• OBJAVLJENO: 11.10.2022.
149. sjednica
Odobrena novčana sredstva za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole

Dnevni red

 1.  Usvajanje Zapisnika sa 148. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Goražde, za provođenje mastitis testa kod mliječnih goveda;

2.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava za podršku razvoju drugim nivoima vlasti po projektima za 2022.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja: 

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec septembar 2022.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja odlaska Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenja u pikadu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove: 

4.1. Zaključak o odobravanju raspisivanja ponovnog Javnog poziva za prodaju službenog motornog vozila uz korekciju prvobitno utvrđene početne cijene.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport: 

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a d.o.o. Goražde na ime IX (devete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2022.godinu;

5.2.Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Kotor Crna Gora na završni sastanak Savjetodavnog odbora ,,Kvalitetno obrazovanje za sve“ Amiri Borovac;

5.3. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za potpsivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde: 

6.1. Ostavka na mjesto direktora Arhiva BPK-a Goražde;

6.2. Zapisnik o primopredaji poslovnih prostorija i pripadajućih ključeva;

6.3. Odgovor, dostavlja se;

6.4. Izvještaj o radu Policijskog odbora za mjesec septembar 2022.godine;

6.5. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde za period 26.09.2022-02.10.2022.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite: 

8.1. Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za nabavku radova „Sanacija klizišta prema selu Udovičići-Opština Foča FBiH-zaštita puta od bujičnih voda“.

9. Tekuća pitanja .

Na prijedlog Emira Hodovića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.3.

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde za nadoknadu troškova na ime III privremene situacije za izvršene radove na rekonstrukciji potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.1.

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Okončane situacije broj: 30/22 na ime izvođenja radova na rekonstrukciji krova na zgradi  u ulici Mevsuda Bajića Baje bb u Vitkovićima (stara pošta)

Na prijedlog ministra Armina Mandža, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.2.

4.2. Rješenje o dodjeli čina Generalni inspektor policije.

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.3.

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području BPK Goražde za budžetsku 2022. godinu

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.6,7.7 i 7.8.

7.6. Odluka o dodjeli finansijskih sredstava Auto moto klubu BPK Goražde

7.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BPK-a Goražde

7.8. Odluka o dodjeli finansijskih sredstava Udurženju za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju „Buđenje“ 

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod desetom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 10.1.

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa za pokretanje postupka nabavke radova na rekonstrukciji i zamjeni dotrajalih kuhinjskih elemenata kafe kuhinje u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a putem direktnog sporazuma.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 149. redovnoj sjednici odobrila je novčana sredstva za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području našeg kantona za 2022.godinu, u ukupnom iznosu od 4.482 KM .

Prema obrazloženju resornog ministra, nakon obavljenog javnog poziva i razmatranja 28 pristiglih prijava, pravo na dodjelu ovih sredstava dobila su 24 korisnika, kojima će za nabavku potrebnih udžbenika biti isplaćeno po 179,28 KM.

Vlada je odobrila i 9.355 KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za septembar te 1.000 KM za sufinansiranje odlaska članova Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenja u pikadu.

Prema Programu utroška sredstava za podršku razvoju drugim nivoima vlasti po projektima za 2022.godinu, nakon drugog javnog poziva, Gradu Goražde je iz budžeta Ministarstva za privredu odobreno po 10.000 KM za asfaltiranje i popravak puta u naselju Lastavice i puta (Srednje-Velika Njiva) u Mjesnoj zajednici Rešetnica, a Općini Foča u FBiH 10.000 KM za sanaciju puta Osanica-Obadi, dionica I , dužine dva kilometra.

Ministarstvo privrede dobilo je od Vlade takođe saglasnost da Grad Goražde isplati novčana sredstva u iznosu od 140.112 KM za nadoknadu troškova na ime III privremene situacije za izvedene radove na rekonstrukciji potisnog cjevovoda od fabrike vode do Rezervoara Rasadnik, I faza.

Vlada je odobrila da se GPD „Drini“ iz Goražda s podračuna Kantonalnog stambenog fonda Ministarstva za urbanizam isplati 123.359 KM na ime plaćanja Okončane situacije za izvođenje radova na rekonstrukciji krova na zgradi Stara pošta u Vitkovićima.

Na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, direktorima osnovnih škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ i „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići data je saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika u školskoj 2022/2023.godini sa firmama „Centroprevoz“ i „Goraždeprevoz“ u iznosima od 21.250 i 22.000 KM.

Vlada BPK Goražde upoznata je s radom Policijskog odbora za mjesec septembar ove godine.

Takođe, razmatran je i primljen k znanju Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde Zavoda za javno zdravstvo, za period 26.09- 02.10.2022.godine. Prema njemu, zaključno sa drugim oktobrom, na području našeg kantona su tri aktivno zaražene osobe koronavirusom, a opravljeno je ukupno 4326 osoba. Prvom dozom vakcine dosada je vakcinisano 9.448 osoba, drugom dozom vakcine revakcinisano je ukupno 8.947 osoba, a trećom i četvrtom dozom vakcine 1.929, odnosno 40 lica.

Prema programu utroška sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona dodijelila po 3.000 KM Udruženju za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju „Buđenje“ i Auto moto klubu BPK Goražde za projekte „Podrška djeci sa poteškoćama u razvoju Grada Goražde“ i „Bezbjednost pješaka u saobraćaja, te 1.000 KM Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici policijskom komesaru Uprave policije MUP-a Goražde dodijelila čin Generalni inspektor policije, a na lični zahtjev, sa funkcije direktora razriješen je direktor Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sjednica Vlade završena je davanjem saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja za predstojeću grijnu sezonu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.