• OBJAVLJENO: 24.05.2019.
4.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Donesene Smjernice ekonomske i fiskalne politike BPK Goražde za period 2020-2022.godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 4.redovnoj sjednici usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.

Donošenje ove Uredbe, kako je istaknuto, ima značajan uticaj na javnost u smislu svrhe koja se želi postići, a to je transparentan proces zapošljavanja u svim institucijama koje su korisnici javnih sredstava.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike BPK Goražde za period 2020-2022.godina, sa predloženim mjerama koje je potrebno poduzimati u 2019.godini s ciljem održavanja fiskalne stabilnosti Budžeta BPK-a Goražde.

Na sjednici su razmotreni i usvojeni izvještaji o izvršenju Budžeta BPK Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine.

Vlada nije imala primjedbi na Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde za 2018.godinu koji je upućen Skupštini na razmatranje, a nakon utvrđivanja, u skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara za period 01.10.2018-31.12.2018.godine.

Usvojena je i Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika BPK Goražde za učešće u pregovorima za izmjene i dopune, odnosno produženje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, te data saglasnost Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH na prijedlog rasporeda održavanja 4. kruga sastanaka EU-BiH tijela uspostavljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 2019/2020.

Vlada je primila k znanju Informaciju o trenutnom pravnom statusu Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost Ministarstvu privrede da imenuje radnu grupu koja će pripremiti prijedlog Zakona o turizmu BPK kojim se uvažava mišljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i reguliše položaj Turističke zajednice našeg kantona.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, data je saglasnost na Konačnu listu korisnika za dodjelu sredstava na ime stambenog zbrinjavanja pripadnika boračkih populacija BPK Goražde. Za 118 korisnika obezbijeđena su sredstva u iznosu od 110.000 KM, koja će se kako je određeno, isplatiti u tri anuiteta.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda .Tekući transfer za zdravstvo – specijalizacije, za 2019.godinu u iznosu od 30.000 KM.

Radi usaglašavanja, na doradu je vraćena Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda– Tekući transfer za sport za 2019.godinu. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, potreba za izmjenom se ukazala iz razloga stvaranja pretpostavki da fudbalski/nogometni sportski klubovi uključeni u redovan (ligaški ili turnirski) sistem takmičenja na nivou BPK mogu ostvariti pravo prijave na redovne programe za sport u ovoj godini.

Osnovne škole „Hasan Turčalo Brzi“ iz Ilovače i „Prača“ iz općine Pale u FBiH dobile su saglasnost da u okviru programa koji finansira BH Telecom pokrenu proceduru za realizaciju Projekta „Nabavka IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta“.

OŠ „Ustikolina“ Ustikolina dobila je saglasnost za pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Sanacija mokrih čvorova u objektu škole“.

Odobrenje za putovanje u Republiku Srbiju, Požarevac i Lazarevac,dobili su nastavnici i učenici Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ radi uspostavljanja partnerskih odnosa za izradu budućih projekata koji su vezani za Evropsku uniju, odnosno prisustva na „16.majskim susretima mladih harmonikaša“.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila predloženi Ugovor o finansiranju sa BBI bankom uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Pauk-prom“ d.o.o. Goražde te dala saglasnost za isplatu subvencija, dijela profitne marže za privredno društvo „AC-UNITY“ d.o.o. Goražde.

Ministar za privredu dobio je saglasnost da zaključi Ugovor za sanaciju fasade na objektu u vlasništvu Kantona u kojem su smješteni oprema i uređaji za primopredaju radio i televizijskog signala na lokalitetu Hadžića brdo, dok je policijskom komesaru odobreno potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije.

I na današnjoj sjednici razmatrani su odgovori na poslanička pitanja, a nakon što je razriješila i privremeno imenovala Upravni odbor JU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK-a Goražde, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  da raspiše javni oglas te provede proceduru za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora ove javne ustanove.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.