• OBJAVLJENO: 25.10.2016.
16. sjednica
Usvojeni izvještaji o radu službi, uprava, direkcija, javnih preduzeća i ustanova iz nadležnosti BPK-a; usvojena Strategija razvoja turizma BPK-a Goražde

D n e v n i   r e d

 1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Davanje mišljenja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica,
3/ Davanje mišljenja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prednacrt Zakona o štrajku,
4/ Davanje mišljenja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prednacrt Zakona o hraniteljstvu,
5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine, broj: 01/2480/2016 od 25.07.2016. godine,
6/ Izvještaji o radu službi, uprava i direkcija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu,
a) Arhiva Kantona;
b) Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde;
c) Direkcije za ceste;
d) Službe za odnose s javnošću;
f)Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći;
e) Direkcije robnih rezervi;
g) Kantonalne uprave civilne zaštite;
h) Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
k) Kantonalne uprave za šumarstvo i
l) Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave,

7/ Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu,
8/ Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva i uočenim pojavama u primjeni zakona za 2015. godinu,
9/ Izvještaj o radu i poslovanju J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za 2015. godinu,
10/ Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.U. „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01.-31.12.2015. godine,
11/ Izvještaj o radu JP RTV BPK Goražde d.o.o. za 2015. godinu i Godišnji obračun JP RTV BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-30.06.2016. godine,
12/ Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016. godine,
13/ Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016. godine,
14/ Godišnji izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2015. godini,
15/ Prijedlog Strategije razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020. godina,
16/ Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za period 01.01.-31.12.2015. godine.

Prije usvajanja dnevnog reda 16. redovne sjednice, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je prijedlog Kolegija Skupštine da se, zbog trenutne sprječenosti sekretara Skupštine BPK-a Goražde da obavlja ovu funkciju, u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine BPK-a Goražde.

Prijedlog poslanika Nena Zuka (Naša stranka) da se tačke 2, 3, i 4, pod kojima je bilo planirano davanje mišljenja Skupštine BPK-a Goražde na prednacrte Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o štrajku i Zakona o hraniteljstvu FBiH, skinu s dnevnog reda, nije prihvaćen.

Nakon sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti poslanici Daliborki Milović (LS) da, do povratka na posao aktuelnog sekretara Skupštine BPK-a Goražde Midhata Bašića, obavlja funkciju sekretara Skupštine BPK-a Goražde.

Shodno obavezi da dostavi svoje mišljenje na prednacrte Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o štrajku i Zakona o hraniteljstvu FBiH, Skupština je razmatrala ove propise i prihvatila mišljenja koja je Vlada BPK-a Goražde ranije dala na ove propise, a koji će biti upućeni nadležnim federalnim ministarstvima.

Skupština je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu za 2015. godinu kantonalnih službi, uprava i direkcija i to: Arhiva Kantona, Agencije za privatizaciju, Direkcije za ceste, Službe za odnose s javnošću, Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Direkcije robnih rezervi, Kantonalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za šumarstvo i Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Sa dnevnog reda današnje sjednice skinut je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, s obzirom da sjednici nije prisustvovao ovlašteni predstavnik Kliničkog centra.

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva i uočenim pojavama u primjeni zakona za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“ i „Radio-televizija BPK-a Goražde“ za 2015. godinu.

Budući da je u toku rasprave o Izvještaju i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde izneseno više prijedloga za unaprjeđenje uvjeta za funkcionisanje ove javne ustanove i njenu samoodrživost, Skupština je kod usvajanja pomenutog Izvještaja usvojila i Zaključak da se uz Program rada Vlade BPK-a Goražde i programe rada kantonalnih službi, uprava i direkcija, poslanicima u Skupštini dostave i planovi i programi rada, javnih ustanova i preduzeća u nadležnosti BPK-a Goražde, kako bi se mjerodavnije pratila realizacija postavljenih ciljeva i zadataka za datu kalendarsku godinu.

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine, Godišnji izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a u 2015. godini, te primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Strategija razvoja turizma BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina.

S obzirom da je u okviru ove tačke iznesen veliki broj prijedloga i sugestija za poboljšanje ovog strateškog dokumenta, Vlada je prihvatila da se ovi prijedlozi uvrste u Strategiju razvoja turizma.

Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za 2015.godinu skinuta je s dnevnog reda budući da sjednici nije prisustvovao ovlašteni predstavnik Tužilaštva.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.