• OBJAVLJENO: 31.01.2020.
Vlada BPK Goražde održala 39.redovnu sjednicu
Vlada smatra da nisu ispoštovani uslovi za početak štrajka; Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu ponovo pozvan da predloži svog člana u sastav Mirnovnog vijeća

Na današnjem 39.redovnom zasjedanju, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju Zaključak Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu i Informaciju JU „Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija“ Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona daje punu podršku Pregovaračkom timu Vlade u pregovorima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu te smatra da nisu ispoštovani uslovi za početak štrajka zdravstvenih radnika predviđeni Zakonom o štrajku.

Vlada je pozvala Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu da u skladu sa Uredbom predloži svog predstavnika u Mirovnom vijeću, a ministra Eniza Halilovića imenovala za člana Mirovnog vijeća ispred Vlade.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u BPK Goražde. Imenovanje ovog vijeća čiji je predsjednik premijerka BPK a članovi gradonačelnik i načelnici općina u sastavu Kantona, zakonska je obaveza koju vlade svih kantona moraju ispuniti kako bi pristupili izradi Strategiji razvoja Kantona 2021-2027. godine u skladu sa Strategijom razvoja Federacije BiH za isti period.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je utvrdila kriterije za dodjelu studentskih stipendija I i II ciklusa studija za 2019/20 studijsku godinu.
U ovoj studijskoj godini za isplate stipendija planirana su finansijska sredstva u iznosu od 180.000 KM (30.000 KM više nego u prethodnoj godini).

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde data je saglasnost na Plan i Program rada Direkcije za ceste BPK Goražde za 2020.godinu, a sredstva za njegovu realizaciju planirana su u iznosu od 1.083.000 KM. Budući da je od ove godine lokalna cesta Osanica-Prača razvrstana u regionalnu cestu sa oznakom R-448a, Direkcije za ceste planirala je sredstva za održavanje i ove ceste.

Usvojen je takođe i Plan Javnih nabavki Direkcije za ceste BPK Goražde za 2020.godinu. Budući da je obaveza svih budžetskih korisnika da sačine svoje planove javnih nabavki za ovu godinu, Vlada ih je pozvala da to urade što prije te da ih dostave Vladi na uvid.

Vlada je takođe pozvala sva ministarstva da Ministarstvu privrede dostave svoje prijedloge za izradu Plana raspolaganja imovinom koja se ne koristi, a nalazi se u vlasništvu Bosansko-podirnjskog kantona za 2020.godinu.

Usvojene su i odluke o isplati subvencija,profitnih marši privrednim društvima „Mašić-Company“ d.o.o. Goražde i „Pobjeda-Tehnology“ d.d. Goražde, te data saglasnost ministru za privredu za zaključivanje Ugovora o davanju šumskog zemljišta u vlasništvu države BH Telecom d.d. Sarajevo .

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o načinu i uslovima prikupljanja i trošenja namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda, a na prijedlog Minstarstva finansija usvojena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok budžetskih korisnika za januar.

Vlada je na kraju sjednice, razmatrala dopise Općine Foča u FBiH i Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i zadužila resorno ministarstvo da za Vladu pripremi informacije o usvojenim zaključcima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.