• OBJAVLJENO: 16.07.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 152.redovnu sjednicu
Usvojen Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2019-2021.godina; usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih materija

Na današnjoj 152.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2019-2021.godina u kojem je prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija i zahtjevima budžetskih korisnika, utvrđen realan okvir za finansiranje Kantona u naredne tri godine.

Vlada je takođe usvojila i izvještaj o svom radu za 2017.godinu, kao i izvještaje kantonalnih uprava, direkcija, agencija i službi koji su proslijeđeni Skupštini na razmatranje.

Razmatran je i primljen k znanju Kvartalni izvještaj o aktivnostima na izradi Monografije „Goražde 1992-1995“, s ovrtom na buduće aktivnosti u toku 2018. i dio 2019.godine. Konstatovano je da poslovi na izradi monografije idu utvrđenom dinamikom te da su učinjeni značajni iskoraci u prikupljanju arhivske građe koja je do sada bila nedostupna.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Ugovora o namjenskom korištenju doniranih sredstava sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice. Ovo Ministarstvo odobrilo je 70.000 KM za sufinansiranje asfaltiranja i sanacije putnog pravca Cvilin-Sadba, I faza (Cvilin –Kožetin) u općini Foča u Federaciji BiH, dok je učešće Vlade BPK u ovom projektu 26.000 KM.

Premijer BPK Goražde dobio je takođe saglasnost Vlade i za potpisivanje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniteljima BPK, kao i spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću.

U oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o načinu i uslovima prodaje građevinske parcele zvane Hadžića polje površine 300 m², glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela H4“ i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta „Lamela – H4“ radi kupovine stana pod povoljnijim uvjetima putem javnog nadmetanja.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za zaključivanje Ugovora sa JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde o prenošenju poslova gospodarenja državnim šumama na području BPK Goražde

Vlada je usvojila i prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih materija u katastarskim općinama Berič i Ilovača, ukupne površine 9885 m² koji je upućen Skupštini u dalju proceduru.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost i na novi, izmijenjeni Program utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ za 2018. godinu koji se finansira iz Budžeta Ministarstva za privredu, a za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 450.000,00 KM.

Nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu da jednostrano raskine Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča u FBiH, Vlada je primila na znanje Informaciju ovog ministarstva o statusu objekata bivših kasarni „Šišeta“ i Goražde I“, te donijela Rješenje o imenovanju Komisije koja će utvrditi stanje objekata u ovim kasarnama.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za pokretanje procedure nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola na području BPK Goražde za školsku 2018/19. godinu.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost za potpisivanje Ugovora sa autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde o pružanju usluga prijevoza ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca sa prostora BPK Goražde za 2018/19. godinu. Kako je istaknuto, Vlada će u 90 % iznosu, sa 23.000 KM sufinansirati prijevoz 120 korisnika.

Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava za učešće RVI s područja BPK Goražde u KUP prvenstvu u kuglanju i održavanja Memorijalnog turnira „Meho Drljević Dedo i saborci“ za 2018. godinu, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja manifestacije „22. ljetni pohod Grebak – put života 2018“, bitke za Obarak i Dana Mjesne zajednice Goražde IV te Dana Mjesne zajednice Faočići.

Vlada je odobrila i novčana sredstava na ime pomoći u održivom povratku za četiri povratnika, pripadnika boračke populacije, kao i sredstva Savezu RVI BPK „Sinovi Drine“ Goražde za Projekat „Sportske igre RVI BiH.

Na današnjoj sjednici odobrene su i redovne tranše za projekt poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja, kao i tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je razmatrala zahtjeve i odobrila finansijsku podršku Udruženju žena „Sehara“ Goražde i Udruženju žena za ruralni razvoj općine Pale u FBiH.

Odobrena su i novčana sredstva na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku razvoju neprofitnih organizacijama BPK Goražde za 2018.godinu, za sufinansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata, te sufinansiranje nabavke opreme u pčelarstvu.

Vlada nije potvrdila odluku Skupštine JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća te će se postupak za imenovanje ovog upravljačkog tijela obnoviti.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.