• OBJAVLJENO: 04.03.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 44 .redovnu sjednicu
Odobren projekt „Uspostava dijaliznog centra u Goraždu“pri Kantonalnoj bolnici Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 44.redovnoj sjednici odobrila je projekt „Uspostava dijaliznog centra u Goraždu“ pri Kantonalnoj bolnici Goražde predložen od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, nakon provedenog javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih projekata zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona.

Cijeneći opredjeljenje izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde, Vlada traži od organa upravljanja i rukovođenja JZU Kantonalna bolnice Goražde da, u što kraćem vremenskom periodu, na transparentan i efikasan način pokrenu zakonom propisane procedure u vezi uspostave Dijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona, a u skladu s sa danas odobrenim projektom, stoji u zaključku Vlade.

Ovaj projekt sufinansirat će se sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo(od značaja za Kanton) za 2020.godinu u iznosu od 260.000 KM, a kako je istaknuto, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalna bolnica ostali dio nedostajućih sredstava obezbijedit će kroz donacije i rebalans Budžeta za ovu godinu, s ciljem potpune implementacije ovog projekta.

Finansiranje/sufinansiranje navedenog projekta podrazumijeva dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora i edukaciju medicinskog osoblja za potrebe uspostave Dijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde.

Nakon što ga je povukla na posljednjoj sjednici Skupštine zbog nemogućnosti retroaktivne primjene, Vlada je u skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku,ponovo uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Izmjenama se Gradu Goražde i općinama ustupa 40 % izvornih prihoda Kantona ostvarenih na nivou Grada i svake općine, a zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama BPK Goražde.

Vlada je odobrila Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskom kodu – Tekući transferi za kulturu u iznosu od 55.000 KM.

Takođe, saglasnost je dobio i Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2020.godinu Ministarstva za privredu, u iznosu od 100.000 KM, s ciljem podrške u poboljšanju putne infrastrukture na području Kantona.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu sa konkretnim mjerama koje se trebaju poduzeti u vezi dopisa Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te zadužila Kantonalnu upravu za šumarstvo da u roku od 15 dana dostavi Godišnji plan gospodarenja u privatnim šumama na području Kantona za 2020.godinu, sa pratećom dokumentacijom Ministarstvu za privredu.

 Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je dala saglasnost da izvrši nabavku specijalne policijske opreme za potrebe opremanja Jedinice za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je 41.134 KM na ime uplate druge, od ukupno 12 redovnih tranši za 2020.godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

U okviru razmatranja dopisa koji su joj upućeni, Vlada je razmatrala Zaključak Vlade Federacije, odnosno poziv svim kantonalnim vladama da aktivno sudjeluju u aktivnostima Agencije za državnu službu Federacije BiH u procesu implementacije nove HR web aplikacije za upravljanje ljudskim resursima.

Nakon razmatranja zahtjeva Kriznog štaba za praćenje koronavirusa u BPK Goražde, Vlada je Zavodu za javno zdravstvo odobrila sredstva za urgentnu nabavku medicinske zaštitne opreme za zdravstvene radnike i bolesnike, kao i opreme za dijagnostiku.

Takođe, razmatran je zahtjev ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose, o predlaganju liste kandidata za članove Mirovnog vijeća za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U vezi dopisa Federalne uprave civilne zaštite u kojem se Vlada obavještava da je obustavljeno uklanjanje eksplozivnih sredstava na području ovog kantona dok ne bude osigurana lokacija za uništavanje eksplozivnih sredstava, Vlada je donijela zaključak o organizaciji sastanka sa svim relavantnim subjektima uključenim u ovaj proces,s ciljem rješavanja ovog problema i određivanja nove lokacije.

Na kraju sjednice, Vlada je dala prethodnu saglasnost Školskom odboru JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za imenovanje Mule Imamović, profesorice historije za direktora ove javne ustanove, na period od četiri godine.

    

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.