• OBJAVLJENO: 03.03.2005.
101. sjednica
Lokalitet „Ruda Glava“ površine od 3ha, na teritoriji općine Goražde proglašen područjem posebnog obilježja za Bosansko-podrinjski kanton

Vlada BPK Goražde na svojoj 101.redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, razmatrala je i dala svoju saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji   KMUP-a Goražde i Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

Nakon razmatranja, na doradu su ponovo vraćeni prijedlozi uredbi o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima državne uprave.

Ministri su razmatrali i informacije o radu pravosudnih organa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te dali saglasnost na Uputstvo o načinu plaćanja noćnog rada, rada praznikom i u dane vikenda za službenike sa policijskim ovlaštenjima. Za provođenje ove odluke u Ministarstvu unutrašnjih poslova rezervisana su dodatna sredstva u iznosu oko 326.000,00 KM, koja će se za ove namjene, prvi put nakon rata, isplaćivati pripadnicima ovog ministarstva.

Vlada je donijela i Uredbu o obaveznom evidentiranju individualnih proizvođača i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i stručnim radom u poljoprivredi. Usvojena je, takođe,  i Odluka po kojem se lokalitet „Ruda Glava“, površine od 3ha, na teritoriji općine Goražde proglašava područjem posebnog obilježja za Bosansko-podrinjski kanton . Ovim su se stekli uslovi za izradu prostorno-planske dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreativnog centra i sportskih terena, kojeg su započeli članovi Bošnjačkog planinarskog društva „Goražde-Maglić“, kao i očuvanje šumskih i prirodnih resursa na ovom lokalitetu.

Na ovoj sjednici, Vlada BPK Goražde odobrila je redovne transfere u iznosu od  po 25 000,00 KM, kao i pomoć od po 10.000,00 KM općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača , a ovim općinama, kao i općini Goražde, odobreno je i dodatnih 5000,00 KM  za sanaciju puteva uništenih prilikom nedavnih vremenskih nepogoda.

Za rad parlamentarnih stranaka koje djeluju na području ovog kantona Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 12.500,00KM .

Usvojena je i Odluka visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, te data saglasnost kantonalnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na programe utroška sredstava iz budžeta sa ekonomskih kodova „Izdaci za sport“ i „Ugovorene usluge“.

Prema riječima resornog ministra Osmana Somuna, na ekonomskom kodu „Izdaci za sport“ za 2005. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 160.000,00 KM. Od toga, najveći dio sredstava (150.000,00 KM), dobiće Sportski savez BPK Goražde za finansiranje klubova i sportskih društava u svom sastavu, za učestvovanje u sportskim manifestacijama i plaćanje korišćenja sportskih objekata. Kako je naglasio ministar Somun, obaveza Sportskog saveza je da napravi kriterije za raspodjelu novčanih sredstava prema klubovima i sportskim društvima, a njihova obaveza je da redovne izvještaje o utrošku tih sredstava dostavljaju Sportskom savezu i resornom ministarstvu, jer će u protivnom, biti obustavljeno njihovo dalje finansiranje.

Ministar Somun očekuje da će u 2005. godini saradnja između ovog ministarstva i Sportskog saveza BPK Goražde biti mnogo bolja nego što je to prije bio slučaj, te da će on konačno dobiti cjelovite podatke o svim sportskim klubovima i društvima koji egzistiraju na području ovog kantona.

Vlada je Sportskom savezu BPK Goražde odobrila redovna novčana sredstva za januar i februar u iznosu od 24.000,00 KM,   a Centru za stručnu obuku 6000,00 KM, JP RTV BPK Goražde 5800,00 KM i Radio Prači 1700,00 KM na ime redovnih tranši za mjesec februar.

Sredstva u iznosu od 500,00 KM dobilo je i Udruženje građana YILDIZ iz Goražda za pripremu pozorišne predstave „Hanka“.

Donesena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja na ime sufinansiranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračke populacije u 2005. godini kojeg su aplicirala udruženja boračkih populacija BPK Goražde.

Na ovoj sjednici, Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni  Odluke o odobravanju studentskih kredita i utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2004/2005 godini , prema kojoj mjesečni iznos kredita za posebne kategorije studenata iznosi 200,00 KM, a za sve ostale studente 100,00 KM, a kao novina unosi se i dodjela kredita studentima sa posebnim potrebama u mjesečnom iznosu od 100,00 KM, bez obzira na materijalni status roditelja.

Vlada BPK Goražde je na svojoj 101. redovnoj sjednici donijela rješenje o imenovanju Nadzornog odbora privrednog društva „Fabrika vode“ d.o.o. Vitkovići u sastavu: Emir Hodović (predsjednik), Meho Muratspahić i Mirsad Parganlija (članovi), te prihvatila Informaciju Ministarstva socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica o provedenoj proceduri izbora članova upravnih odbora javnih ustanova Kantonalna bolnica i Zavod za javno zdravstvo.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata, Vlada je proglasila neuspješnim ponovni oglas za izbor novih, te donijela rješenja o imenovanju na period od 60 dana, privremenih predsjednika i članova upravnih odbora ovih zdravstvenih ustanova, kao i kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje je polovinom februara istekao mandat starom sazivu Upravnog odbora.

Vlada BPK Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 10.800,00 KM za pomoć u ugradnji doniranog građevinskog materijala korisnicima donacija na prostoru Gornje-drinske regije. Ovom odlukom obuhvaćeno je 10 porodica, a spisak korisnika odrediće Minstartsvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Vlada je zadužila Ministarstvo privrede da u skladu sa Zakonom o koncesijama provede aktivnosti oko dodjele koncesije Lovačkom društvu „Biserna“ iz Goražda za korišćenje lovišta na području općine Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaj KMUP-a za mjesec januar 2005.godine, po kojem je bezbjednosna situacija na području ovog kantona ocjenjena zadovoljavajućom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.