• OBJAVLJENO: 22.01.2018.
Vlada održala 134.redovnu sjednicu
Premijeru data saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

Na današnjoj 134.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i prihvatila usaglašeni i parafirani tekst Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine te dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za njegovo potpisivanje.

Ova odluka donesena je nakon obavljenih pregovora ovlaštenih predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika na nivou Federacije BiH, a Kolektivni ugovor biće zaključen na period od 18 mjeseci.

Odobren je takođe i Sporazum o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa sjedištem u Novom Pazaru, Sandžak, Republika Srbija.

Vlada je podržala inicijativu Ministarstva za boračka pitanja BPK-a Goražde za donošenje Pravilnika o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naime, odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH predviđena je uspostava Jedinstvenog registra koji se sastoji od popisa branilaca i popisnika korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja se finansiraju iz federalnog budžeta, budžeta kantona i općina u Federaciji BiH. Prema obrazloženju resornog ministra, kantoni bi trebali da svojim propisima urede pitanje uspostave registra korisnika prava iz ove oblasti, pa je Ministarstvo za boračka pitanja u skladu s tim pokrenulo ovu inicjativu kod Vlade za donošenje kantonalnog propisa kojim će se urediti navedena pitanja.

Vlada je primila k znanju i u skupštinsku proceduru uputila informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon odobravanja  Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda- Tekući transferi pojedincima – zdravstveno osiguranje, Vlada je usvojila Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Odobreni su takođe i programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2018.godinu sa ekonomskih kodova– Tekući transfer za sport, u iznosu od 460.000 KM i Tekući transferi pojedincima – ostalo, u iznosu od 110.000 KM.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobreni su programi utroška sredstava sa ekonomskih kodova– Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 280.000 KM i Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 650.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o realizaciji projekata „Putem jačanja praktične nastave do boljih budućih saradnika – ispitivanje poslodavaca u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec decembar 2017.godine.

Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom mjesecu smanjen je broj krivičnih za 4, te povećan broj registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća za 1, odnosno 6, u odnosu na isti mjesec 2016.godine .

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka javne nabavke izrade Idejnog projekta „Biciklistička staza Goražde – Ustikolina – Previla – Zorovići – Hranjen – Bijele vode – Goražde“.

Usvojena je  takođe i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde.

Na osnovu zaključka Skupštine BPK, Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da u roku od 60 dana pripremi i predoči Vladi akt sa kriterijima o finansiranju nižih nivoa vlasti, Grada Goražde i općina Foča i Pale u Federaciji BiH.

Nakon prihvatanja informacije resornog ministarstva o provedenoj proceduri izbora kandidata, Vlada je dala saglasnost da se Edina Subašić, diplomirani ekonomista imenuje za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, ispred Vlade BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici razriješeni su privremeni, te na period od dvije, odnosno četiri godine, imenovani upravni odbori Zavoda Zdravstvenog osiguranja i Kantonalne bolnice Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.