• OBJAVLJENO: 19.07.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 12.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture

Vlada je na početku sjednice ponovo razmatrala Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022.godina, odnosno izvještaj Ministarstva za finansije o procesu donošenja ovog akta.

Budući da rashodi koje su predložili budžetski korisnici ni ovog puta nisu bili u realnim okvirima i u skladu sa izvršenjem Budžeta u 2018.godini, Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva finansija o plafoniranju budžetskih rashoda, te će se takav Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde naći na usvajanju na narednoj sjednici Vlade.

Ministarstva su zadužena da se do 26.jula izjasne o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona za 2018.godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, kako bi njihove eventualne primjedbe mogao razmotriti revozorski tim prije pripreme konačnog Izvještaja.

Vlada je u okviru ove tačke, obzirom na prispjeće grant sredstava Vlade Federacije, zadužila Ministarstvo finansija da nakon 100 dana rada pripremi inicijativu za Izmjene i dopune Budžeta BPK za 2019.godinu.

Usvojen je Program utroška sredstava utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu– Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj za 2019. godinu u iznosu od 60.000 KM.

Primljena je k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2019/2020. godinu te data saglasnost osnovnim školama za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima.

Školskim odborima MSŠ „Enver Pozderović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglasnost da po istom principu formiraju odjeljenja prvog razreda u školskoj 2019/2020. godini.

Nakon što je primila k znanju ove informacije, Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da, u skladu za pozitivnim zakonskim propisima i pedagoškim standardima, sačini analizu broja uposlenika i učenika u školama na području Bosansko-podrinjskog kantona te predloži mjere i aktivnosti kako bi se u narednom periodu zaustavile ili preduprijedile posljedice njihovog smanjenja.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo urbanizma da u ime Vlade, a u cilju dopunjavanja zahtjeva za pribavaljanje odobrenja za građenje spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu, podnese zahtjev Gradskom vijeću Grada Goražda za davanje saglasnosti za njegovu izgradnju.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja,Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje obilježavanja početka operacija „Krug“ i „Drina“ i manifestacije „Igman 2019“.

Za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobreno je 40.000 KM.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović imenovan je za koordinatora Vlade BPK za dijasporu, u sklopu druge faze projekta pod nazivom „Dijaspora za razvoj“, kojeg realizuju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Vlada Švicarske, u partnerstvu sa UNDP i IOM BiH.

Usvojena su i rješenja o razrješenju i imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde kao i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje novog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je usvojila Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju komadanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, prema kojem je za člana Štaba, umjesto bivšeg, imenovala novog ministra finansija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.