• OBJAVLJENO: 17.03.2009.
17. redovna sjednica Skupštine
Usvojen rebalans Budžeta BPK-a za 2008.godinu

Usvojen rebalans Budžeta BPK-a za 2008.godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem dr. Alije Begovića, održala je 26. decembra 2008. godine svoju 17. redovnu sjednicu.
Nakon predloženih izmjena i dopuna, poslanici su usvojili slijedeći:


D n e v n i r e d

 


1/ Vladin sat – poslanička pitanja, inicijative i odgovori,
2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima – skraćeni postupak,
3/ Nacrt Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon,
4/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama udžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu,
5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu,
6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu,
7/ Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01. 01. – 31. 03. 2009. godine,
8/ Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2009. godine,
9/ Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2009. godine,
10/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o sanaciji i rekonstrukciji J.U. Srednja mješovita škola “Enver Pozderović” Goražde,
11/ Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
12/ Informacija o Programu mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007. godinu od strane Ureda za reviziju institucija u F/BiH,
13/ Informacija o Finansijskom Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. do 30. 06. 2008. godine,
14/ Informacija o Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda za period 01. 01. – 30. 06. 2008. godine J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
15/ Informacija o Izvještaju o stanju šuma na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,
16/ Informacija o dosadašnjem toku aktivnosti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde po tužbama za naplatu potraživanja iz pasivnog podbilansa i Pregled troškova po tužbama u periodu od 31. 05. 2007. do 30. 09. 2008. godine.

Nakon „Vladinog sata“ i razmatranja poslaničkih pitanja i inicijativa, Skupština je razmatrala i usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima te utvrdila Nacrt Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon i uputila ga na javnu raspravu.

Poslanici su, potom, prešli na razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu.

Obrazloženje po Prijedlogu ove Odluke dao je ministar za finansije Muhidin Pleh.

Na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu poslanik Salko Podrug predložio je slijedeći:

A m a n d m a n

Da se na ekonomskom kodu Vlade Kantona 614100 grant Općini Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača, koji je u Budžetu za 2008. godinu planiran od po 1.600.000 KM za svaku opštinu, zadrži na istoj razini.

Poslanik Žuga Damir uložio je slijedeće:

A m a n d m a n e

I – Da se na ekonomskom kodu kantonalne Direkcije za robne rezerve 821400 – nabavka robnih rezervi koji je u Budžetu za 2008. godinu bio planiran u iznosu od 100.000 KM zadrži na istom nivou, a u prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta za 2008. godinu planirano je 60.000 KM.

Predlažem da se sredstva od 40.000 KM obezbijede kroz povećanje cjelokupnog planiranog rebalansiranog budžeta BPK-a Goražde za 2008. godinu.

II – Da se na ekonomskom kodu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 614100 – Transfer za sport koji je u Budžetu za 2008. godinu bio planiran u iznosu od 300.000 KM zadrži na istom nivou, a u prijedlogu izmjena i dopuna Budežta za 2008. godinu planirano je 13.000 KM manje.
Predlažem da se sredstva od 13.000 KM obezbijede iz Kantonalne uprave za šumarstvo, sa ekonomskog koda 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti.

III – Da se na ekonomskom kodu Ministarstva za privredu 614400 – Podsticaj industrijskoj proizvodnji koji je u Budžetu za 2008. godinu bio planiran u iznosu od 700.000 KM zadrži na istom niovou, a u prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta za 2008. godinu planirano je 400.000 KM.
Predlažem da se sredstva obezbijede sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu 615100 Kapitalni grantovi nižim niovima vlasti sa 100.000 KM, a ostalih 200.000 KM da bude obezbijeđeno kroz povećanje cjelokupnog planiranog Budžeta BPK-a Goražde za 200.000 KM.

IV – Da se na ekonomskom kodu Direkcije za ceste – 614200 Izdaci za raseljena lica, koji je u Budžetu za 2008. godinu bio planiran u iznosu od 150.000 KM zadrži na istom nivou, a u prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta za 2008. godinu planirano je 50.000 KM.
Predlažem da se sredstva obezbijede sa ekonomskog koda Direkcije za ceste 613900 Ugovorene usluge i druge posebne usluge sa 16.000 KM, a ostalih 84.000 KM da bude obezbijeđeno sa ekonomskog koda Direkcije za ceste 821600 – Rekonstrukcija cesta i mostova.

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči iznio je stav Vlade po predloženim amandmanima na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu.

Amandman I – Radi se o povećanju općinama na 1.600.000 KM kako je prvobitnim Budžetom bilo predloženo, u Budžetu od 48.000.000 KM. Obzirom da je Budžet smanjen za 13%, ovih 1.300.000 KM svakoj općini odgovara, otprilike, tom iznosu smanjenja i da oni budu u tom rangu. Nismo našli više sredstava i Vlada je odbila ovaj Amandman.

Amandman II – Da na kodu Robnih rezervi ostane planiranih 100.000 KM. Amandman je odbijen iz razloga što planirana aktivnost za ovu godinu iznosi tačno onoliko koliko su robne rezerve potrošile do današnjeg dana za te namjene, a nemaju namjeru niti će nabavljati nikakvu robu, niti praviti trošak. Zbog toga smo se opredijelili da i u rebalansu Budžeta nema tih dodatnih sredstava, a zbog toga nema ni osnova i Vlada je odbila odbila ovaj Amandman.

