• OBJAVLJENO: 23.07.2014.
87.sjednica
Odobrena sredstva za isplatu studentskih kredita za dva mjeseca            

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23.07.2014.godine 87.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 84. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o usvajanju «Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2014.godinu» utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

2.2. Odluka o odobravanju plaćanja tekućih transfera drugim nivoima vlasti za razvoj turizma iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju prijedloga projekata po dostavljenim zahtjevima koji će se finansirati po «Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta» za 2014.godinu;

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o lokalitetu «Haldište»;

2.5. Informacija o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde «2008.-2013» za 2013.godinu;

2.6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju taksi prevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1. Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavnje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Prostornog plana za područje BPK-a Goražde za period 2008-2028.godina i Prijedloga Odluke o provođenju Prostornog plana za područje BPK-a Goražde za period 2008-2028.godina.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat obilježavanja Dana šehida u BPK-a Goražde;

4.2.Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juni 2014.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2014.godine;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Projekat RVI.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ «Husein ef. Đozo» Goražde za pokretanje postupka nabavke lektira za potrebe školske biblioteke;

5.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2013/2014.godinu za mjesec januar i februar 2014.godine;

5.3. Odluka o odobravanju redovne tranše Sportskom savezu BPK-a Goražde.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i Zaključak kojim se odobrava privremena popuna Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

6.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU «Kantonalna bolnica» Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU «Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Razmatranje dnevnog reda Skupštine BPK-a Goražde i odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

8.2. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći.

9. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Demira Imamovića pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.7.

  2.7. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora.

Svoju 87. redovnu sjednicu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je jutros u 09:30 u prisustvu svih ministara i ovlaštenog predstavnika Ministarstva za finansije.

Na početku sjednice, Vlada je donijela odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi i odobravanju prijedloga projekata koji će se finansirati po Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2014. godinu.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o lokalitetu „Haldište“ koje je preneseno u vlasništvo Općine Goražde kao učešće BPK-a Goražde u finansiranju regionalne deponije. Kako Projekat regionalne deponije na ovom lokalitetu do sada nije realizovan, niti je započet, Ministarstvo za privredu pokrenulo je aktivnosti oko proglašenja ovog prostora zonom pogodnom za razvoj privrede i turizma na području BPK-a Goražde. S ovim u vezi, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Kantonalno pravobranilaštvo da razmotri ovu Informaciju, kao i naredne korake u vezi sa vraćanjem pomenutog lokaliteta u vlasništvo BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama u Bosanskopodrinjskom kantonu za prošlu godinu i utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju taksi prijevoza na području BPK-a Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru i koji predviđa povećanje broja taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Foča (Federacija).

Vlada je donijela i u dalju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Emiru Fraštu za potpisivanje ugovora sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnog puta R448, dionica Baćanski most-Zupčići u dužini od 1.400 m.

Na ovoj sjednici doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstva na ime pomoći za rad boračkih udruženja, Projekat obilježavanja dana šehida u Bosanskopodrinjskom kantonu, Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija, te sufinansiranje odlaska RVI s prostora našeg kantona na Sporstke igre RVI BiH koje će se održati u Bihaću u periodu od 15-18. avgusta 2014. godine.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za isplatu studentskih kredita za dva mjeseca, te je Osnovnoj školi „Husein ef. Đozo“ dala saglasnost za pokretanje postupka nabavke lektira za školsku biblioteku.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju upravnih odbora JU Zavod zdravstvenog osiguranja, JZU Kantonalna bolnica i JU Služba za zapošljavanje.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.