• OBJAVLJENO: 07.07.2021.
18.sjednica
Usvojeni zakoni koji regulišu način rada Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i nadležnosti organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalih dobara od prirodnih i drugih nesreća

D n e v n i   r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

2. Prijedlog  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Zakona o nadležnostima organa vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,

4. Prijedlog Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih djelova i uređaja zgrade,

5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o prihvatanju ostavke ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za javna priznanja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

8. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.01.2021.-31.03.2021. godine,

9. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

10. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2019. godinu,

11. Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

12. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

13. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

14. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

15. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

16. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

17. Izvještaj o radu Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu,

18. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

19. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2020. godinu,

20. Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

21. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

22. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

23. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

24. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

25. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

26. Izvještaj o radu Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

27. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Informacija sa sjednice

Na 18. redovnoj sjednici Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  primila je k znanju Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19). Kako je istaknuto, trenutna epidemiološka situacija na području BPK Goražde je zadovoljavajuća, što stoji u informacijama javno zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona koje je dostavila Vlada BPK Goražde.

Također, prezentirane su i informacije resornih ministarstava o poduzetim mjerama koje su prije svega imale za cilj spriječavanje širenja virusa, ali i poduzetim aktivnostima koje su rezultirale ublažavanjem  ekonomskih posljedica prouzrokovanih pojavom pandemije, prvenstveno kada su u pitanju privreda i obrt na području našeg kantona. Što se tiče nabavke vakcina, ovom prilikom naglašeno je da proces vakcinacije  ide planiranom dinamikom, ali da će se intezivno raditi na obezbjeđenju većeg broja vakcina kako bi se izvršila masovna imunizacija stanovništva.

Na sjednici su razmatrani, a potom i usvojeni Zakon o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu i Zakon o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ova dva zakonska rješenja neophodna su kako bi se na jedan potpun, sveobuhvatan i jedinstven način regulisalo područje zaštite od prirodnih i drugih nesreća i područje civilne zaštite, jer civilna zaštita u cjelini predstavlja jednu važnu funkciju u zaštiti  ljudi i materijalnih dobara od svih prirodnih i drugih nesreća.

Usvojena je i oduka o potvrđivanju premijera BPK Goražde o prihvatanju ostavke ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde, s obzirom da je ministar podnio neopozivu ostavku.

Usvojene su takođe Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za javna priznanja BPK Goražde, Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ovog odbora,  Odluka o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela  Skupštine BPK Goražde.

Nakon  razmatranja  Izvještaja Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.2021-31-03.2021.godine, koji nije dobio potrebnu većinu, uslijedilo je razmatranje    izvještaja o radu kantonalnih uprava, direkcija i službi za 2019. i 2020. godinu.

Poslanici su usvojili  izvještaje o radu kantonalnog Pravobranilaštva, Agencije za privatizaciju, Službe za odnose sa javnošću, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Direkcije robnih rezervi, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Arhiva BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.