• OBJAVLJENO: 25.08.2017.
Vlada BPK-a Goražde održala 115.redovnu sjednicu
Vlada sa 50.000 KM sufinansira projekt Grada Goražde- sanaciju putnog pravca Sadba- Hajradinovići

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde juče je u poslijepodnevnim satima održala 115.redovnu sjednicu. Sjednicom je u odsustvu premijera predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2017/18. godini.

Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji sportskih terena s privrednim društvom „Goraždeputevi“ d.d. Goražde, u vrijednosti od 12.996 KM.

OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde dobila je saglasnost na pokretanje procedure za nabavku učeničkih klupa i stolica za potrebe opremanja učionice, MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za izvođenje dodatnih radova na sanaciji učionica u objektu škole, a SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za nabavku radijatora u objektu škole.

Vlada je odobrila Ministarstvu finansija da krene s provedbom nabavke novog softverskog programa za planiranje budžeta, te da o okviru projekta federalnog Ministarstva i USAID-a organizuje obuku uposlenika koji rade na planiranju budžeta.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila odluke o isplati regresa za godišnji odmor za 2017.godinu sudaca i tužitelja, kao i za sve zaposlenike kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova i svih drugih pravnih lica koji se finansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde.

Ministarstvu za boračka pitanja Vlada je odobrila pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu revidovanog glavnog projekta za izgradnju fontane-spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću.

Pored redovnih tranši za rad boračkih udruženja i projekt poboljšanja statusa boračkih populacija, Vlada je odobrila projekte Udruženja „Svjetlost Drine“ i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca koji se odnose na Psiho-terapijsku grupu – izlet korisnika oboljelih od PTSP i obilježavanje Dana šehida, a odobrena su i sredstva Muškom rukometnom klubu Goražde za organizaciju memorijalnog turnira „Mirsad Hurić-Hura“.

Vlada je odobrila Progam utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda- Tekući transferi za zdravstvo-specijalizacije za 2017.godinu u iznosu od 100.000 KM.

Vlada će takođe sufinansirati projekte „Proširenje obima i kvaliteta te vrste labaratorijskih usluga u domovima zdravlja u Goraždu i Foči u FBiH, za što će se iz budžeta resornog ministarstva sveukupno izdvojti 19.000 KM. Njima je na  sjednici odobrena i isplata prvih  tranši novčanih sredstava za ovu namjenu.

Zavodu za javno zdravstvo BPK odobren je projekt pod nazivom „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK-a Goražde u 2017.godini“, kao i sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 10.000 KM.

Usvojena je takođe i Odluka o visni potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, te data saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku za nabavku higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja 100 porodičnih paketa za humanitarna davanja.

Vlada  je na ovoj sjednici, na zahtjev Ministarstva za privredu, odobrila isplatu 15.000 KM na ime podrške neprofitnim organizacijama s područja BPK-a za 2017.godinu, a sredstva su namijenjena  Privrednoj i Obrtničkoj komori, kao i Udruženju poslodavaca BPK-a Goražde.

Nakon usvajanja Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda –Tekući transferi nižim nivoima vlasti, Vlada je odobrila da se 50.000 KM s ovog koda usmjeri za sufinansiranje projekta Grada Goražda- sanaciju putnog pravca Sadba-Hajradinovići.

Iz budžeta Ministarstva za urbanizam u iznosu od 6.000 KM sufinansiraće se i projekat Udruženja građana „DRINS“ pod nazivom „Jačanje svijesti mladih o zaštiti okoliša kroz aktivnosti na zaštiti ustikoljanske Ade na rijeci Drini“, koji je takođe dobio saglasnost Vlade.

Usvojena je i Odluka o plaćanju druge uplate finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde u iznosu od 70.000 KM za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu.

Ministru za urbanizam Vlada je odobrila potpisivanje ugovora o pružanju usluga izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području BPK-a Goražde , sa firmom „Enova“ iz Sarajeva, u iznosu od 22.500 KM.

Na kraju sjednice, Vlada je utvrdila listu kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje, te imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 18. septembra, Dana Grada i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.