• OBJAVLJENO: 28.12.2020.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas održala svoju 14. redovnu sjednicu
Usvojen nacrt Budžeta BPK- a Goražde za 2021.godinu

Na početku današnje sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svečanu zakletvu položio je Suad Došlo, član SDP-a koji je u skupštinskim klupama zamijenio svog kolegu Ernesta Imamovića, novoizabranog gradonačelnika Grada Goražde.

Pored usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i nekoliko nacrta zakona te ih uputila u proceduru javnih rasprava.

Radi se o nacrtima Budžeta BPK Goražde i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2021.godinu te nacrtu Zakona o izvršenju sankcija u BPK Goražde.

O nacrtu Budžeta utvrđenom u iznosu od 39.524.000,00 KM, po zaključku Skupštine BPK Goražde, neophodno je sprovesti javne rasprave  u sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde u roku do  trideset dana, koje će upriličiti Ministarstvo za finansije u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom te Komisijom za budžet, finansije  i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde.

S obzirom da je nemoguće usvojiti Budžet BPK Goražde do kraja kalendarske godine, na prijedlog Vlade BPK Goražde usvojena je Odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde za period 01.01-31.03.2021.godine u iznosu od 7.908.759 KM.

Na današnjoj sjednici, Skupština BPK Goražde usvojila je Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2020.godinu, te dala saglasnost na Finansijski plan i Izvršenje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021.godinu. Finansijski plan Zavoda usvojen je u iznosu od 7.706.980 KM.

Usvojene su izmjenene i dopune Finansijskog plana JU „Služba z azapošljavanje BPK Goražde“ za 2020.godinu te Finansijski plan i Odluka o izvršenju finansijskog plana ove javne ustanove za 2021.godinu.

Skupština BPK Goražde razmatrala je, a potom i usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2019.godinu JU „Dom za stara i iznemogla lica i JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ te  Izvještaje Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, zaključno sa mjesecom julom 2020.godine.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću akumuliranog gubitka.

Također, poslanici u Skupštini BPK Goražde razmatrali su i primili k znanju nekoliko informacija. Radi se o informacijama  o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2019.godinu, efektima realizacije kreditne linije sa „Bosna Bank International“d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK Goražde za 2019.godinu, te Informaciji o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnji novih predajnika i opreme za 2019.godinu.

Skupština BPK Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je i odgovore nadležnih ministarstava u vezi sa zahtjevima za poduzimanje mjera podnesenih od određenog broja fudbalskih klubova iz Fudbalskog saveza BPK Goražde te donijela zaključak kojim traži od Vlade BPK Goražde da formira komisiju ili ovlasti državnog službenika iz jednog od ministarstava za poduzimanje radnji iz upravnog inspekcijskog nadzora u cilju utvrđivanja zakonitosti donesenih akata i postupaka koji su se vodili u prethodne četiri godine u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde s obzirom da u BPK Goražde nema upravnog inspektora i da Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose nije u mogućnosti nekog od državnih službenika.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde razmatrala je i Informaciju o stanju izazvanom pandemijom COVID-19 na području BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.