• OBJAVLJENO: 06.06.2016.
14. sjednica
Usvojen Izvještaj o radu Vlade i Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu

D n e v n i   r e d

 1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2/ Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (skraćeni postupak)

3/ Nacrt Zakona o poticanju zapošljavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,

4/ Nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih, imenovanih dužnosnika, savjetnika i prevenciji korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6/ Izvještaj o radu  Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu,

7/ Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goradže za period januar-decembar 2015. godine,

8/ Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-decembar 2015. godine,

9/ Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za fiskalnu 2015. godinu,

10/ Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.U. „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za period 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.

Prije konačnog usvajanja, izvršene su izmjene i dopune predloženog dnevnog reda 14. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština je prihvatila prijedlog predsjedavajuće Skupštine BPK-a Goražde Aide Obuća (SDA) da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta razmatra po skraćenoj proceduri.

Na prijedlog ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodana Jankovića u dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Studiju i Plan energetske efikasnosti BPK-a Goražde za period 2015-2020. godina.

Većinom glasova, Skupština je prihvatila prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK-a Goražde da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela.

Na prijedlog poslanika Adisa Agovića (SDA), sa dnevnog reda skinut je Nacrt zakona o poticanju zapošljavanja u BPK Goražde, kao i Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih, imenovanih dužnosnika i savjetnika i prevenciji korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije u BPK Goražde.

U toku Vladinog sata rezervisanog za pitanja i inicijative poslanika u Skupštini, poslanici Edita Velić (DF) i Suad Došlo (SDP) tražili su da se Skupština izjasni o njihovima inicijativama sa ranijih sjednica, nakon čega je, na traženje Kluba poslanika SDA održana pauza s ciljem usaglašavanja stavova o pomenutim inicijativama.

U nastavku sjednice, premijer BPK-a Goražde Emir Oković usmeno je odgovorio je na nekoliko poslaničkih pitanja postavljenih u okviru Vladinog sata.

Uzimajući obzir da je na današnjoj sjednici pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina na području BPK-a Goražde, te da je na ranijim sjednicama bilo sličnih inicijativa, premijer je upoznao Skupštinu s namjerom Vlade da u narednom periodu pripremi i u proceduru javnih rasprava uputi nacrt nove odluke o značajnim događajima i datuma iz ovog perioda.

Vezano za danas podnesenu inicijativu predsjedavajuće Skupštine Aide Obuća (SDA) o pronalaženju rješenja za zapošljavanje djece iz porodica šehida i poginulih boraca koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje kao aktivni tražioci posla, te raniju inicijativu poslanice Edite Velić (DF) o pitanju zapošljavanja djece iz kategorije boračkih populacija, premijer Emir Oković je upoznao Skupštinu da je Vlada pokrenula aktivnosti kako bi se u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK-a Goražde pripremio program zapošljavanja djece iz ovih porodica.

Prije izjašnjavanja o poslaničkim inicijativama poslanice Edite Velić (DF) i poslanika Suada Došla (SDP), poslanik Adis Agović (SDA) je tražio da se Skupština izjasni o njegovoj ranije podnesenoj inicijativi koja se odnosi na pokretanje procedure za izmjene i dopune Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a.

Inicijative poslanice Edite Velić (DF) da se na mjestu gdje je bilo prvo sjedište i štab Teritorijalne odbrane Goražda i gdje je formirana 31. drinska brigada postavi spomen-ploča, odnosno da se kroz programe Službe za zapošljavanje BPK-a osiguraju kvote od po 50 posto za zapošljavanje djece iz porodica šehida i poginulih boraca, odnosno invalida i demobilisanih boraca, nisu prihvaćene.

Skupština nije prihvatila inicijativu poslanika Suada Došla (SDP) za razrješenje Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK-a.

Većinom glasova Skupština je prihvatila inicijativu poslanika Adisa Agovića (SDA) da se pokrene procedura za donošenje izmjena i dopuna Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine.

U nastavku sjednice, Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz BPK-a Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Skupština je donijela Odluku o usvajanju Studije i plana energetske efikasnosti BPK-a Goražde za period 2015-2020. godina. U okviru ove  tačke, održana je i prezentacija pomenute Studije u izvedbi Konzorcija „ENOVA“ kao glavnog nosioca njene izrade.

U skladu s prijedlogom Komisije za izbor i imenovanja, Skupština je donijela Odluku o razrješenju člana Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Dženane Gabele, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih tijela Skupštine BPK-a Goražde kojom je za člana Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu imenovana Elvedina Kunovac.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu Vlade BPK-a Goražde za 2015. godinu koji je na sjednici predstavio premijer Emir Oković.

Do kraja sejdnice Skupština je usvojila i Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta BPK-a Goražde takođe za 2015. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.