• OBJAVLJENO: 30.11.2015.
8.sjednica
Usvojena Strategija neprofitno-socijalnog stanovanja BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina

D n e v n i   r e d


1/„Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/Prijedlog Zakona o javnom okupljanju,
3/Prijedlog Zakona o pravima lica koja se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mesta prijeratnog prebivališta (skraćeni postupak),
4/Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o internoj reviziji u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (skraćeni postupak),
5/Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
6/Izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora,
    a) Usvajanje Pravilnika za izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora;
b) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nezavisnog odbora,
7/Izbor i imenovanje članova Etičkog odbora,
     a) Usvajanje Pravilnika za izbor i imenovanje članova Etičkog odbora;
b) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Etičkog odbora,
8/ Prijedlog Odluke o potvrđivanju Rješenja Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju Kantonalnog pravobranioca,
9/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
10/ Prijedlog Odluke o proglašenju prostora Modran od interesa za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
11/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina u
Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“,
12/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2016. godinu,
13/ Prijedlog Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015.-2020. godina,
14/ Izvještaj o radu za školsku 2014/2015. godinu osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

 • JU OŠ. „Ustikolina“ Ustikolina
 • JU OŠ. „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde
 • JU OŠ. „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača
 • JU OŠ. „Husein ef. Đozo“ Goražde
 • JU OŠ. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići
 • JU OŠ. „Prača“ Prača
 • JU OMŠ. „Avdo Smailović“ Goražde

  15/ Izvještaj o radu za školsku 2014/2015. godinu srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 • JU STŠ. „ Hasib Hadžović“ Goražde
 • JU MSŠ. „Enver Pozderović“ Goražde16/ Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za period 01.01.-31.12.2014. godine,

  16/ Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-30.06.2015. godine,
  17/ Izvještaj o radu JP. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,
  18/ Izvještaj o radu i poslovanju JP. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za 2014. godinu,
  19/ Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2015. godine.

Prije usvajanja dnevnog reda 8. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Skupština je prihvatila prijedlog premijera BPK-a Goražde Emira Okovića da se Prijedlog strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina umjesto pod 17. razmatra u okviru 2. tačke dnevnog reda, kao i prijedlog poslanika Edite Velić (DF), Muamera Omanovića (SBB) i Suada Došla (SDP) da se Prijedlog zakona o pravima lica koja se iz BPK-a vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta umjesto po skraćenom postupku, razmatra u formi nacrta.

U sklopu procedure izmjena i dopuna dnevnog reda prihvaćen je i prijedlog predsjednice Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Daliborke Milović (LS) da se izvršenje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanja BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2015. godine ne razmatra u vidu izvještaja, nego u formi informacije.

U okviru Vladinog sata, Skupština se izjasnila o prijedlogu poslanika Adisa Agovića (SDA) i donijela zaključak kojim je Kolegij Skupštine zadužen da u saradnji sa nadležnim skupštinskim tijelima, za narednu sjednicu Skupštine pripremi prijedloge odluka koje je iznio poslanik Agović. Radi se o prijedlogu da se u Budžetu BPK-a Goražde i Budžetu kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu planiraju sredstva za nabavku traka za oboljele od dijabetisa, kao i o prijedlogu odluke o naknadama plaća direktora javnih ustnova i preduzeća čiji je osnivač BPK Goražde, prema kojem njihova plaća ne bi mogla iznositi više od dvije prosječne plaće u Federaciji BiH.

S obzirom da je dio Vladinog sata bio posvećen pitanju mljekare „Milgor“ a koje se odnosi na izdavanje veterinarske zdravstvene saglasnosti, Skupštini se obratila direktorica mljekare Leila Hrelja.

Prijedlog poslanice Edite Velić da se Vlada BPK-a i Kantonalno pravobranilaštvo zaduže da preispitaju Sporazum koji se odnosi na mljekaru „Milgor,“ a koji je zaključen između Vlade BPK-a i Vlade Holandije, nije dobio potrebnu većinu.

