• OBJAVLJENO: 13.07.2015.
25.sjednica
Usvojen Nacrt zakona o inspekciji u BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 13.07.2015. 25.redovnu sjendicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 22. i 23. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Računa na ime provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“- Zgrada za mlade (II faza) u Goraždu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje IV-Privremene situacije (II faze) na ime izvedenih građevinskih radova na  izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

2.3. Informacija o stanju naplate potraživanja po osnovu kreditne prodaje i izdavanja pod zakup stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.4. Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015-tu godinu.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1.Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Pomoć djeci Balkana“;

3.3.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015. godinu.

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanje procedure izvođenja mašinskih radova –izrada i ugradnja nove dimnjače na postojećem kotlu na pelet (završna faza);

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Prača“ Prača za pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Hladne i neuslovne učionice“

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2015. godine.

4.3. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde i Zaključak.

4.4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku higijensko-prehrambenih roba;

4.6. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde

4.7. Odluka o davanju saglasnosti;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na lokalitetu RTV predajnika „Uhota Brdo“-Mravinjac;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji prstupmog puta „Uhota Brdo“-Mravinjac;

6.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vezano za razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Nacrt Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona

8.1. Zapisnik sa Radnog sastanka  premijera kantona sa područja FBiH;

8.2. Zahtjev za kandidiranje projekta u Program javnih investicija Federacije BiH za period 2016-2018. Godinu

8.3. Zaključak u vezi sa JU Domom za stara i iznemogla lica;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

9.1. Zakon o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu  Goražde.

10.Tekuća pitanja.

Na prijedlog Vahida Dumanjića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.1.

6.1. Zaključak o ovlaštenju ministra za potpisivanje Ugovora.

Na prijedlog Muhameda Hadžića, pod 4. tačkom dnevnog reda povlače se podtačke: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. i 4.7.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda povlači  sa se podtačka 3.4.

Zbog neprisustva ministra za privredu Eseda Radeljaš sa dnevnog reda su skinute tačke iz ovog ministarstva.

Svoju 25.redovnu sjednicu danas je održala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sjednici je održana bez prisustva ministra za privredu, a umjesto ministara za socijalnu politiku i boračka pitanja, sjednici su prisustvovali njihovi ovlašteni predstavnici.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je i usvojila nacrte Zakona o inspekciji i Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade, prema obrazloženju resorne ministrice, po prvi put reguliše ovu oblast i planiran je kao normativni zadatak u Programu rada Vlade za 2015.godinu. Jedna od novina je što se njime ukida naknada poslije prestanka radnog odnosa, takozvani „bijeli hljeb“ čime će se, kako je istaknuto, ostvariti značajna ušteda u budžetu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ove godine Ministarstvo će uz pomoć resornog federalnog ministarstva obezbijediti 278 kompleta knjiga za socijalno ugrožene učenike.

Saglasnost Vlade da sa Savezom ratnih vojnih invalida „Sinovi Drine“ BPK Goražde potpiše ugovor o finansiranju i implementaciji „Projekta pružanja pravne i socijalne zaštite branilaca i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde“ u vrijednosti od 10.000 KM dobio je ministar za boračka pitanja.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo je odobrenje Vlade za nabavku 120 higijensko-prehrambenih paketa za socijalno ugrožene porodice, a Uprava policije MUP-a BPK za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće.

Vlada je takođe dala saglasnost JU OŠ „Prača“ Prača za pokretanje procedure za realizaciju projekta pod nazivom „Hladne i neuslovne učionice“, koji će se raditi u saradnji sa humanitarnom organizacijom World Vision Internacional.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline o stanju naplate potraživanja po osnovu kreditne prodaje i izdavanja pod zakup stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako ukupna dugovanja kupaca i korisnika stambenih jednica iznose više od 53.000 KM, Vlada je zadužila ministarstva za boračka pitanja, socijalne politike i urbanizma, te kantonalno pravobranilaštvo da u roku od sedam dana Vladi dostave prijedlog mjera koje će za rezultat imati prevazilaženje problema naplate, kao i redovnu naplatu u narednom periodu.

Vlada je dala saglasnost na plaćanje IV-Privremene situacije (II faze) na ime izvedenih građevinskih radova na  izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu u iznosu od 158.908 KM kao i za plaćanje računa za provođenje stručnog nadzora.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena je šesta od ukupno dvanaest redovnih novčanih tranši za 2015. godinu, kao i sredstva Udruženju „Pomoć djeci Balkana“za sufinansiranje projekta „Međuentitetska saradnja učenika“ i „Festival interkulturalizma“.

Domu za stara i iznemogla lica Goražde odobreno je 10.000 KM, a sredstva su izdvojena za jačanje finansijskih, organizacijskih kapaciteta, odnosno osiguranje neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga u okviru radnog poslovanja ustanove.

Na kraju sjednice, premijer je upoznao članove Vlade sa zaključcima sa radnog sastanka  premijera kantona s područja FBiH koji je nedavno održan u Tuzli.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.