Program jacanja porodice (SOS Kinderdorf) SOS-KINDERDORF

Internacional – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini

Vizija:
Svako dijete ima porodicu i raste uz ljubav, sigurnost i poštovanje.

Misija:
Mi stvaramo porodice za djecu u nevolji, pomažemo im da izgrade
svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

PROJEKAT JAČANJA PORODICE GORAŽDE
Mi omogućujemo djeci koja su u riziku od gubitka staranja svojih porodica da rastu unutar porodične sredine koja se brine o njima. Mi radimo direktno sa porodicama i zajednicama kako bismo ih osposobili da efikasno zaštite svoju djecu i brinu o njima, u saradnji sa lokalnim vlastima i drugim pružateljima usluga.

GENERALNI CILJ
• Što većem broju djece omogućiti zdrav rast i razvoj uz njihove porodice
• Učesnicima u projektu, ali i svim davaocima usluga osvijestiti kvantitet i kvalitet postojećih
resursa u zajednici, te ih optimalno iskoristiti za dobrobit djece i porodice.

Prepoznajući da je biološka porodica najbolje mjesto za rast i razvoj djece, ali i uvažavajući različite teškoće sa kojima se porodice u našoj zemlji suočavaju, SOS KDI u BiH počeo je razvijati Program podrške jačanja porodica. Svrha ovog Programa je da se ovoj djeci, koja su pod rizikom da izgube staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.

Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, SOS KDI im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Da bi roditelji bili u mogućnosti preuzeti svoju odgovornost za obezbjeđivanje neophodnih uslova za rast i razvoj svoje djece, svi relevantni akteri iz vladinog i nevladinog sektora trebaju im biti podrška. Što je situacija u porodici teža, podrška mora biti sveobuhvatnija. Ciljnu grupu odredili smo na osnovu faktora rizika definiranih Porodičnim zakonom i oni direktno utiču na kreiranje usluga. Poseban kvalitet ovog programa je što je dugoročan, provodi se sve dok je porodici potrebna podrška, a u program su uključeni svi članovi porodice koji aktivno učestvuju u postavljanju ciljeva i planiranju aktivnosti. Neophodan preduslov je učešće lokalne zajednice kroz pružanje materijalne pomoći, ustupanje profesionalaca, prostora, davanje različitih povlastica, itd. Usluge su dostupne cijeloj porodici i obezbjeđuju se kako kroz programe SOS KDI (dječiji vrtići,igraonice, Superbus…), tako i kroz kapacitete zajednice. Praktično, to znači da djeca u igraonicama dobijaju priliku za razvoj svih svojih potencijala, a njihovi roditelji mogućnost za poboljšanje kvaliteta svojih roditeljskih znanja i vještina kroz predavanja i radionice koje se za njih organizuju.

Program djeluje na području Sarajeva, Mostara i Goražda, a u isti je u 2009. uključeno 175 porodica sa ukupno 400 djece.

Tim Projekta jačanja porodice, zajedno sa SOS Dječijim vrtićem Goražde nastoji izgraditi što kvalitetnije partnerske odnose sa svima koji dijele naše mišljenje da je „Svakom djetetu najbolje u porodici“. Takođe, sarađujemo sa svima koji svoju osnovnu djelatnost vežu za dobrobit djece i porodice.

CILJEVI ZA PORODICE
• Osigurati da djeca imaju pristup osnovnim uslugama neophodnim za njihov zdrav i optimalan rast i razvoj
• Podržati porodice da izgrade svoje kapacitete da zaštite djecu i da se staraju o njima. To je ostvarivo sticanjem novih znanja i vještina vezanih za kvalitetno roditeljstvo, ali i za sposobnost da se obezbijede dovoljna materijalna sredstva za opstanak porodice
• Ojačati sisteme podrške za ranjivu djecu i njihove porodice unutar zajednice uspostavljanjem mreže pružatelja usluga.

U PROJEKTU JAČANJA PORODICE U GORAŽDU JE U 2009. UKLJUČENO:
• 38 porodica (20 jednoroditeljskih, a 18 potpunih)
• 90 djece
Sa svim porodicama je potpisan Ugovor koji definira sva prava i obaveze porodice i Projekta jačanja porodice.

U USLUGE ZA DJECU UKLJUČENO:
• Vrtić i igraonice za predškolce
• Tretman logopeda
• Kreativne i edukativne radionice za djecu
• Sport i rekreativne aktivnosti
• Besplatan kurs engleskog jezika
• Dodatna nastava iz matematike
• Defektolog
• Psihološko savjetovanje

USLUGE ZA ZA RODITELJE:
• Kućne posjete
• Pomoć u ostvarivanju socijalnih i drugih prava u skladu sa zakonom
• Edukativne radionice
• Individualno psihološko savjetovanje
• Grupna psihološka podrška
• Radionice za sticanje vještina za povećanje kućnog budžeta
• Pomoć u traženju privremenog i trajnog zaposlenja (praćenje oglasa, lični kontakti, pisanje preporuka, kontakti sa poslodavcima…)
• Materijalna pomoć koju dobijemo od donatora (hrana, odjeća, školski pribor)

SARADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM
Potpisani Protokoli o saradnji sa:
• Ministarstvom za obrazovanje i Ministarstvom za socijalnu politiku
• UŽ „Seka“
• HHC
• HO Merhamet
• Centar za socijalni rad

Saradnja sa:
• Savjetovalište za probleme braka, porodice, djece i adolescenata
• Osnovne i srednje škole
• Centar za mentalno zdravlje
• Sportski klubovi-KK „Holidej“, FK „Goražde“, ŽRK Goražde, KUD
• Udruženje Gradsko vijeće mladih
• Porodično savjetovalište

MONITORING I EVALUACIJA
U svim porodicama način na koji pratimo stanja i promjene je slijedeći:
• Zajedno sa članovima porodice uradimo Individualni razvojni plan koji sadrži aktivnosti i obaveze kojima će se omogućiti rješavanje nekog od problema koji je propoznat kao prioritet. Njega redovno revidiramo i određujemo nove ciljeve na putu do osamostaljenja.
• Nakon svake posjete porodici analiziramo stanje i poduzimamo odgovarajuće korake
• Primamo i analiziramo polugodišnji i godišnji izvještaj iz škola od strane pedagoga i socijalnih radnika
• Primamo i analiziramo polugodišnji i godišnji izvještaj od strane sportskih klubova u koje su djeca uključena
• Tražimo i analiziramo povratne informacije od strane svih pružatelja usluga i stalno koordiniramo naš rad sa svim ustanovama koje rade sa istim porodicama (umrežavanje)
• Primamo i analiziramo polugodišnje godišnje ček- liste razvoja djece koja pohađaju vrtić i igraonice
• Na kraju godine organiziramo godišnju evaluaciju u koju su uključeni predstavnici roditelja i svih zainteresiranih strana.

PLAN ZA 2010.
• Djeca – veći broj radionica, pomoć u povećanju broja djece u sportsko-rekreativnim aktivnostima, grupne aktivnosti sa volonterima, likovno takmičenje, te sve aktivnosti organizirane i ranije
• Porodice – posjete, edukacije, radionice (filcanje vune II stupanj, rad na svili, preporuke za posao, preporuke za rješavanje stambenog pitanja)
• Nastavak i poboljšanje saradnje sa lokalnom zajednicom
• Traženje novih partnera
• Angažovanje u pružanju pomoći i liječenju ovisnika o alkoholu
• Angažovanje volontera (projekat „Stariji brat- starija sestra“)
• Povećati broj djece uključene u projekta u 2010. na 110.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.