Nakon uvodnog obrazloženja o Prijedlogu strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina koje je dao ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković i prezentacije Strategije od strane predstavnice CRS-a kao značajnog partnera u procesu izrade ovog dokumenta, Skupština je usvojila pomenutu Strategiju, čime je BPK Goražde postao prvi kanton u FBiH sa definisanom strategijom u oblasti neprofitno-socijalnog stanovanja.

Skupština je usvojila Zakon o javnom okupljanju BPK-a Goražde. Donošenju zakona prethodilo je izjašnjavanje Skupštine o 17 predloženih amandmana poslanice Edite Velić (DF), od kojih, osim jednog amandmana koji je Vlada djelimično prihvatila ranije, nijedan nije usvojen.

U nastavku sjednice, Skupština je utvrdila Nacrt zakona o pravima lica koja se iz BPK-a Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta. S obzirom na značaj zakona, Skupština je odredila da se o ovom nacrtu u Goraždu održi jedna centralna javna rasprava u roku do 15 dana.

Skupština je po skraćenom postupku usvojila Zakon o prestanku važenja Zakona o internoj reviziji u BPK Goražde. Stupanjem na snagu ovog zakona, primjenjivat će se Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji BPK-a Goražde.

U sklopu rasprave o ovom zakonu, usvojen je i amandman Komisije za ravnopravnost spolova da se u tekst  zakona ugradi novi član koji će osigurati korištenje gramatičke terminologije koja podrazumijeva uključivanje oba spola i koja će staviti u obavezu osnivaču da prilikom izbora direktora, glavnog i odgovornog urednika, urednika Televizije i Radija poštuje odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova.

Vlada je usvojila i dva od ukupno tri amandmana na prijedlog ovog zakona koje je predložio poslanik Adis Agović (SDA) na način da se u članu 2. i članu 3. stav 1. Zakona brišu riječi „nakon sticanja diplome.“ Amandman poslanika Nena Zuka (DF) da se na poziciju urednika Televizije i Radija JP RTV BPK-a Goražde mogu prijaviti svi uposlenici koji ispunjavaju kriterije, a da se izbor najkvalitetnijeg urednika vrši interno na osnovu pristiglih prijava nije prihvaćen.

Skupština je provela procedure za izbor i imenovanje članova Nezavisnog i Etičkog odbora. Nakon usvajanja pravilnika za izbor i imenovanje  članova ovih odbora, na današnjoj sjednici izabrano je i njihovo rukovodstvo. Na osnovu skupštinske odluke, izbor je izvršen tajnim glasanjem.

Za članove Nezavisnog odbora izabrani su Enver Adžem, Husein Mujezinović, Sadik Salić, Selim Imamović, Almir Osmanspahić, Bobana Vidaković i Enes Muharem.

Skupštinskom odlukom, za članove Etičkog odbora imenovani su Neno Zuko, Alma Delizaimović, Nihad Ćulov, Asim Salman i Bajro Obuća.

Skupština je donijela Odluku o potvrđivanju Rješenja premijera BPK-a Goražde o imenovanju Mensura Delahmeta za kantonalnog pravobranioca u mandatanom periodu od naredne četiri godine.

S obzirom da sjednici nije prisustvovao ovlašteni predstavnik predlagača, izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a je odgođeno.

Skupština se nije izjasnila o Prijedlogu odluke o proglašenju prostora Modrana od interesa za razvoj turizma na prostoru BPK-a Goražde.

Skupština je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, prema kojoj je utvrđeno da će se manifestacija „Grebak – put života“ obilježavati 7. avgusta, a među značajne datume uvršten je i 22. avgust kao sjećanje na poginule u padu helikoptera.

Skupština je donijela odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i izvršenje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje za 2016. godinu, te je usvojila izvještaje o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde za školsku 2014/15. godinu.

Skupština je usvojila izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2014. godinu, te je primila k znanju Informaciju o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2015. godine.

Skupština nije usvojila Izvještaj o radu JP Radio-televizija BPK-a Goražde za 2014. godinu.

Sjednica Skupštine je prekinuta, a njen nastavak je zakazan za četvrtak 03.12.2015. godine s početkom u 10,00 sati.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.