• OBJAVLJENO: 14.08.2014.
90.sjednica
Odobrena sredstva za adaptaciju I sprata u MSŠ „Enver Pozderović“

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 14.08.2014. godine 90.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 85. i 86. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2014.godine;

2.2. Izvještaj o izvršenju Tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2014.godine .

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli 2014.godine;

3.2. Zaključak o razmatranju obrazaca za periodično izvještavanje o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2014.godine;

3.3. Odluka o dopuni Odluke o komisijama koje imaju pravo na naknadu za svoj rad, a koje imenuju ministarstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-896/14 od 25.06.2014.godine;

3.4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat «Obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za plaćanje sudske takse;

4.4. Zaključak kojim se prima k znanju informacija o stanju dodijeljenih/prodatih stanova borcima i članovima njihovih porodica u stambeno-poslovnim zgradama «Lamela – H» i «Lamela –H1» u ul. Ferida Dizdarevića bb;

4.5. Odluka o sufinansiranju obilježavanja 71.godine Bitke na Sutjesci;

4.6. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja manifestacije – Početak operacija «Krug» i «Drina» za 2014.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje I-Privremene situacije na ime izvođenja grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta «Lamela H2-zgrada za mlade»;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Fakture na ime provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno poslovnog objekta «Lamela H2-zgrada za mlade» u Goraždu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Aneks Ugovora o korištenju sredstava po Programu utroška sredstava «Program unapređenja usluga javnih preduzeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» za 2013.godinu;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Informacija o stanju lokalnih puteva Osanica-Ilovača i Mravinjac-Berič.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o odobravanju podnošenja apelacije Ustavnom sudu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ženskom rukometnom klubu «Goražde» Goražde na ime KUP takmičenja za sezonu 2013/2014.godine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnjje poslove:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde ;

9.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde radi prisustva obuci u Republici Turskoj;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za nabavku dijela policijskih uniformi.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Poslanička pitanja i inicijative sa 33. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

10.2. Formiranje Komisije za razmatranje žalbi.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Nabavka energenta (lož ulje, pelet).

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog Emire Drakovac pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.2.

8.2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU MSŠ «Enver Pozderović» Goražde za pokretanje procedure na sanaciji prvog sprata školskih prostorija u kojima borave učenici i nastavnici.

Na prijedlog ministra Demira Imamovića pod 6. tčakom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 6.4. i 6.5.

6.4. Informacija u vezi implementacije Programa podrške Mljekari «Milgor».

6.5. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o djelu, za pružanje usluge izrade Procjene stanja i vrijednosti nekretnina koje je potrebno eksproprisati u cilju izvođenja radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-448, dionica Baćanski most-Zupčići kroz naselje Splavište.

 Na prijedlog ministrice Biljane Simić pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.4.

5.4. Inicijativa za izmjene i dopune Budžeta BPK-a Goražde.

Na prijedlog sekretara Vlade pod tačkama Vlade BPK-a Goražde razmatrat će se slijedeće podtačke:

10.3.Zaključak o  primanju k znanju Informacija o aktivnostima kantonalnih organa vlasti na pružanju pomoći područjima postradalih od poplava u maju 2014.godine dostavljenu od Kantonalne uprave civilne zaštite.

10.4.Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za sponzorstvo manifestacija;

10.5.Odluka  o odobravanju sredstava za sufinansiranje pristupnog puta RVI Herak Fuadu.

10.6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sjednici Vlade prisustvovali su svi ministri, te ovlašteni predstavnik Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2014. godine.

Razmatrano je i mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za period 01.01.-30.06.2014. godine koji je takođe upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o dopuni odluke o komisijama koje imaju pravo na naknadu za rad, kojom je Stručna komisija za obavljanje poslova vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom svrstana u red komisija koje imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Vlada je dala odobrenje Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih pomoći pripadnicima boračke populacije, te je usvojen Program  obilježavanja 22. Godišnjice operacija „Krug“ i „Drina“. Vlada je odobrila i sredstva za Projekat obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja 71. godišnjice Bitke na Sutjesci.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju Ministarstva za boračka pitanja o stanju dodijeljenih/ prodatih stanova borcima i članovima njihovih porodica u stambeno-poslovnim zgradama „Lamela H“ i „Lamela H-1“. Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada je donijela Zaključak kojim je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline zaduženo da posredstvom Kantonalnog stambenog fonda i u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom, pokrene postupak otkazivanja ugovora kupcima stanova i poslovnih prostora koji u roku od 30 dana ne izmire ugovorom preuzete obaveze. Za okončanje ovog postupka ostavljen je rok od 45 dana od dana donošenja zaključka. Ministarstvo za boračka pitanja zaduženo je da u roku od 30 dana sačini i Vladi dostavi prijedlog stambenog zbrinjavanja stopostotnog ratnog vojnog invalida II grupe Enesa Hoda iz Goražda, radi provođenja presuda Općinskog i Kantonalnog suda u Goraždu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za plaćanje Prve privremene situacije za izvođenje grubih građevinskih radova, kao i fakture za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem  grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H-2 – Zgrada za mlade“.

Ministarstvo za urbanizam podnijelo je i inicijativu za izmjene i dopune Budžeta BPK-a Goražde za 2014. godinu kako bi se osigurala sredstva za realizaciju projekata iz oblasti stanogranje u ovoj godini. Jedan od tih projekata (Zgrada za mlade) je u toku, dok je u narednom periodu planirano pokretanje aktivnosti na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Vitkovićima, kao i zgrade u Goraždu namijenjene boračkoj populaciji.

Ministru za privredu Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Aneksa Ugovora sa JP RTV BPK-a Goražde po Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća za 2013. godini koji se odnosi na produženje roka po Projektu digitalizacije koji realizuje ovo javno preduzeće.

U skladu s Programom podrške neprofitnim organizacijama, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava Privrednoj komori i Udruženju poslodavaca BPK-a.

Vlada je primila na znanje i informacije Ministarstva za privredu o stanju lokalnih puteva Osanica-Ilovača i Mravinjac-Berič, te implementaciji Programa podrške mljekari „Milgor“.

S ciljem rješavanja problema u goraždanskoj mljekari, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da sačini prijedlog odluke o utrošku namjenskih sredstava u iznosu od 300.000,00 u okviru kojih bi se izmirio najveći dio obaveza prema Poreskoj upravi, radnicima i farmerima.

Vlada je dala saglasnost za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Republike Crne Gore u vezi sa privatizacijom MGIP „Drina“.

ŽRK „Goražde“ Vlada je odobrila sredstva za učešće na KUP takmičnjima u sezoni 2013/14. godina, dok su MSŠ „Enver Pozderović“ odobrena sredstva za adaptaciju I sprata školske zgrade.

Vlada je donijela Rješenje o formiranju Komisije za razmatranje žalbi, te je dala saglasnost na Pravilnike o unitrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Vlada je primila na znanje i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o aktivnostima na pružanju pomoći područjima stradalim u poplavama, dok je Direkciji robnih rezervi BPK-a data saglasnost za raspisivanje tendera za nabavku energenata za predstojeću grijnu sezonu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.