvodnevne konferencije učesnici su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

1. Učesnici konferencije su u potpunosti podržali aktivnosti koordinacije koje je federalni ministar pravde Zoran Mikulić inicirao sa kantonalnim ministrima.

2. Dogovoreno je da se sve primjedbe i prijedloge na nacrte zakona dostave Federalnom ministarstvu pravde do 15.09.2011.

3. Dogovoreno je da se održi jedinstveni status državnih službenika i namještenika na svim nivoima vlasti u Federaciji, ostvarujući jedinstvo procedura i kriterija za prijem u državnu

službu, jedinstvo planova i programa za obuku državnih službenika i namještenika, jedinstvenu politiku upravljanja ljudskim resursima i jedinstveni registar državnih službenika

i namještenika,

4. Zadužuju se kantonalni predstavnici da u roku od mjesec dana upoznaju svoje vlade o zaključcima i preporukama ove konferencije.

5. Status uposlenika u jedinicama lokalne samouprave mora biti jedinstven, bez obzira u kom se kantonu lokalna jedinica nalazi.

6. Dijalog i saradnja svih zainteresiranih strana u pronalaženju optimalnih rješenja u sistemu državne službe mora biti nastavljen.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.