• OBJAVLJENO: 11.06.2019.
7.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojena Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2019/2020.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na početku današnje 7.redovne sjednice, dala je saglasnost Ministarstvu za privredu na Program utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2019.godinu. Ovim programom u iznosu do 15.000 KM i ove godine podržat će se Obrtnička i Privredna komora, kao i Udruženje poslodavaca.

Kantonalnoj upravi za šumarstvo data je saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona, budući da postojeća prestaje da važi krajem ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, usvojena je Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2019/2020.godinu, te utvrđen konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, Redovni programi-kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom.

Ovaj Plan urađen je na osnovu postojećih kriterija, koje u narednoj godini svakako treba mijenjati kako bi se definisali prioriteti u finansiranju sporta, zaključak je Vlade.

Nakon što je primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o toku procedure i postupka po zahtjevu za pokretanje obnove postupka u predmetu utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad PZU Apoteka Diva Medica Goražde, Vlada je formirala tim pravnika koji će sačiniti sveobuhvatnu analizu ovog slučaja te u roku deset dana predložiti Vladi konkretne mjere za dalje postupanje.

Formirana je takođe i radna grupa, tim za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za boračka pitanja o sprovedenim aktivnostima na implementaciji stimulativnih mjera pri zapošljavanju i samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za period 2016-2019.godina. Ovaj program, prema riječima resornog ministra, nedavno je usješno okončan a posredstvom njega 10, odnosno 11 korisnika, dobilo je pomoć za pokretanje vlastitog biznisa.  Mada u ovoj godini zbog nedostataka finansijskih sredstava neće biti sličnih programa, Vlada je ocijenila da sa takvom pozitivnom praksom treba nastaviti i ubuduće.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je usvojila prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja. Prema obrazloženju resornog ministra, glavni razlog za donošenje ovog Pravilnika je pojednostavljivanje uvjeta za sticanje prava na licencu, kao i stvaranje uvjeta za zdraviju konkurenciju na tržištu između pravnih lica koja obavljaju djelatnost građenja.

U nastavku sjednice, odobreno je plaćanje računa firmi „Goraždestan“ d.o.o. Goražde  za izvedene radove na sanaciji krova na nadograđenom stambeno-poslovnom objektu u ulici Mevsuda Bajića Baje bb u Vitkovićima.

Vlada je odobrila i novčana sredastva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za april i maj ove godine, kao i za isplatu pete tranše JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. Goražde.

Na osnovu zaključka Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zadužena su ministarstva da Vladi do petka dostave izvještaje o radu javnih ustanova i preduzeća za 2018. godinu, koja su u njihovoj nadležnosti.

Do kraja sjednice Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative, te se upoznala sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije u vezi sa usložnjavanjem sigurnosne situacije, a u vezi sa aktivnostima na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta Republika Srpska.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.