• OBJAVLJENO: 15.02.2005.
100. sjednica
 Uspješna realizacija Projekta izrade šehidskih nišana

Članovi Vlade BPK Goražde na svojoj 100.redovnoj sjednici pod predsjedavanjem dopremijera Nazifa Uručija, razmatrali su Nacrt Izvještaja o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde za period januar-decembar 2004.godine i zbog obimnosti sadržaja vratili ga na doradu do konačnog usvajanja.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih poslova kantonalnog Ministarstva za finansije, te razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2004.godinu.

Izvještaj Ministarstva za boračka pitanja o realizaciji Projekta izrade šehidskih nišana na području BPK Goražde za 2004. godinu, takođe je usvojen. U 2004. godini , posredstvom budžeta Vlade Kantona (269) i putem donacija (246) podignuto je 515 pari šehidskih nišana, što je do sada najveći broj u odnosu na sve protekle godine. Uprkos tome, prema riječima ministrice Nermane Sofović, ostalo je da se realizuje jos 52% posla kad je riječ o ovoj oblasti, pa je upućen apel šehidskim porodicama koje to još nisu učinile da se obrate ovom ministarstvu radi davanja potrebne izjave. Do sada je na području BPK Goražde podignuto 926 pari šehidskih nišana, a za završetak ovog projekta potrebno je da se izradi još 1048 pari nišana.

U skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, Vlada je odobrila Ministarstvu za boračka pitanja programe utroška sredstava sa kodova „Izdaci za kategorije boračkih populacija“ i „Nabavka građevina“. Na posljednjem kodu nalaze se sredstva u iznosu od 550.000,00 KM namijenjena za izgradnju prve zgrade za pripadnike boračkih populacija. Početak njene izgradnje počeće sa prvim proljetnim danima, do kada bi se trebali završiti svi administrativni poslovi u vezi sa potrebnim dozvolama i izborom izvođača radova.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja biće isplaćena i sredstva u iznosu od 1036,00 KM za korišćenje banjskog i klimatskog liječenja dva pacijenta u RRC „Fojnica“.

Na ovoj sjednici, Vlada je usvojila i Odluku o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2004.godinu. Prema ovoj odluci, pravo da porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu dobili su slijedeći poreski obveznici : obućar, muški frizer, jufkar, vunovlačar, bojadžija, dimnjačar, taksi prijevoznik, prijevoznik sa vozilo do dvije tone nosivosti, časovnicar i kovač.

Osnovica za razrez poreza na dobit fizičkog lica u godišnjem paušalnom iznosu, kako nas je informisao ministar za finansije Milenko Grujić, iznosi 10% prosječne godišnje plaće ostvarene u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u 2004. godini, prema podacima Službe za statistiku ovog kantona, a ovu vrstu poreza ne mogu da plaćaju poreski obveznici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, te poreski obveznici koji naplaćuju prihod preko računa.

Na sjednici su odobreni grantovi općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača u iznosima po 25.000,00 KM , a sredstva u iznosu od 10.000,00 KM dobilo je Udruženje penzionera BPK Goražde za sanaciju Doma penzionera u Goraždu.

Vlada BPK Gorazde donijela je na ovoj sjednici i Odluku o pokroviteljstvu 44. smotre naučnog stvaralaštva mladih „Goražde 2005“, koja će se 20.,21, i 22. maja održati u ovom gradu.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga nadzora na realizaciji projekta „Vodosnabdijevanje Goražda“ izabrana je firma d.d.“Projekt“ iz Sarajeva.

Shodno Ugovoru o zajedničkom udruživanju sredstava za realizaciju projekta „Dom“ , Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice isplate sredstva općini Goražde u iznosu od 1546,60 KM na ime refundacije troškova, dok će sredstva u iznosu od 4450,00 KM biti isplaćena firmi „FAIN inžinjering“ d.o.o. Sarajevo za izradu izvedbenog projekta za dogradnju stambene zgrade u ulici Salih –bega Kuljuha, po Projektu „Dom“.

Na kraju 100. jubilarne sjednice Vlada BPK Gorazde dala je saglasnost Direkciji za robne rezerve BPK da krene u proceduru sklapanja Ugovora sa Federalnom direkcijom robnih rezervi o skladištenju soli, a Zajedničkoj službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave data je saglasnost za potpisivanje Ugovora o prijemu, prenosu i uručenju poštanskih pošiljaka sa J.P. „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo-Centar Pošta Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.