Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave

direktor: Merko Karahmetović
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 222 274
Fax: ++ 387 38 224 161
e-mail:sluzba@bpkg. gov.ba

 

Unutar Službe postoje dvije organizacione jedinice i to:

 • Organizaciona jedinica za opće poslove
 • Organizaciona jedinica za operativno-tehničke i pomoćne poslove

Organizaciona jedinica za opće poslove obavlja slijedeće poslove:

 • vrši izradu prijedloga budžeta Službe
 • prati realizaciju budžeta Službe i po potrebi dostavlja izvještaje o izvršenju budžeta
 • ispostavlja račune za usluge koje vrši Služba
 • ustupa na korištenje salu, razglas, rasvjetu, upotrbu vozila i sl.
 • prima fakture od dobavljača (robe, usluge i radovi)
 • prati i primjenjuje zakone i ostalu zakonsku regulativu iz oblasti finansijsko-
 • komercijalnog poslovanja
 • priprema sve vrste ugovora vezane za učešće Službe u pravnom prometu
 • vodi evidenciju zaduženja i razduženja fiksne i mobilne telefonije, računarske
 • opreme, kopir aparata, troškova reprezentacije
 • obezbjeđuje rad čajnih kuhinja (zaduženja i razduženja čajnih kuhinja)
 • obezbjeđuje rad kopirnice, vodi evidenciju i sačinjava izvještaje o potrošnji
 • repromaterijala u kopirnici
 • obezbjeđuje rad pisarnice (prijem, distribucija i arhiviranje predmeta i akata)
 • nabavka i distribucija stručne literature i štampe
 • izrađuje planove i izvještaje o poslovima iz nadležnosti službe

Organizacina jedinica za operativno tehničke i pomoćne poslove obavlja slijedeće

 • obezbjeđuje tehničku ispravnost vozila,
 • blagovremeno obezbjeđuje tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila,
 • obezbjeđuje rezervne dijelove, mazivo i goriva za vozila, vrši raspoređivanje vozača i vozila na osnovu iskazanih potreba kantonalnih organa,
 • održavanje svih instalacija elektrosistema i uređaja vodovodne mreže, instalacija centralnog grijanja,
 • vodi evidenciju i izrađuje izvještaje o registraciji, održavanju vozila i potrošnji goriva i maziva,
 • vrši poslove obezbjeđenja objekata, prijem i upućivanje stranaka,
 • obezbjeđuje rad čajnih kuhinja,
 • obezbjeđuje čišćenje prostorija i namještaja u objektima,
 • vrši zagrijavanje prostorija.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.