• OBJAVLJENO: 26.09.2014.
96.sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o industrijskim zonama

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.09.2014. godine 96.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D DNEVNI RED e v n i  r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 94. redovne sjednice Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:

2.1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti J.U. OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje prodedure za nabavku aparata za gašenje početnog požara.

2.2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača.

2.3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti J.U. OŠ“Ustikolina za pokretanje postupka nabavke nastavnih sredstava i pomagala za opremanje fiskulturne sale.

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku 2(dva) računara.

3.Razmatranje prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde da zaključi Ugovor o načinu utroška sredstava za realizaciju aktivnosti utvrđenih Programom novčanog podsticaja za podršku revitalizacije  Mljekare „MILGOR“ i stvaranju uslova za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK-a Goražde u skladu sa potpisanim sporazumom sa Kraljevinom Holandijom, sa UF“FARMER“ Goražde-Implementator i Mljekare „MILGOR“ d.o.o. Goražde-Korisnik.

3.2. Prijedlog Zaključka kojim se ovlašćuje ministar za privredu BPK-a Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Bogdanić Enesom iz Goražda.

3.3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o industrijskim zonama na području BPK-a Goražde.

3.4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izradu Programa istražnih radova i Elaborata o izvršenim istražnim radovima za potrebe izrade Glavnog projekta izradnje MHE na rijeci Kolini.

3.5. Odluka o predavanju u posjed nekretnina na dijelu Regionalnog puta R448.

4. Razmatranje prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za finansije za vođenje pregovaračkog postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za „Vršenje usluga funkcionalne i tehničke podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja“.

5. Razmatranje prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat obilaska mezarja, posjete organizacijama i druženje porodica šehida – poginulih boraca.

5.2. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenog pitanja RVI 100% II grupe Hodo Enesa iz Goražda.

5.3. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje Memorijala „Damir Kanlić – Žućo“.

5.4. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju puteva.

5.5. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec avgust 2014.godine.

5.6. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2014.godine.

5.7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Udruženju „Svjetlost Drine“ za projekat psiho – terapijska grupa.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona Goražde:

6.1.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izjveštaja o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za avgust 2014.godine.

6.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

6.3. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate putnih troškova na ime službenog putovanja u Republiku Tursku.

7. Razmatranje prijedloga, odluka i zaključaka Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Prijedlog Odluke o prestanku prava korištenja potkrovnog stana u Vitkovićima.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka Direkcije robnih rezervi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši raskid Sporazuma, br.14-14-471-4/07 od 13.11.2007.godine, zaključen između Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde i Općine Pale-Prača.

8.2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25.200 kg drvene peleti po cijeni 332,25 KM/t u vrijednosti 8.372,52.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde:

9.1. Razmatranje izmjena i dopuna finansijskog plana Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde.

9.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK- Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

10.1. Izvještaj Komisije za razmatranje žalbi upućenih na izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Bosansko – podrinjske šume“ Goražde.

10.2. Poslanička pitanja i inicijative.

11. Razmatranje akta Agencije za privatizaciju u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

12.Tekuća pitanja.

Na prijedlog sekretara Vlade Emir Sijerčića, sa dnevnog reda povlači se tačka 1. 

Na prijedlog  ministra Demira Imamovića, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Odluka  o izmjeni  i dopuni  Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 96.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o industrijskim zonama na području BPK-a Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Nakon provedenih javnih rasprava u sve tri općine Kantona, prijedlog ovog zakona ponovo će se naći pred poslanicima Skupštine, a njegovim usvajanjem urediće se način određivanja područja, osnivanje i upravljanje industrijskim zonama, nadležnosti i modeli podrške razvoju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Cilj osnivanja industrijskih zona je stvaranje povoljnih uslova za razvoj prerađivačke industrije, povećanje atraktivnosti za ulaganje i kreairanje novih radnih mjesta na području Kantona, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Ugovor o načinu utroška sredstava za realizaciju aktivnosti utvrđenih Programom novčanog podsticaja za podršku revitalizacije Mljekare „MILGOR“ i stvaranju uslova za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK-a Goražde u skladu sa potpisanim sporazumom sa Kraljevinom Holandijom, sa UF“FARMER“ Goražde-kao implementatorom i Mljekare „MILGOR“ d.o.o. Goražde korisnikom projekta. Prema ugovoru, sredstva za realizaciju prve faze ovog programa u iznosu od 300.000 KM trošiće se predviđenom dinamikom i po prioritetima, u skladu sa zahtjevima Ministarstva za privredu upućenih Ministarstvu finansija.

Vlada je takođe usvojila Odluku o davanju saglasnosti za izradu Programa istražnih radova i Elaborata o izvršenim istražnim radovima za potrebe izrade Glavnog projekta izradnje MHE na rijeci Kolini, kao i Odluku o predavanju u posjed nekretnina na dijelu regionalnog puta R448 kroz naselje Splavište.

Vlada je odobrila projekat Organizacije porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde koji se odnosi na obilazak mezarja, posjetu organizacijama i druženje porodica šehida – poginulih boraca.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sufinansiraće se i sanacija lokalnih puteva u mjestima povratka lokalnog stanovništva, a sredstva u iznosu od 4.500 KM izdvojiće se za sanaciju puta „Tovarnica“ i lokalnog puta Staro Rudo- selo Zagrađe.

Vlada je odobrila i sredstva za obilježavanje memorijalog turnira „Damir Kanlić – Žućo“ , kao i redovne tranše za rad udruženja i projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Podršku Vlade dobio je Projekat psiho – terapijska grupa Udruženja „Svjetlost Drine“ iz Goražda.

Ministarstvo za finansije dobilo je saglasnost Vlade za vođenje pregovaračkog postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za „Vršenje usluga funkcionalne i tehničke podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja“.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za avgust ove godine.

Saglasnost Vlade za pokretanje procedure za nabavku opreme neophodne za rad dobile su osnovne škole „Fahrudin Fahro Baščelija“ i „Ustikolina“.

Vlada je razmatrala izmjene i dopuna Finansijskog plana Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Današnja sjednica završena je razmatranjem akta Agencije za privatizaciju Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i prihvatanjem ustavne žalbe podnesene Ustavnom sudu Crne Gore na presudu Vrhovnog suda, koja se odnosi na nekretnine GPD „Drina“ u ovoj državi.

Vlada je takođe prihvatila prijedlog direktorice Agencije da se bez obzira na uloženu ustavnu žalbu, kod sudova u Bosni i Hercegovini podnese utvrđujuća tužba za utvrđenje činjenice da li je GPD „Drina“ u postupku provatizacije kupila sporne nekretnine u Crnoj Gori kao i sporne poslovne prostore u Hotelu „Gradina“ u Goraždu.      


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.