• OBJAVLJENO: 23.10.2019.
Održana 22. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Utvrđen prijedlog Zakona o policijskim službenicima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 22. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala je Izvještaj o radu i poslovanju JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za period od 01.01.2018.godine do 31.12.2018.godine, te u vezi s tim  donijela zaključak kojim se ovaj izvještaj upućuje u skupštinsku proceduru.

Takođe, usvojen je zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku novčanih sredstava u skladu sa Programom utroška sredstava za podršku unaprjeđenja usluga javnih preduzeća s područja BPK Goražde za 2017.godinu, kao i Odluka o potvrđivanju Odluke o razrješenju privremenog i Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora, antenskog stuba i zemljišta na lokaciji „Zebina Šuma“ u Ustikolini, za smještaj TK (telekomunikacione) opreme sa Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo.

Iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o sufinansiranju Projekta  JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe“ na području BPK Goražde,  te Odluku o isplati novčanih sredstava o sufinansiranju ovog projekta u iznosu od 6.000 KM.

Kao i svake godine, Vlada BPK Goražde donijela je odluku o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva u vezi nabavke vakcina protiv sezonske gripe JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde. Za realizaciju ove odluke izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 4.000 KM.

Takođe, na prijedlog Ministarstva, Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti direktoru JU Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde za zaključivanje ugovor o radu na određeno vrijeme za dvije njegovateljice po osnovu Programa Službe za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja u 2019.godini te Odluku o davanju saglasnosti JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde za nabavku medicinske opreme, u skladu sa zakonom propisanom procedurom. Riječ je o neophodnom frižideru za čuvanje krvi i krvnih sastojaka i transportnom frižideru za krv i krvne derivate sa odgovarajućim temperaturnim senzorima za čiju nabavku će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde izdvojiti iznos od 10.000 KM. Ova oprema ujedno će biti korisna pri uspostavi Dijaliznog centra u JU „Kantonalna bolnica“ Goražde, istaknuto je tom prilikom.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je donijela zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde da u skladu sa zakonom propisanim procedurama pokrene aktivnosti na uspostavi Centralne zdravstvene platforme BPK Goražde (uvođenje Informacionog sistema u zdravstvenoj zaštiti na području BPK Goražde.) Uspostava Centralne zdravstvene platforme obuhvatala bi sve nivoe zdravstvene zaštite na području našeg kantona, primarno sa svim pripadajućim ambulantama, sekundarno i djelatnost javnog zdravstva, uključujući centralni registar osiguranika, e-karton, e- recept i elektronske kartice-online status osiguranika.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđen je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije koji bi se trebao na Skupštini BPK Goražde razmatrati po skraćenom postupku.

Vlada je usvojila i rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja i municije te primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01.-30.09.2019.godine.

Nakon provedene procedure donošenja, Vlada BPK Goražde je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdila prijedlog Zakona o policijskim službenicima koji se upućuje u skupštinsku proceduru.

Iz Ministarstva za finansije Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

Iako je na dnevnom redu bilo predviđeno razmatranje Nacrta Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta za 2020.godinu, Vlada se nije izjašnjavala o ovim nacrtima te je ostavila mogućnost ministarstvima da razmotre predložene nacrte, dok je  izjašnjavanje odgođeno za narednu sjednicu.

Iz Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose usvojena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU SSŠ „Džemal Bijedić“.

Na 19. redovnoj sjednici održanoj 25.09.2019.godine, Vlada BPK Goražde donijela je zaključak kojim je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde da pokrene proceduru postupka javne nabavke koja se odnosi na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola s područja našeg kantona, ali uzimajući u obzir da ovo ministarstvo nema kapaciteta da samo provede predviđenu proceduru, data je saglasnost da postupak predmetne nabavke provodi Komisija koju će imenovati Vlada BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline na Odluku o provođenju postupka preseljenja dijela institucija BPK Goražde u zgradu Vlade BPK Goražde.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava  na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području kantona za školsku 2019.godinu, te  primila je k znanju Informaciju o sprovedenim aktivnostima u vezi zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca. S tim u vezi, donesen je zaključak kojim se zadužuju ministarstva za boračka pitanja i finansije BPK Goražde da prilikom planiranja budžeta za 2020.godinu obezbijede sredstva u minimalnom iznosu od 50.000 KM za podršku programima zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Prema evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, broj nezaposlene djece šehida je 59.

Kod razmatranja prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade BPK Goražde usvojena je odluka o davanju saglasnosti za izradu projekta uspostave e-Vlade.

Na kraju sjednice, Vlada BPK Goražde upoznala se sa dopisom Vlade FBiH u vezi potrebe usklađivanja zakonodavstva FBiH i kantona u oblasti državne službe, što podrazumijeva donošenje jedinstvenog zakona za područje cijele FBiH, odnosno utvrđivanje osnovnih principa, uz mogućnost da kantoni donesu svoje zakone o državnoj službi koji bi bili u skladu sa principima utvrđenim federalnim zakonom. Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila sekretara Vlade BPK Goražde i resorno ministarstvo da postupe u skladu sa dopisom upućenim prema Vladi te o tome izvijeste Vladu BPK Goražde na nekoj od narednih sjednica.

Takođe, na sjednici je Vlada BPK Goražde je razmatrala zapisnik o prodaji imovine “Mesopomet“ d.d. u likvidacionom postupku te svojim zaključkom zatražila obrazloženje kako je došlo do prodaje te imovine.

Prije 22. ,Vlada je održala nastavak 21. redovne sjednice na kojoj je data saglasnost na Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2019.godinu.

Takođe, Vlada BPK Goražde donijela je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu i Direkcija za ceste BPK Goražde da odmah pokrenu postupak izbora izvođača radova na ljetnom i zimskom održavanju ceste na regionalnom putu R 448 za kalendarsku 2019-2020.godinu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.