• OBJAVLJENO: 29.12.2017.
Maratonska, 132.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o državnoj službi, usvojena Procjena ugroženosti od požara BPK Goražde

Na 132.redovnoj sjednici, posljednjoj u ovoj godini, Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Zakona o državnoj službi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, ponuđena su kvalitetna zakonska rješenja koja će doprinjeti reformi javne uprave , a podršku njihovom usvajanju dali su, između ostalih, i Centri civilnih inicijativa , Savez općina i gradova FBiH i Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde.

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućena je i Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godinu.

Utvrđena je Lista projekata koji imaju obilježja Javno privatnog partnerstva, kao i  Odluka o osnivanju Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, usvojena je Informacija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec novembar 2017.godine, te doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

Razmatrana je i usvojena evaulacija „Programa obuke“ Službe za zapošljavanje BPK u 2017. godini.

Vlada nije imala primjedbi na Program rada ove Službe u 2018.godini koji je takođe razmatran te upućen u skupštinsku proceuduru.

Najveći dio dnevnog reda ove sjednice Vlade, bio je posvećen donošenju odluka koje se odnose na odobravanje finansiranja i sufinansiranja projekata , kao i odluka o plaćanju neizmirenih obaveza iz oblasti svih ministarstava.

Tako je Vlada iz djelokruga rada Ministarstva za privredu odobrila odluke o plaćanju podsticaja poljoprivrednicima za poljoprivrednu proizvodnju u 2017.godini i to: za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene i muškarci),  proizvodnju maline, gljiva, konzumne jabuke i merkatilnog kropmira, držanje pčelinjih društava, matičnog stada krava (mliječna grla), osnovnog stada ovaca i koza, uzgoj tovne piladi (brojlera), kao i podsticaja za plasteničku proizvodnju i proizvodnju žita –jesenja sjetva iz 2016.godine.

Odobrena su takođe i sredstva za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja –za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, sufinansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata i nabavka rojeva pčela.

Vlada je odobrila i 9 projekata koji će se sufinansirati  po Programu razvoja turizma u BPK  Goražde za 2017.godinu u iznosu od 80.000 KM.

Odobrena su takođe i sredstva u iznosu 56.101 KM privrednom društvu AIK-INŽENJERING d.o.o. Banovići za reviziju idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, (faza I).

Iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport,  Vlada je dala saglasnost  na raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde.

Osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ Goražde i „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići  data je saglasnost na potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji instalacija grijanja.

OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Opremanje kabineta informatike u školi Osanica, a OŠ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići  za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Rekonstrukcija i opremanje učionice u mini salu za nastavu tjelesnog odgoja u cilju uključivanja svih učenika u proces pravilnog psihofizičkog razvoja, područna škola Berič“.

Odobrena su sredstva za isplatu posljednje dvije rate studentskih kredita studentima s područja BPK za studijsku 2016/2017.godinu, tranše Sportskom savezu i Savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, kao i sredstva Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je izmirila svoje obaveze za ovu godinu na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Za finansiranje/sufinansiranja projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u budžetskoj 2017.godini, za 13 projekata, odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 KM.

Vlada je odobrila da se iz budžeta ovog Ministarstva izdvoje i sredstva za jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračke populacije, kao i sredstva za projekte Udruženja demobilisanih boraca, Saveza RVI, Udruženja policije regije Goražde 91-95 i Udruženja antifašista.

Sa 5.000 KM podržana je i Fondacija „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

Nakon što je dala saglasnost ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje sprorazuma sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde, Vlada je usvojila niz odluka iz djelokruga rada ovog ministarstva.

Odobrena je Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Osnovni razlog za donošenje ove odluke, je zakonska obaveza ali i nastojanje Vlade da se osiguranim licima osigura što kvalitetnija i obimnija snabdijevenost lijekovima, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, istaknuto je u obrazloženju. Sve do tada donesene odluke stavljaju se van snage i utvrđuje nova Lista (A i B lista), čija primjena počinje sa 01. januarom 2018.godine.

Vlada je odobrila i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 18.500 KM za nabavku ogrijevnog drveta za 90 najugroženijih penzionera i 90 porodica u stanju socijalne potrebe.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje 15 programa/projekata neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru, u iznosu od 28.000 KM.

Iz budžeta ovog ministarstva biće izdvojeno 80.000 KM Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku ultrazvučnog aparata, a usvojena je i Odluka o sufinansiranju projekta specijalizacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi za 2017.godinu.

Odobrene su takođe i preostale tranše za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u domovima zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači.

Vlada je usvojila i odluke o isplati novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, kojoj je odobreno i 2000 litara lož ulja za zagrijavanje prostorija.

Iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, odobrena su sredstva u iznosu od 24.000 KM za sufinansiranje 10 projekata neprofitnih organizacija, kao i plaćanje fakture firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo za izradu Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za subvenciju 1 m² stambenog prostora u stambeno poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu, građevinskom privrednom društvu „Drina“  odobrena su sredstva u iznosu od 300.000 KM  , koje će se isplatiti po okončanju javnog poziva i odabira korisnika stanova.

Vlada je odobrila i preostale tekuće transfere općinama u sastavu Kantona za ovu godinu.

Dato je mišljenje i saglasnost za realizaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde.

Vlada je usvojila i odluke o jednokratnim novčanim pomoćima pojedincima, te odobrila sredstva za realizaciju projekata koji će se finansirati sa Vladinog ekonomskog koda „Transferi neprofitnim organizacijama“.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Procjenu ugroženosti od požara BPK Goražde.

Kao sastavni dio Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja BPK Goražde, ova procjena predstavlja temeljni dokument za izradu Plana zaštite od požara Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, naglašeno je tim povodom.

Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci naprtnjača za gašenje požara u iznosu od 13.689 KM, a kantonalnoj Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku 10.000 litara lož ulja.

132.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je usvajanjem Odluke o zaključenju ugovora o kreditiranju s firmom „Agros“ iz Goražda koja je nakon objavljenog javnog poziva aplicirala za dodjelu kreditnih sredstva iz Linije finansiranja BBI banke.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.