• OBJAVLJENO: 11.07.2009.
23. sjednica skupštine
Utvrđen nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i usvojeni programi podsticaja industrijskoj proizvodnji, poljoprivredi , poduzetništvu i obrtu

Utvrđen nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i usvojeni programi podsticaja industrijskoj proizvodnji, poljoprivredi , poduzetništvu i obrtu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 19. maja 2009. godine svoju 23. redovnu sjednicu.
Za ovu sjednicu usvojen je slijedeći:


D n e v n i r e d

1/ Vladin sat – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
4/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Podsticaj industrijskoj proizvodnji” za 2009. godinu,
5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Subvencije Javnim preduzećima za 2009. godinu,
6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Transferi za Podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2009. godinu,
7/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti” za 2009. godinu,
8/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program „Podsticaji za poljoprivredu“, utvrđen Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu,
9/ Prijedlog Odluke o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2009. godinu,
10/ Informacija o Odluci Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog katnona Goražde za 2009. godinu.

Razmatrajući, na početku sjednice, poslanička pitanja i inicijative, poslanici Skupštine BPK-a usvojili su zaključak Komisije za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji glasi:


Z a k l j u č a k

Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da odmah poduzme mjere za rješavanje pitanja potkrovnih stanova u Goraždu i Vitkovićima, tj. vraćanja u vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se omogućila njihova dodjela i prodaja.

Usvajanje zaključka iste komisije koji se odnosi na prijedlog Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da omogući volontiranje diplomiranim kriminalistima koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odgođeno je za slijedeću sjednicu Skupštine.

Obrazloženje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, a u diskusiji su učestvovali: Emir Frašto, Alma Delizaimović, Ibrahim Imamović, Ferid Rahman, Alija Begović, Envera Džemidžić i Dževida Mujković.
Skupština je prijedlog ovog zakona povukla s dnevnog reda, a resorno ministarstvo je prihvatilo da u roku 30 dana pripremi tematsku sjednicu o ovoj temi.

U okviru treće tačke dnevnog reda poslanici su razmatrali i utvrdili nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je upućen na javnu raspravu u sve tri općine u sastavu Kantona.

Nakon rasprave, prijedloga i sugestija, Skupština je usvojila odluke o davanju saglasnosti za slijedeće programe Ministarstva za privredu: “Podsticaj industrijskoj proizvodnji”,“Subvencije javnim preduzećima“, “Transferi za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta”, “Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti“ i „Podsticaji za poljoprivredu“.

Treba napomenuti da je uz program „Subvencije javnim preduzećima“ Skupština dodala i slijedeći :


Z a k l j u č a k

Traži se od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da naloži svim javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde da dostave izvještaj o radu za 2008. godinu i program rada za 2009. godinu.

Kantonalnim javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde neće se odobriti sredstva po Programu „Subvencije javnim preduzećima“ za 2009. godinu, dok ne dostave izvještaj o radu za 2008. godinu i program rada za 2009. godinu.

Općinske javne ustanove i javna preduzeća koja budu konkurisala za sredstva po Programu „Subvencije javnim preduzećima“ za 2009. godinu, dužna su dostaviti odluku Općinskog vijeća o usvajanju izvještaja za 2008. godinu i programa rada za 2009. godinu.

Skupština je prihvatila, takođe, i prijedlog poslanika Mersudina Koža, te usvojila zaključak kojim se Ministarstvo za privredu zadužuje da tromjesečno izvještava Skupštinu i implementaciji ovih programa.

Na kraju ove sjednice, poslanici Skupštine BPK-a Goražde usvojili su Odluku o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2009. godinu, te primili k znanju Informaciju o Odluci Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu.

p


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.