• OBJAVLJENO: 09.03.2016.
Godišnja sjednica
Usvojeni programi rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde za 2016. godinu

D n e v n i   r e d

1/ Razmatranje implementacije ciljeva i politike Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu godinu kroz realizaciju Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu,
2/ Prezentacija ciljeva i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
3/Prijedlog Programa rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
4/ Prijedlog Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
5/ Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
6/ Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela svoju godišnju sjednicu.

U sklopu prve dvije tačke dnevnog reda Skupština se upoznala s implementacijom ciljeva i politike Skupštine BPK-a kroz realizaciju Programa rada za 2015. godinu, kao i sa ciljevima i politikom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu.

Istaknuto je da je Skupština BPK-a Goražde u 2015. godini održala 11 redovnih i 5 vanrednih sjednica, kao i jednu godišnju sjednicu na kojima je, osim velikog broja zaključaka, odluka i drugih pravnih akata, doneseno i 17 zakona. Takođe, utvrđena su i četiri nacrta zakona, te su donesena dva zakona koja nisu bila planirana Programom rada Skupštine BPK-a za 2015. godinu.

Govoreći o ciljevima i politici Skupštine BPK-a za proteklu godinu, predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća osvrnula se na izvještaj Centara civilnih inicijativa BiH o monitoringu Vlade i Skupštine BPK-a Goražde za 2015. godinu, prema kojima su Vlada i Skupština ostvarili najbolje rezultate do sada u smislu realizacije zacrtanih programskih ciljeva.

Na prijedlog poslanika Adisa Agovića (SDA), Skupština je vodila jedinstvenu raspravu o programima rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde za 2016. godinu, uz posebno izjašnjavanje o pojedinačnim prijedlozima.

Program rada Vlade BPK-a za 2016. godinu predstavio je premijer BPK-a Goražde Emir Oković, uz prijedlog za usaglašavanje planiranih vremenskih rokova u programima rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde.

Obrazloženje Programa rada Skupštine BPK-a za 2016. godinu dala je predsjedavajuća Aida Obuća.

U toku rasprave o programima rada Vlade i Skupštine iznesen je značajan broj amandmana koji su razmatrani na sjednici Kolegija Skupštine održanoj u pauzi skupštinskog zasjedanja.

Najveći broj amandmana odnosio se na Program rada Skupštine i Kolegij je prihvatio sve amandmane, osim amandmana poslanika Muamera Omanovića (SBB) da se u Program rada Skupštine za 2016. godinu uvrsti Strategija o pitanjima mladih BPK-a, uz obrazloženje da bi prije donošenja strategije na kantonalnom nivou trebalo sačekati da se usvoji Strategija o pitanju mladih FBiH koja je u proceduri donošenja.

Ostali amandmani odnosili su se na pomjeranje planiranih vremenskih rokova za razmatranje pojedinih materijala iz prvog kvartala, održavanje noviih tematskih sjednica Skupštine, te potrebu korekcije uočenih tehničkih grešaka u Programu rada Skupštine.

Nakon ovoga, Skupština je jednoglasno usvojila programe rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde za 2016. godinu.

Obrazloženje prijedloga Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godinu dao je ministar za finansije Nudžeim Džihanić, pri čemu je istaknuto da je Budžet prvenstveno stabilizirajućeg i socijalnog karaktera, te da je jedan njegov manji dio usmjeren na razvoj.

Na prijedlog poslanice Daliborke Milović (LS) Skupština je vodila jedinstvenu raspravu i o prijedlozima Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a za 2016. godinu.

Prije početka rasprave o Budžetu, izneseni su stavovi skupštinskih radnih tijela, kao i tri amandmana Vlade BPK-a, koja su postala sastavni dio prijedloga Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godinu.

Uzimajući u obzir da je u toku rasprave o prijedlozima Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta uložen veliki broj amandmana, donesena je odluka o prekidu današnje sjednice kako bi se Vlada BPK-a na kvalitetan način izjasnila o predloženim amandmanima.

Odluku o terminu održavanja nastavka godišnje sjednice donijet će Kolegij Skupštine.                                                                   


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.