• OBJAVLJENO: 10.10.2011.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj: 34/03), a u skladu sa članom 13. i 14. Zakona o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde ( „Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/97) , i  Kriterijima za imenovanje u upravne odbore ustanova socijalne zaštite na području BPK-a Goražde(„Službene novine BPK-a Goražde“,broj:2/04), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,  objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora

  1. Objavljuje se  Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora Javne  ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i to na pozicije  :

– tri (3) člana         – predstavnika osnivača ,

– dva (2) člana     – predstavnika stručnih radnika ustanove.

  1. Opis pozicije člana upravnog odbora: Zajedno sa ostalim članovima i uz konsultacije sa Kantonalnim ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i osnivačem obavlja poslove u skladu sa Zakonom o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, te drugim zakonima i podzakonskim propisima.
  2. Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

–          da imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme društvenog smjera,( izuzetno,ukoliko se vrši kandidiranje u UO ustanove socijalne zaštite ispred uposlenika ustanove socijalne zaštite, kandidati mogu imati i završen IV stepen stručne spreme društvenog smjera )

–          da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima iz struke,

–          da imaju stručno znanje iz djelatnosti ustanove socijalne zaštite, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada,

–          da nisu direktori  ustanove (ovjerena izjava),

–          da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi (ovjerena izjava).

–          da nisu članovi upravnog odbora u više od jedne ustanove ,

  1. Uz prijavu na  Javni oglas, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

–          Dokaz o završenoj školskoj spremi,

–          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

–          Izvod iz matične knjige rođenih,

–          Uvjerenje o državljanstvu,( ne starije od 6  mjeseci),

–          Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak,ne starije od 3 mjeseca ( Općinski i Kantonalni sud).

–          Ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor ustanove za čiji se UO kandiduje i da nema privatni-finansijski interes u istoj.

Javni oglas ostaje otvoren 30 /trideset/ dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“ od 08.10.2011.godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na službenoj web. stranici Vlade BPK-a Goražde: www.bpkgo.ba , Oglasnoj ploči BPK-a Goražde ili direktno na kontakt telefon 038/ 228-439.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, 1. Slavne višegradske brigade 2a.,sa naznakom: „Prijava na  Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde- NE OTVARAJ „.

U prijavi, kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju,i iz kojeg reda predstavnika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana, a nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,

raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.