• OBJAVLJENO: 26.05.2011.
5. sjednica skupštine
Pozitivno ocijenjen Program razvoja BPK-a Goražde do 2014.godine

Pozitivno ocijenjen Program razvoja BPK-a Goražde do 2014.godine

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 20.05.2011.godine svoju 5.redovnu sjednicu na kojoj je predložen slijedeći

Dnevni red

1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2. Prijedlog Zakona o sportu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu opreme koja će se nabaviti u okviru Projekta modernizacije JZU Kantoalne bolnice u Goražde,
4. Nacrt Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe,
5. Prijedlog Programa rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu,
6. Prijedlog Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu,
7. Prijedlog Programa razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014.godine,
8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjsog kantona Goražde za period januar-decembar 2010.godine,
9. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goržade za period januar-decembar 2010.godine,
10. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu,
11. Izvještaj o radu J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i izvršenju Finansijskog plana J.U Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu,
12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.U. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu,
13. Izvještaj o izvršenju Operativnog i Finansijskog plana rada J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde za 2010. Godinu,
14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.P. Radio- televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za 2010.godinu,
15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Protokola o saradnji između Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Turske i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi rekonstrukcije Kantonalne bolnice Goražde.

Zasjedanje Skupštine BPK Goražde otvoreno je Vladinim satom koje je rezultiralo brojnim poslaničkim pitanjima i incijativama.

Između ostalih, izdvajamo da je pokrenuta inicijativa za provedbu mjera štednje u Skupštini Kantona i preusmjeravanju tih sredstava u druge namjene, te da se 18.septembar, Dan općine i Kantona Goražde proglasi neradnim danom.
Nakon Vladinog sata, pred poslanicima se našao prijedlog Zakona o sportu čiji je predlagač nadležno ministarstvo i Vlada Kantona. U ime predlagača, ministrica Alma Delizaimović istakla je kako je prije utvrđivanja prijedloga Zakona provedena zakonska procedura javnih rasprava na kojima je dato dosta konstruktivnih prijedloga, sugestija i mišljenja koje su najvećim dijelom i ugrađene u verziju prijedloga. Nakon duže rasprave i ulaganja amandmana, prijedlog Zakona o sportu je na kraju usvojen, uz nekoliko uloženih amandmana, dok potrebnu većinu Skupštine nisu dobili amandmani Komisije za mlade i Kluba Stranke za BiH da se na ime finansiranja ovog zakona ugradi član izdvajanja minimalno 1 posto od ukupnog iznosa budžeta Kantona.

Skupština je okončala i raspravu oko ulaska u projekat modernizacije Kantonalne bolnice Goražde. Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na listu opreme koja će se nabaviti u okviru ovog projekta za koji će se uzeti kredit od oko 8 miliona maraka, a koji bi i po današnjim pojašnjenjima prvih ljudi Kantona u obavezu vraćanja preuzela Vlada Federacije, kao što je to primjerice uradila sa istim projektom u Mostaru prošle godine.

Pred poslanicima našao se i prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe koju je detaljno obrazložio premijer Kantona Emir Frašto. Riječ je, kako je istakao premijer, o odluci kojom se po prvi put na ovaj način vrši transfer imovine, jer se dosada primjenjivala praksa redovnog postupka raspolaganja imovinom. Do ovakve odluke došlo je na osnovu incijative preduzeća „Prevent“ iz Vitkovića, kojom je traženo sklapanje specijalne pogodbe raspolaganja imovinom u dijelu LOT 5 koji se odnosi na nekadašnju upravnu zgradu HI Azot. U tom kontekstu, stručna komisija uradila je neophodne provjere i analize te došla do zaključka da će se po osnovu ove odluke i utvrđene dinamike poslovnih planova preduzeća „Prevent“, za tri godine ostvariti gotovo dupla vrijednost imovine iz redovnog postupka, a uporedo s tim, doći će do višemilionskog ulaganja i upošljavanja oko 600 novih radnika. Kako je na sjednici Skupštine istakao premijer BPK Goražde Emir Frašto, radi se o odluci kojom se po prvi put na ovaj način vrši transfer imovine, kojom Kanton želi da da značajan podstrek industrijskom razvoju i zapošljavanju. Shodno svim ovim obrazloženjima, Skupština Kantona jednoglasno je prihvatila ovu odluku.

Skupština Kantona jednoglasno je usvojila i programe rada Vlade i Skupštine Kantona za ovu godinu.

Na petom redovnom zasjedanju Skupštine BPK Goražde našao se i Program razvoja BPK-a Goražde do 2014.godine. Riječ je o strateškom dokumentu koji sadrži principe, ciljeve i zadatke ekonomske, socijalne i razvojne politike Kantona koji je od strane poslanika pozitivno i pohvalno ocijenjen. Ovaj program obuhvatio je sve oblasti i sfere života u Kantonu, sa planskim reformama koje bi za cilj imale samo jedno, a to je poboljšanje ekonomsko-socijalnog standarda, razvoja privrede i upošljavanja novih radnika, kroz podizanje svijesti o demokratičnosti, toleranciji, zaštiti ljudskih i radničkih prava.Tako se realizacijom ovog programa, za koji je predviđen monitoring i evaluacija, očekuje znatno povećanje broja registriranih firmi, posebno u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi i turizmu, povećanje obima industrijske proizvodnje, povećanje izvoza, broja turista, broja zaposlenih žena, povećanje prosječnih plaća u privatnom sektoru, kao i uspostavu efikasne, funkcionalne i transparentne javne uprave u Kantonu. Program je, prethodno u nacrtu bio dostupan u javnosti i u njemu su posebno istaknuti strateški i ključni razvojni ciljevi.

Nakon ovog Programa, poslanici su razmatrali i prihvatili Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu koji je realiziran u ukupnom iznosu od 40.437.651 KM, kao i Izvještaj o utrošku budžetske rezerve, u ukupnom iznosu od 29.260 KM, koje su interventno potrošene u vrijeme decembarskih poplava. Na ovoj sjednici prihvaćeni su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Kanton, a riječ je o Zavodu zdravstvenog osiguranja, Zavodu za javno zdravstvo, Službe za zapošljavanje, Kantonalne bolnice i RTV Goražde.

Na kraju pete redovne sjednice, poslanici su dali saglasnost premijeru Kantona za potpisivanje protokola o saradnji saTurskom upravom za međunarodnu saradnju i razvoj u vezi rekonstrukcije Kantonalne bolnice. Riječ je o protokolu po kojem će se rekonstruisati prostor od oko 3000 metara kvadratnih, a obaveza potpisnika u pogledu finansiranja bila bi da 70% sredstava obezbijedi TIKA, a 30% Vlada Kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.