• OBJAVLJENO: 22.07.2020.
Održana 12. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojena 4 zakona; po prvi put usvojeni zakoni o turizmu i taxi prijevozu, te izmjene Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde

Na početku zasjedanja, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je a potom i usvojila Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2019.godinu. Kako je istaknuto, početak 2019.godine, između ostalog, obilježen je aktivnostima koje se odnose  na ozvaničenje radova cestovnog povezivanja Sarajevo-Goražde, te modernizaciju lokalnih puteva na području našeg kantona. Takođe, rad Vlade u protekloj godini bio je baziran i na održavanje i poboljšanje budžetske stabilnosti kantona i općina u njegovom sastavu, s akcentom na provođenje prioriteta ekonomske politike te održavanje stabilnosti fiskalnog sistema, održavanje likvidnosti budžeta, kontrolu javne potrošnje, raspodjelu ograničenih budžetskih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritete Vlade.

Razmatrani su i usvojeni: Zakon o turizmu, Zakon o taksi prijevozu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju te Zakon o izmjenama Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde.

Izmjenama takozvanog „Korona“ zakona  produžava se rok važenja zakona sa 60 na 90 dana od dana prestanka primjene Odluke Vlade Federacije o stanju proglašenja nesreće prouzrokovane pojavom pandemije koronavirusa. Razlog za donošenje ovog zakona je namjera Vlade da jednokratno pomogne korisnike subvencije koji su u vrijeme trajanja nesreće imali otežano poslovanje i pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine.

Nakon više pokušaja, po prvi put naš kanton dobio je i Zakon o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojim se uređuje ova oblast te stvaraju preduslovi za razvoj ove privredne grane. Usvajanje kantonalnog Zakona o turizmu kočilo je nedonošenje ovog zakona na federalnom nivou.

Na današnjoj sjednici, usvojen je i nacrt Zakona o boravišnoj taksi BPK Goražde koji je upućen u proceduru javnih rasprava. Javne rasprave u organizaciji resornog ministarstva i nadležnih skupštinskih komisija održat će se u roku od 60 dana, u sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde.

Skupština BPK Goražde usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti na rješenje Vlade BPK Goražde o razrješenju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju te imenovala novi privremeni Upravni odbor ove agencije.

Usvojene su i odluke o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK Goražde, člana Komisije za evropske integracije Skupštine BPK Goražde, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde, Odluka o imenovanju članova Odbora za žalbe javnosti, uz Pravilnik za izbor i imenovanje članova odbora te izvještaj o utvrđivanju prijedloga liste kandidata za izbor i imenovanje.

Skupština BPK Goražde  prihvatila je  mišljenja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose koja se odnose na nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika.

Na 12. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde usvojen  je Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za period 01.01.2019-31.12.2019.godine, kao i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.08.2019-31.01.2020.godine.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde  primila je  k znanju Informaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Odluke Upravnog odbora KCU Sarajevo o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti na rušenju starog dijela objekta „I Interna klinika“.

Takođe, razmatrana je i usvojena Informacija o radu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za COVID – 19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Informacija o dosadašnjim aktivnostima Vlade u vrijeme pandemije virusa Covid 19.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.