• OBJAVLJENO: 25.02.2020.
42.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Razmatrani materijali za nastavak tematske i 10.redovne sjednice Skupštine BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jutros je održala 42.redovnu sjednicu na kojoj su razmatrani materijali za nastavak tematske sjednice o sportu na području kantona i 10.redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja, Vlada je prihvatila i predložila Skupštini da se usvoje Zaključci Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, kulturno-historijsko naslijeđe, sport i informisanje Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa prijedlogom niza mjera za unaprjeđenje implementacije Zakona o sportu, finansiranja sporta, podizanja kvalitete sportskih takmičenja, realizaciju kapitalnih projekata u sportu, mjera za unaprjeđenje školskog sporta, kao i mjera za donošenje nove Strategije razvoja sporta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je predložila takođe da se u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde planira najmanje 50.000,00 KM koje će se uložiti u sportsku infrastrukturu, a kako je istaknuto, u ovoj godini za ove namjenu biće uloženo i duplo veća suma.

Vlada je zadužila ministarstva pravosuđa i obrazovanja da ispitaju osnovanost dopisa sportskih saveza i klubova, koja se odnose na usklađenost donesenih podzakonskih propisa u oblasti sporta sa Zakonom i pozitivnim zakonskim propisima, i prijedlog istih, u roku od 15 dana, upute Vladi i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, po zahtjevu Kolegija Skupštine, smatra da donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u tekstu u kojem je predložena retroaktivna primjena istog od 01.01.2020.godine, nije u skladu sa pozitivnim zakononskim propisima, jer nije moguća retroaktivna primjena Zakona.

Vlada je dala saglasnost premijerki, da u ime Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, aplicira na Javni poziv za odabir korisnika programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ministar za privredu upoznao je Vladu sa zahtjevima i dopisima, kako građana, tako i privrednih subjekata na lokalitetu industrijske zone Pobjeda u vezi sa uspostavom poligona za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava. Cjelovita informacija o ovoj temi proslijeđena je Skupštini na razmatranje te će, kako je istaknuto, biti dobra osnova za diskusiju i donošenje skupštinske odluke.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u nastavku sjednice, informisao je Vladu da je juče, u skladu sa naredbom Federalnog kriznog štaba, formiran Krizni štab za praćenje novog korona virusa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čije je zadatak hitno aktiviranje kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u BPK Goražde radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane ovim novim virusom.

Obzirom da se situacija mijenja iz časa u čas i da se korona virus približava i našoj zemlji, za sutra ujutro zakazan je novi sastanak Kriznog štaba, na kojoj će biti precizirane i donesene konkretne mjere postupanja u slučaju eventualne pojave ove bolesti na području našeg Kantona.

Na kraju sjednice, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada je donijela Odluku o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima u iznosu od 60.000 KM, kao dio novčanih sredstava za podršku sportskim klubovima za redovne programe u ovoj godini.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.