• OBJAVLJENO: 27.08.2015.
33.sjednica
Usvojena Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 27.08.2015.godine 33.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

Dnevni red

1. Razmatranje zapisnika sa 29, 30. i 31. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu – „Održavanje sajmova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“;

2.2. Informacija u vezi prodaje Mljekare „Milgor“ d.o.o. Goražde;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po „Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2014.godinu“, za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije štalskih objekata za sitnu stoku (po projektu);

2.4. Zaključak o tehničkoj ispravci dijela teksta Programa podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za naknadu štete nastala provođenjem naređenih mjera kod suzbijanja zarazne bolesti pčela – Američke gnjiloće pčelinjeg legla;

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

3.2. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde;

3.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-37-270/14;

3.4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde-A i B Lista sa zaštićenim nazivima lijekova;

3.5. Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa zaštićenim nazivima lijekova;

3.6. Odluka o sufinansiranju Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde“;

3.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde – I tranša;

3.8. Odluka o finansiranju zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina;

3.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina –I tranša;

3.10. Odluka o finansiranju zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Prača;

3.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Prača-I tranša;

3.12. Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde i Rješenje o imenovanju (privremenih) predsjednika i člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, te prijedlog Zaključka;

3.13. Zaključak o razmatranju Izvještaja Regionalnog odbora za povratak u Jugoistočnu Bosnu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1.Odluka o sufinansiranju obilježavanja 20-te godišnjice pada helikoptera na Barama;

4.2.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Veterana policije regije Goražde „1991-1995“ za 2015.godinu;

4.3.Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB za Projekat obilaska i pomoći teško oboljelim članovima porodica šehida i palih boraca.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015.godinu za mjesec mart 2015.godine;

5.2. Odluka o nastavku saradnje izvođenja nastave dislicirane nastave u Goraždu sa Mašinskim fakultetom, Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar;

5.3. Zaključak o davanju saglasnosti svim osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kojima ističe Ugovor, da mogu pokrenuti proceduru za nabavku peciva i namirnica za potrebe đačke kuhinje;

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Opremanje kabineta historije“;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec juni 2015.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Nacrt Zakona o javnom okupljanju;

6.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom službeniku Herenda Edinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade BPK-a Goražde za 2014.godinu;

7.2. Razmatranje Izvještaja o radu kantonalnih uprava, direkcija i službi za 2014.godinu;

7.3. Razmatranje Sporazuma o provođenju postupka zajedničke javne nabavke;

7.4. Razmatranje zaključaka komisija i radnih tijela za 6. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Transferi nižim nivoima vlasti;

7.6. Razmatranje dopisa UNDP-a;

7.7. Odluka o prihvatanju ponude za obavljanje energetskog pregleda i izradu energetskog audita  Zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.8. Odluka o nagradi za sportske rezultate.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.1 i 7.2.

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Plana posebnih dijelova (uknjižba etažnog vlasništva) stambeno-poslovnog objekta  “Lamela H2” – Zgrada za mlade u Goraždu;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Certifikata o energetskim svojstvima stambeno-poslovnog objekta “Lamela H2” – Zgrada za mlade u Goraždu.

Na prijedlog premijera, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.9.

7.9. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Udruženju Sindikata penzionera/umirovljenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj 33.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o utvrđivanju Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa zaštićenim nazivima lijekova. Stupanjem na snagu ove odluke, nakon njenog objavljivanja u Službenim novinama BPK Goražde, pacijenti koji se liječe u Kantonalnoj bolnici Goražde po prvi put imaće besplatne lijekove. Za realizaciju ove odluke, prema riječima resornog ministra biće potrebno obezbijediti oko 280.000 KM.

Radi usaglašavanja sa novom Listom Federacije BiH, Vlada je danas usvojila i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-37-270/14 kao i izmjene i dopune Odluke o A i B Listi sa zaštićenim nazivima lijekova, prema kojoj se na A listu dodaje 9 novih vrsta lijekova.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove BPK usvojila Nacrt Zakona o javnom okupljanju, koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Razmatran i utvrđen je Izvještaj o radu Vlade BPK-a Goražde za 2014.godinu koji je takođe upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila i izvještaje o radu kantonalnih uprava, direkcija i službi za 2014.godinu. Zaključeno je da će Vlada u narednom periodu izvršiti analizu ovih izvještaja, te raditi na otklanjaju uočenih nedostataka.

Takođe, s ciljem reforme javne uprave, iskazana je potreba za sačinjavanjem detaljne analize o mogućoj racionalizaciji i uređenju organa uprave u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Transferi nižim nivoima vlasti u iznosu od 600.000 KM. Programom, sa po 200.000 KM, sufinansiraće se projekti tri lokalne zajednice u oblasti poboljšanja putne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, kao i sufinansiranje projekata iz oblasti izrade projektne dokumentacije, projekti u oblasti zaštite okoliša, pomoći povratnicima kao i ostali projekti za koje postoji zajednički interes.

Vlada je dala saglasnost i na nacrt Sporazuma o podjeli troškova između Vlade BPK i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP koji se odnosi na implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“-aktivnost „Institucionalizacija energetskog menadžmenta“. Učešće Vlade BPK u ovom projektu je 45.000 KM, a kako je danas zaključeno, u ovoj godini Vlada će izdvojiti prvu tranšu sredstava od 15.000 KM. Vlada je zadužila Ministarstvo urbanizma da formira radnu grupu koja će raditi na pripremi Kantonalne platforme za energetsku efikasnost u Federaciji BiH.

Razmatrana je i Informacija Ministarstva za privredu u vezi prodaje mljekare „Milgor“ Goražde, te je Vlada od Udruženja farmera zatražila da joj hitno dostavi informaciju o ovom pitanju, o kojem za sada postoje samo usmeni navodi.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva za privredu o namjenskom utrošku sredstava po „Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2014.godinu“, za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije štalskih objekata za sitnu stoku, kao i Izvještaj Regionalnog odbora za povratak u Jugoistočnu Bosnu.

Vlada je donijela odluke o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba i o pokretanju izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dislocirane nastave u Goraždu Mašinskog fakulteta, te dala saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Opremanje kabineta historije“.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Plana posebnih dijelova (uknjižba etažnog vlasništva) i izradu Certifikata o energetskim svojstvima stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“- zgrada za mlade u Goraždu.

Usvojena je Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu – „Održavanje sajmova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 20.000 KM.

Vlada je takođe usvojila Odluku o isplati studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015.godinu za mjesec mart 2015.godine.

Odobrena su sredstva Udruženju Veterana policije regije Goražde „1991-1995“ za 2015.godinu u iznosu od 2.000 KM, te data saglasnost Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca za Projekat obilaska i pomoći teško oboljelim članovima porodica šehida i palih boraca u vrijednosti od 4.000 KM.

Nakon donošenja odluka o sufinansiranju projekata „Proširenje obima, kvaliteta i vrste laboratorijskih usluga“ u domovima zdravlja Goražde, Foča i Pale u Federaciji BiH, Vlada je odobrila i isplatu prve tranše sredstava za njihovu realizaciju, Domu zdravlja Goražde 7.500 KM, a domovima zdravlja u Ustikolini i Prači po 2.500 KM.

Vlada je takođe donijela Odluku o nagradi za sportske rezultate Adiju Alikadiću, goraždanskom zlatnom košarkašu i njegovom Košarkaškom klubu „Radnički“.

Odobrena su i sredstva Sindikatu penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, kao i Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, a Ministarastvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zadužila da raspiše javni oglas za njihovu popunu.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala zaključake komisija i radnih tijela za 6. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Sporazum o provođenju postupka zajedničke javne nabavke.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.