• OBJAVLJENO: 31.03.2022.
127. sjednica
Uvećan iznos sredstava za kantonalne novčane podsticaje u poljoprivredi; data saglasnost za potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 124 i 126. redovne i 30 i 31. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1.Odluke o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda koji nisu utrošeni u prethodnoj godini u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava “Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu”;

3.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije u vezi provedenih aktivnosti vezanih za realizaciju Zaključka Vlade Federacije BiH, V.broj:272/2022 opd.28.02.2022.godine;

3.3. Rješenja o imenovanju Komisije za popis i procjenu objekata bivših kasarni “Goražde I” i “Šišeta”;

3.4. Zaključak o razmatranju Mišljenja na Nacrt Zakona o rudarstvu FBiH;

3.5. Informacija vezana za otkup tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda na području BPK-a Goražde;

3.6. Izvještaj o radu i poslovanju Kantonalne uprave za šumarstvo za period 01.01.2021.do 31.12.2021.godine;

3.7. Odluka o davanju saglanosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu „Pobjeda-Technology“ d.o.o. Goražde;

3.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu“;

3.9. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o djelu na period od dva mjeseca;

3.10. Zaključak o zaduženju Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o pokretanju postupka izbora i imenovanja Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo;

3.11. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava  sa ekonomskog koda 614200(JAM 001)-Tekući transferi pojedincima-Izdaci za raseljena lica;

4.2. Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01-31.12.2021.godine;

4.3. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2021.godinu;

4.4. Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju Upravnog odbora i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde;

4.5.Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje međuvlasničkih ugovora za stanove koji se nalaze u ulicama Mevsuda Bajića Baje, Meha Drljevića i Šukrije Kukavice;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za objavljivanje oglasa za imenovanje Direktora Kantonalnog stambenog fonda BPK-a Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na dodjelu pod zakup  stambenu jednicu koja se nalazi u ul. Mevsuda Bajića Baje 7/8 u naselju Vitkovići;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema grijanja u zgradi Ministarstva za privredu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na ime naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rente u postupku utvrđivanja visine razlike naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu;

5.6.Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva sa podračuna „Kantonalnog stambenog fonda“;

5.7.Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Plana utroška namjenskih sredstava Ministarstva sa podračuna „Za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Izvještaji o izvršenju sankcija organa iz člana 3. Zakona o izvršenju sankcija u BPK-a Goražde;

6.2. Informacija o nevladinom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

7.1. Zaključak o aktivnostima vezanim za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II cikluca studija za 2021/22 studijsku godinu;

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Obrazloženje na dostavljeni Izvještaj-dostavljen od Grad Goražde;

8.2. Razmatranje Zaključka Vlade Federacije BiH;

8.3. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva Goražde o donesenom rješenju;

8.4. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde za period 21.03.-27-03.2022.godine.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje javne nabavke – zakupa hosting za podstranicu Vlade BPK-a Goražde-dozividolinudrine.ba.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o usvajanju Plana nabavki robnih rezervi za 2022.godinu.

11.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojana Krunića, sa dnevnog reda povlače se podtačke 5.6 i 5.7.  

Na prijedlog ministra za privredu Harisa Salkovića, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.12.

3.12. Zahtjev za dostavu informacije o sanaciji magistralnog puta M 20, dionica od mosta ,,Alije Izetbegovića“ do ,,Baćanskog mosta“. 

Na prijedlog ministra za finansije Esada Kanlića, pod 2.tačkom dnevog reda razmatrat će se podtačka 2.2.

2.2.Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. 

Na prijedlog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniza Halilovića, sa dnevnog reda povlači se podtačka 4.5.

Na prijedlog ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport pod 7.tačkom dnevnog reda dodaje podtačku 7.3. i 7.4.

7.3. Instrukcije o utvrđivaju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim škola, Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 

7.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate za radnike u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK-a Goražde. 

