• OBJAVLJENO: 26.06.2013.
ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2013. godinu, broj: 01-37-257/13 od 03. Aprila 2013. godine („Službene novine BPK Goražde“, broj: 5/13), te odredbama Uputstva o pravu, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde za 2013.godinu, broj: 03-37-1066/13 od 14.06.2013.godine, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i :

 

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva

 

Član 1.

U cilju osiguranja zdravstvene zaštite za sve građane sa prebivalištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde će raspisati Javni poziv.

Član 2.

Javnim pozivom iz člana 1. ove Odluke pozvat će se sva lica sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu u Bosni i Hercegovini, da putem ovog Ministarstva na obrascu koji će biti sastavni dio Javnog poziva prijave činjenicu da pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvaruju niti mogu ostvariti po bilo kom drugom zakonom definisanom osnovu.

Član 3.

Prijave i podatke o licima bez zdravstvenog osiguranja prikupljat će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, dok će njihovu obradu prije slanja konačnih spiskova Vladi BPK Goražde, izvršiti Komisija formirana od strane Ministarstva.

Član 4.

Tekst Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Vlade BPK Goražde, Oglasnoj ploči Kantona i putem sredstava javnog emitiranja.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde                                                  M I N I S T R I C A

Ministarstvo za socijalnu politiku,

zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice                                                   dr.  Gordana Oršolić

Broj:08-37-650-5/13

Goražde, 24.06.2013.godine


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.