• OBJAVLJENO: 29.09.2017.
Vlada BPK-a Goražde održala 119.sjednicu
Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 119.sjednici usvojila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prema obrazloženju resornog ministra, prihodi i primici za prvih osam mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 22.021.144 KM, što u odnosu na planirane prihode za 2017.godinu od 40.118.395 KM predstavlja ostvarenje od 55%.

Najveće odstupanje evidentno je u dijelu tekućih transfera i donacija gdje je od planiranih 9.352.500 KM za osam mjeseci ostvareno svega 973.586 KM i najvećim dijelom se odnosi na doznaku na ime civilnih žrtava rata te prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine. Doznake na ime redovnog trasnfera sa nivoa Budžeta Federacije prema BPK u prvih osam mjeseci nije bilo.

Izmjenama i dopunama Budžeta BPK za 2017.godinu, prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 37.752.224 KM, što u odnosu na Budžet za 2017. godinu predstavlja smanjenje za 6%, odnosno 5%.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Odluku o uspostavi Liste investicionih podsticaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ova lista predstavlja sveobuhvatnu i ažurnu evidenciju svih investicionih podsticaja i centralnu bazu podataka od značaja za ostvarivanje prava na podsticaje na nivou BPK-a Goražde.

Usvojen je takođe i  Pravilnik o održavanju Liste poticaja, te imenovan koordinator za njeno vođenje i održavanje.

Vlada je usvojila i Plan rada Bosansko-podrinjskog kantoa Goražde na pružanju podrške investitorima 2017. i 2018.godina.

Takođe, data je saglasnost na Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije između nadležne državne Agencije i Tima za sprječavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na ime podsticaja za poljoprivredu, iz rezervnih sredstava Ministarstva za privredu odobreno je 10.000 KM za 10 poljoprivrednih proizvođača koji su pretrpjeli štetu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima, a za podršku sajmovima koji se održavaju na području kantona odobreno je 20.000 KM.

Javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde odobreno je 30.000 KM na ime podrške Programu utroška sredstava Kanotonalne uprave za šumarstvo „Podsticaj za šumarstvo“, utvrđenog u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde za plaćanje Okončane situacije ispostavljene od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde na ime izvršenih radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, lokacije nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici, Grad Goražde, koji su finansirani iz namjenskih sredstava Agencije za vodno područje rijeke Save u iznosu od 92. 528 KM.

Vlada je razmatrala i prihvatila mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde pokrenut na inicijativu poslanika Nena Zuka, te ga uputila u daljnju proceduru.

Odobrena su novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli, avgust i septembar, kao i sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde.

Takođe, Vlada je odobrila da se iz  budžeta Ministarstva za boračka pitanja sufinansiraju projekti  Organizacije porodice šehida i poginulih boraca BPK, Udruženja demobilisanih boraca i Saveza RVI „Sinovi Drine „Goražde.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila odluku o odobravanju novčanih sredstava  Sportskom fudbalskom klubu „Libero“.

OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure za izvođenje radova na sanaciji vanjskog ulaznog stepeništa u školu i stepeništa u malu salu škole, a OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku i ugradnju kotla u područnoj školi Sadba.

Vršiocu ovlaštenja Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde data je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci dijelova policijskih uniformi i obuće, a Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku stalnih sredstava.

Vlada je razmatrala i nije prihvatila prijedlog Agencije za privatizaciju BPK na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrani su takođe i odgovori na poslanička pitanja i inicijative i zahtjevi za jednokratne novčane pomoći, a 119.sjednica Vlade okončana je davanjem saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 20.000 litara lož ulja za potrebe snabdijevanja kotlovnica pred predstojeću sezonu grijanja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.