Pod tačkom tekuća pitanja, razmatrat će se Informacija o aktivnostima donošenja Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.          

Informacija sa sjednice

Poduzimajući niz mjera s ciljem zaustavljanja rasta cijena, a naročito osnovnih životnih namirnica, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 127. redovnoj sjednici usvojila je izmjenu Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu Ministarstva za privredu.

Iznos sredstava za novčane podsticaje u poljoprivredi uvećan je za 100.000 KM,  tako da sada iznosi 350.000 KM, a izmjenama uvećani su iznosi za zasijane površine žitarica, krompira i drugih poljoprivrednih kultura.

Osim toga, Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde vezanu za Projekt otkupa tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde te zadužila ovo ministarstvo da u roku od trideset dana (30), iznađe novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za realizaciju ovog projekta, koji će se uz danas predložene sugestije razmatrati i usvojiti na narednoj sjednici Vlade. Direkcija robnih rezervi zadužena je da Vladi dostavi prijedlog prijema i sigurnog skladištenja poljoprivrednih proizvoda koji će biti predmet otkupa.

Uz primanje k znanju informacije Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u vezi provedenih aktivnosti vezanih za relizaciju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se odnosi na dodjelu goriva poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH iz postojećih robnih rezervi, Vlada je zadužila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da izvrši prijem i skladištenje, kao i distribuciju dizel goriva poljoprivrednim proizvodačima s područja Bosansko -podrinjskog kantona Goražde prema spisku utvrđenim Odlukom Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice od 290 KM za obračun plaće uposlenicima u ovim obrazovnim ustanovama sa predstavnicima sindikata. Dodatna finansijska sredstva za primjenu instrukcija iznađena su, kako je istaknuto,  presumjeravanjem sredstava između budžetskih korisnika, te je resorna ministrica uputila zahvalnost premijerki i ministru finansija na razumijevanju i pronalaženju najboljeg rješenja.

Nakon primanja k znanju Informacije o provedenim aktivnostima na dodjeli studentskih stipendija, Vlada BPK Goražde usvojila je Listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 20211/22. studijsku godinu koji su prvi put upisali godinu studija te dala saglasnost ministrici obrazovanja mlade, nauku, kulturu i sport da sa studentima zaključi ugovore o dodjeli studentskih stipendija.

Na prijedlog Ministarstva finansija, usvojene su odluke o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda koji nisu utrošeni u prethodnoj godini u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu.

Vlada nije imala primjedbi na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine,koje je upućeno Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Prema federalnoj Direkciji cesta Vlada BPK, na prijedlog Ministarstva privrede, uputit će dopis za neophodnu i hitnu sanaciju magistralnog puta M20 na dionici od mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta koja se nalazi u katastrofalnom stanju, a koja je u nadležnosti federalne Direkcije.

Usvojen je Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu u iznosu od 50.000 KM, kao i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  sa ekonomskog koda -Tekući transferi pojedincima-Izdaci za raseljena lica, u iznosu od 100.000 KM.

Na današnjoj sjednici razmatrani su izvještaji o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, te Izvještaj o radu i poslovanju Kantonalne uprave za šumarstvo za 2021. godinu koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Ministar za urbanizam dobio je saglasnost za potpisivanje međuvlasničkih ugovora za stanove koji se nalaze u ulicama Mevsuda Bajića Baje, Meha Drljevića i Šukrije Kukavice, kao i za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema grijanja u zgradi Ministarstva za privredu sa firmom „Janjina“ d.o.o. Goražde u vrijednosti od 36.644 KM.

Vlada je odobrila i plaćanje rente u postupku utvrđivanja visine razlike naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu u iznosu  91.462 KM, kao i novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe u iznosu od 14.500 KM.

Nakon prihvatanja informacije u provednoj konkursnoj proceduri i proglašenjem konkursa neuspješnim, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Nastavak 127.redovne sjednice Vlade zakazan je sa sutra.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.