• OBJAVLJENO: 28.10.2019.
Prezentaciji „Koncepta kreditnog –grant projekta Svjetske banke“
Prisustvovala i delegacija BPK Goražde na čelu sa premijerkom Aidom Obućom

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u saradnji sa Svjetskom bankom u BiH danas je upriličilo sastanak na kojem je prezentovan predloženi koncept modernizacije vodnih usluga u BiH „Koncept kreditnog-grant Projekta Svjetske banke“.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: premijerka Aida Obuća, ministar za privredu Mensad Arnaut i ministar za finansije Mirsad Agović.

U strateškim dokumentima FBiH vezanim za upravljanje vodama,  odnosno Strategiji  upravljanja vodama FBiH i Planovima  upravljanja vodnim područjima naglašena je potreba za povećanjem i poboljšanjem djelotvornosti usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije, uključujući i prečišćavanje urbanih otpadnih voda,  što je  trenutno ugroženo zbog nedovoljnog institucionalnog finansijskog i pravnog okvira.

Uzimajući u obzir da je  Strategija aproksimacije propisa  pravnoj stečevini  Evropske unije  u oblasti okoliša/životne sredine BiH (EAS BiH) koja je usvojena 2017.godine, kao prateći dokument na entitetskom nivou dala  smjernice vezane za aproksimaciju s vodnim direktivama EU vezanim za ovaj sektor, to jeste  direktivu  o pitkoj vodi i direktivu  o komunalnim otpadnim vodama,  reforma vodnih usluga jedan je od ključnih faktora razvoja sektora okoliša i životne sredine, a kako je istaknuto, naša država se  trenutno suočava sa izazovima kako u smislu provedbe domaćeg zakonodavstva, tako i u smislu usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

U proteklih deset godina  pružena je značajna međunarodna podrška sektoru koja je rezultat ulaganja u infrastrukturu s ciljem poboljšavanja osnovnih usluga, gdje je uloženo više od 400 miliona eura. Međutim,  ove investicije nisu bile popraćene adekvatnim jačanjem institucionalnog finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta, čime je ugrožena održivost ulaganja. Zbog važnosti osiguranja kvalitetnih usluga građanima i ekonomiji, veliki broj opština i gradova u FBiH se zadužilo da unaprijedi ove usluge, ali nedostatak odgovarajućeg pravnog, institucionalnog okvira koji reguliše ovaj sektor dovodi u pitanje ove investicije.

Međunarodna zajednica i razvojni partneri spremni su pružiti kontinuiranu podršku u sektoru u BiH, ali potrebno je stvoriti povoljno okruženje koje će osigurati održivost ulaganja. U suprotnom, finansijska podrška međunarodnih finansijskih insitucija će  u značajnijoj mjeri izostati u narednom periodu, ako ne i potpuno nestati. To je već najavljeno od Delegacije EU u BiH te donatora i banaka koji su uključeni u projekte vodno-komunalne infrastrukture u BiH.

Obzirom na trenutno stanje u sektoru koje je u velikoj mjeri na granici održivog poslovanja i veliki broj javnih, vodovodnih preduzeća je izložen riziku od stečaja i potrebe za tehničkim i finansijskim sredstvima za razvoj. Sve ovo predstavlja ozbiljnu prijetnju ovom sekotru imajući u vidu finansijske potrebe, nedostatak podrške međunarodnih institucija, a može dovesti do ozbiljne krize i ugroziti zdravlje građana, te imati značajno ekonomske posljedice, istaknuto je na današnjoj prezentaciji.

Cilj održavanja ove prezentacije jeste da se s kantoni upoznaju sa konceptom,  te u saradnji sa svojim općinama  iskažu potrebe i  zauzmu stav u vezi modernizacije institucionalnog i regulatornog okvira koji bi stvorio ambijent za povoljnije okruženje sektora vodnih usluga.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.