• OBJAVLJENO: 07.03.2012.
11. sjednica
Utvrđeno pravo na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012. godinu

 Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 07.03.2012.godine 11.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i    r e d

1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde,

3/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ Goražde,

4/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići,

5/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača,

6/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Ustikolina“ Ustikolina,

7/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Prača“ Prača,

8/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Avdo Smailović“ Goražde,

9/ Prijedlog Odluke o utvrdjivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012. godinu,

10/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Etičkog odbora Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

11/ Izvještaj o radu srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010/11. godinu,

12/ Izvještaj o radu osnovnih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010/11. godinu,

13/ Akcioni plan za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na 11.redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde razmatrano je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a obzirom da je, u toku Vladinog sata, dobar dio diskusije bio posvećen aktuelnoj reviziji po Zakonu o pravima boračkih populacija, poslanik Mustafa Kurtović predložio je održavanje tematske sjednice koja bi, u potpunosti, bila posvećena ovoj temi.

Jedno od ranije, a i danas, postavljenih poslaničkih pitanja odnosilo se i na obrazloženje obustave i nedovršavanja radova na sanaciji lokalnog puta prema Hubjerima. S tim u vezi, ministar za privredu Demir Imamović informisao je Skupštinu da bi radovi na sanaciji ovog puta trebali biti završeni do 15. aprila 2012. godine.

Iako je bilo predviđeno da se set zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad šest osnovnih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde razmatra u formi prijedloga, odlučeno je da se, danas, pomenuti zakoni razmatraju u formi nacrta.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde, tako su, usvojili nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama „Fahrudin Fahro Baščelija“, „Husein ef. Đozo“, „Mehmedalija Mak Dizdar“, „Hasan Turčalo Brzi“, „Ustikolina“ i „Prača“. Predložene izmjene i dopune pomenutih zakona, uglavnom, se odnose na pitanja promjene djelatnosti škola, definisanje imovine škola te usklađivanje sa važećim propisima pitanja poput izbora direktora, imenovanja školskih odbora i sl. Resorno ministarstvo provest će, u saradnji sa nadležnim skupštinskim komisijama, javne rasprave po nacrtima ovih zakona u roku od 60 dana.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012. godinu, a do kraja sjednice, usvojeni su i izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde te je prezentirana i Informacija o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama u BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.