Amandman III – Da se sa koda 614100 – Transfer za sport u iznosu od 300.000 KM zadrži u istom nivou, a prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2008. godinu planiran je 13.000 KM manje. Amandman se odnosio na to da se poveća iznos na ovom kodu za 13.000 KM. Prijedlog je da se Amandman ne usvoji zato što je u rebalansiranim sredstvima unutar Ministarstva obezbijeđeno tih 13.000 KM za Sportski savez BPK-a Goražde, znači , da će u ovoj godini dobiti svih 12 tranši.

Amandman IV – Prijedlog da se dodaju sredstva i da se dostigne cifra od 700.000 KM, a planirano je 400.000 u Rebalansu u Ministarstvu za privredu. Zbog toga što nedostaju sredstva to je nemoguće jer je ovo bio maksimum koji se prebacivanjem kodova na kodove mogao u rebalansu obezbijediti. Ako ništa drugo, može nam za utjehu služiti da se ipak u ovih mjesec dana našlo 400.000 KM za podsticaj privredi, a čitavu godinu nismo, nažalost, podijelili niti jednog feninga oko toga. Ovaj amandman je odbijen iz tih razloga.

Amandman V – Na ekonomskom kodu Direkcije za ceste 614200 – Izdaci za raseljena lica planirano je 150.000 KM i predloženo je da se zadrži na istom nivou, a u prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta za 2008. godinu planirano je 50.000 KM. Predloženo je da se sredstva obezbijede sa ekonomskog koda Direkcije za ceste 613900 u iznosu od 16.000 KM i ostalih 84.000 KM da bude obezbijeđeno sa ekonomskog koda Direkcije za ceste. Ovdje je problem druge naravi. Dobar je amandman, dobar je prijedlog, ali obzirom da je kraj budžetske godine moraju se provesti postupci javne nabavke, a to je nemoguće završiti u ovom kratkom roku i zbog toga u ovom trenutku se ovaj amandman, i ako je dobar, konstruktivan, ne može prihvatiti. Ali ova i druga sredstva treba planirati u Budžetu za narednu godinu.

Nakon što je Premijer BPK-a Goražde iznio stav Vlade o predloženim amandmanima, Skupština je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008, uz dva usvojena amandmana (poslanika Salka Podruga i amandman II poslanika Damira Žuge) i amandmane koje je predložila Vlada, a koji su postali sastavnim dijelom Budžeta, odnosno, rebalansa.

Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu dala je direktorica Hodo Nafija, a nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Damir Žuga, Dževad Terović i Nafija Hodo, direktorica J.U. Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, Skupština je usvojila ovu Odluku.

Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu dao je Demir Imamović, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.
Stav Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu iznio je predsjednik Ferhatović Jasmin

S t a v

Obzirom da u Planu prihoda Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2008. godinu koji se odnose na grantove od viših nivoa vlasti Federacije u iznosu od 1.396.000,00 KM nije bilo realizacije, te da je neizvjesna realizacija istog do kraja tekuće godine, predlaže se Vladi BPK-a Goražde da još jednom razmotri Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu.

U diskusiji po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu učestvovali su: Damir Žuga, Nazif Uruči, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Dževad Terović, Emir Sijerčić, predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, Alija Begović, Mehmed Turčalo, Ibrahim Imamović, Jasmin Ferhatović i Bajro Obuća.

Obrazloženje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu dao je predsjednik Upravnog odbora Zavoda Emir Sijerčić.

Usaglašen stav po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu jeste da se sa prihodovne strane u ovom Finansijskom planu briše primljeni grant od Kantona za PDV u iznosu od 203.500 KM, zatim da se briše prihod od finansijskih obračunskih odnosa u iznosu od 239.852 KM, što je ukupno 443.352 KM i skida se sa prihodovne strane.

Također, sa rashodovne strane – ekonomski kod 615220 – Kapitalni grant Kantonalnoj bolnici Goražde umanjuje se za ovaj iznos i isti će glasiti 303.648 KM.
Znači, ukupni Finansijski plan zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu u svojoj prihodovnoj i rashodovnoj strani iznosio bi 13.632.486 KM.

Nakon toga, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jednoglasno je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu, uz prijedloge koje je iznio predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Poslanici su, potom usvojili odluke o privremenom finansiranju potreba Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog katnona Goražde za period od 01. 01. – 31. 03. 2009. godine.

U nastavku sjednice, Skupština je donijela Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, te primila k znanju informacije o Finansijskom Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01. 01. do 30. 06. 2008. godine, Informaciju o Izvještaju o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Informaciju o Programu mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007. godinu od strane Ureda za reviziju institucija u F/BiH.

U okviru svoje 17. redovne sjednice, Skupština je razmatrala i Informaciju o dosadašnjem toku aktivnosti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde po tužbama za naplatu potraživanja iz pasivnog podbilansa i Pregled troškova po tužbama u periodu od 31. 05. 2007. do 30. 09. 2008. godine.

Obrazloženje po ovoj Informaciji dao je direktor Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde Husein Bijedić, a u diskusiji su učestvovali Damir Žuga i Dževad Terović.

Skupština je primila k znanju ovu informaciju te obavezala Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da preispita dalju proceduru vođenja postupaka po tužbama za naplatu potraživanja iz pasivnog podbilansa u cilju opravdanosti daljnjih ulaganja i da predloži Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poduzimanje daljnjih mjera.

Na kraju sjednice, Skupština je dala saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o sanaciji i rekonstrukciji J.U. Srednja mještovita škola „Enver Pozderović“ Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.