• OBJAVLJENO: 24.06.2022.
137. sjednica
Povećan koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 135 i 136. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Izvještaj Komisije prema Zaključku Vlade BPK Goražde “Tabelarni pregled stanja i pravnog statusa neperspektivnih vojnih objekata bivše kasarne “Goražde I” i “Šišeta” u Goraždu;

2.2. Odluka o donošenju Programa javnih investicija BPK Goražde za period 2023-2025;

2.3. Informacija o stanju RTV-predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2021.godinu.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2021.godinu;

3.2. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.2. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period od 01.07.2022. do 31.12.2022.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja  (hedije) dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2022.godinu;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja XXVIII Memorijalnog turnira “Meho Drljević-Dedo i saborci” za 2022.godinu;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja 79. godišnjice „Bitke na Sutjesci“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za pokretanje procedure nabavke i ugradnje 1 (jednog) klima uređaja;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer  za kulturu za 2022.godinu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti o pokretanju procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.        

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2022.godinu;

6.2. Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odgovor na poslaničko pitanje;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za bivšeg uposlenika Gabela Omera.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

8.1. Preporuke za uspostavu efikasnog i sistemski uređenog odgovora na slučajevima nasilja u porodici za BPK-a Goražde;

8.2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK-a Goražde i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije;

8.3. Odluka o sufinansiranju Projekta „Pomoć i podrška realizacije projekta „Merhametove javne kuhinje i pekare“;

8.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina;

8.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Muftijstvu goraždanskom za Projekat „Ponovna izgradnja Tekije u Foči“;

8.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Muftijstvu goraždanskom za Projekat „Nastavak radova na Presjeci, restauracija;

8.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Muftijstvu goraždanskom za Projekat „Sanacija minareta Kajserije džamije u Goraždu“.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Prijedlog Trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde za period 2023-2025;

9.2. Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o djelu.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Mišljenje o raksidu ugovora sa dobavljačem drvene peleti.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kancelarijskog namještaja;

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu kancelarijskih prostorija u zgradi Vlade BPK-a Goražde;

12.2. Zaključak o davanju saglasnosti Službi za zaključivanje ugovora sa društvom “Goraždestan” d.o.o. Goražde u pogledu izvođenja predmetnih radova.

13. Tekuća pitanja:

13.1. Informacija o mjerama i aktivnostima poduzetim u cilju izvršenja Presude Ustavnog suda Federacije BiH.

Tokom zasjedanja, na prijedlog ministra za privredu, sa dnevnog reda povučena je Odluka o donošenju Programa javnih investicija BPK-a Goražde za period 2023-2025.godina.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 137.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica. Usvajanjem ove odluke i utvrđivanjem koeficijenta 1, osnovica za obračun egzistencijalne naknade povećana je sa četiri na pet konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u Oružanim snagama, a njegova primjena počinje 1.jula  i važit će do kraja ove godine. Kako je istaknuto, za ostvarivanje ovog prava do kraja budžetske godine, bit će potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 455.100 KM, odnosno 75.850 KM na mjesečnom nivou za 326 korisnika.

Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 9.600 KM na ime jednokratnog novčanog primanja (hedije) dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde za ovu godinu, kao i sredstva za sufinansiranje XXVIII Memorijalnog turnira “Meho Drljević-Dedo i saborci” te obilježavanje 79. godišnjice „Bitke na Sutjesci“.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola, a kako je istaknuto, po osnovu ugovora sa kantonalnim ministarstvom, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i ove godine će u iznosu od 6.800 KM, sufinansirati nabavku besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju osnovno obrazovanje na području našeg kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, kao prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2023.godinu, Vlada BPK Goražde usvojila je Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina.

Usvojen je takođe i Prijedlog Trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde za period 2023-2025. godina.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sa obrascima godišnjeg obračuna za 2021.godinu, odlukama Upravnog odbora, kao i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja na dan 31.12.2021.godine od strane ovlaštenog revizorana koje nije imala primjedbi te ih je uputila Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u daljnju proceduru.

U skupštinsku proceduru upućena je i Informacija Ministarstva privrede o stanju RTV-predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2021.godinu.

Razmatrane su i Preporuke za uspostavu efikasnog i sistemski uređenog odgovora na slučajeve nasilja u porodici za BPK-a Goražde koje je Vladi ispred Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici BPK-a dostavilo Udruženje žena „Seka“ Goražde. S tim u vezi, Vlada je zadužila ministarstva pravosuđa, unutrašnjih poslova i finansija da pripreme svoja mišljenja na ponuđeni dokument s ciljem njegove što efikasnije realizacije.

U nastavku sjednice, Vlada je podržala projekte Muftijstva goraždanskog koji se odnose na ponovnu izgradnja Tekije u Foči, sanaciju minareta Kajserije džamije u Goraždu i nastavak radova na restauraciji najstarijeg muslimanskog mezarja na Presjeci, u ukupnom iznosu od 20.000 KM. Sa po 5.000 KM, podržani su i Medžlis Islamske zajednice Ustikolina te Merhamet MDD -Regionalni odbor Goražde, za pomoć u izgradnji potpornog zida na mezarju u Presjeci, odnosno za pomoć i podršku u realizaciji projekta Merhametove javne kuhinje i pekare.

Usvojen je takođe i Izvještaj o radu Komisije za zajedničku nabavku u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kao i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.