• OBJAVLJENO: 11.09.2015.
34.sjednica
Pored transfera općinama, odobrena sredstva za nabavku ogrijevnog drveta za penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završila je 11.09.2015. godine 34.redovnu sjednicu koju je započela 02.09. Na sjednici je razmatran slijedeći:

Dnevni red

1.Razmatranje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec avgust 2015.godine;

2.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za avgust 2015.godine;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-„proizvodnja gljiva-šampinjona“ prenos-dug iz 2014.godine ;

3.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-„zasnivanje zasada jagodičastog-voća, jagode, maline, kupine, borovnice, brusnice, aronije i ogrozda“ prenos – dug iz 2014.godine za devet (9) poljoprivrednih proizvođača s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-„proizvodnja konzumne jabuke – (rod) 2014.godine“ prenos – dug iz 2014.godine“ ;

3.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – „proizvodnja maline – 2014.godine“ prenos – dug iz 2014.godine;

3.5.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – „nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“ prenos-dug iz 2014.godine ;

3.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – „sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene)“ – prenos –dug iz 2014.godine ;

3.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci)“-prenos – dug iz 2014.godine ;

3.8. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu za privredu i to za poziciju – Referent za održavanje….. 1 izvršilac;

3.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za novembar 2014.godine;

3.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča/FBiH na ime podrške projekata iz Programa za korištenje sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve LZ iz budžeta Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

3.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Goražde na ime podrške projekata iz Programa za korištenje sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve LZ iz budžeta Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

3.12. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale/FBiH na ime podrške projekata iz Programa za korištenje sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve LZ iz budžeta Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

3.13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu;

3.14. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

3.15. Rješenje o formiranju Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora  Agencije za privatizaciju u BPK Goražde;

3.16. Zaključak o utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde;

3.17. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za privredu da zaključi Ugovor o djelu sa Mirsadom Dizdarom iz Goražda;

3.18. Zaključak o primanju k znanju Informacije u vezi prodaje mljekare „Milgor“;

3.19. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Republika Slovenija u studijsku posjetu organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International, ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damiru i stručnom savjetniku za pravne poslove Duhović Amiru;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskgo kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji udžbenika sa privrednim društvom „NAM“ Tuzla;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VIII (osme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“Vitkovići za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

4.5. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo-Republika Turska, nastavnicima pratiocima učenika JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde na maturalnu ekskurziju;

4.6. Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike osnovnih škola koji pješače 4 i više kilometra do škole ili do prvog autobuskog stajališta;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“Ustikolina za pokretanje procedure javne nabavke – ogrijevno drvo;

4.8. Odluka o finansiranju troškova prevoza za učenike i studente.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor za pružanje usluga vještačenja sa ovlaštenim sudskim vještakom građevinske struke;

5.2. Prijedlog Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015.-2025.godine;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje naknade na ime priključka stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu na vodovodnu i kanalizacionu mrežu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300- Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na ime više izvedenih građevinskih radova na izgradnji II faze stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera/umirovljenika Općine Goražde.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juli 2015.godine;

7.2. Odluka o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.3. Zaključak o odobravanju isplate putnih troškova na ime službenog putovanja Policijskog komesara Ešefa Hurića u Sjedinjene Američke Države.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2015.godine;

8.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2015.godine;

8.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

8.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu Goražde za raspisivanje Internog – Javnog oglasa za prijem namještenika.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Razmatranje amandmana na prijedloge zakona i odluka u skupštinskoj proceduri;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 18.septembara – „Dana oslobođenja/Dana Bosansko-podrinjskog kantona  i Općine Goražde“ za 2015.godinu;

10.3. Razmatranje žalbe na rješenje Vlade BPK-a Goražde;

10.4. Odluke o jedonokratnim novčanim pomoćima;

10.5. Razmatranje ponude „Bijela voda“ d.o.o.

10.6. Memorandum o razumijevanju.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod tačkama Vlade BPK-a Goražde razmatrat će se prijedlog za razrješenje, te imenovanje vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 6.3. i 6.4.

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrjevnog drveta;

6.4. Odluka o  stavljanju van snage Odluke Vlade BPK Goražde, broj: 03-05-955/14 od 08.07.2014.godine i Zaključak  o pokretanju ponovnog postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, sa dnevnog reda se povlači podtačka 3.19.

Na prijedlog ministra Slobodana  Jankovića, sa dnevnog reda se povlači podtačka 5.4.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, na dnevni red se uvrštava tačka 4.9.

4.9. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na prijedlog Školskog odbora imenovanje direktora JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod tačkama Vlade BPK-a Goražde razmatrat će se podtačke 9.8. i 9.9.

9.8.Zaključak kojim se daje saglasnost premijeru Emiru Okoviću da uputi odgovor na apelaciju Vrhovnom sudu FBiH;

9.9. Zaključak kojim se nalaže Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde da izvrši preusmjeravanje sredstava.

 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas nastavak 34. redovne sjednice. Odlukama Vlade odobreni su transferi općinama u sastavu našeg kantona za mjesec avgust 2015. godine- Općini Goražde 48.400 KM, a  općinama  Foča i Pale u FBiH po 51.600KM.

Vlada je odobrila općinama u sastavu našeg kantona i sredstva na ime podrške projektima sa koda -Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve. Iz budžeta Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Općini Goražde odobrena su finansijska sredstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog puta Berič-Spahovići  u iznosu od 170.000 KM. Općini Foča u FBiH odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM za rekonstrukciju lokalnog puta Cvilin-Kožetin, a općini Pale u FBiH za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog puta prema privredno poslovnoj zoni Vinčica u iznosu od 100.000 KM.

Vlada je usvojila niz odluka  o isplati novčanih sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu za podsticaje u poljoprivednoj proizvodnji za 2014.godinu. Riječ je o podsticajima poljoprivrednoj proizvodnji za uzgoj gljiva –šampinjona, zasnivanje zasada jagodičastog voća  (jagode, maline, kupine, borovnice, brusnice, aronije i ogrozda), konzumne jabuke, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, te proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec novembar 2014.godine.

Takođe, ovom ministarstvu odobrena je odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Data je  saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu te Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde za 2015.godinu.

Vlada je dala saglasnost i na rješenje o formiranju komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK Goražde  te  usvojila Zaključak o utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor Upravnog odbora Agencije.

Kada je riječ o odlukama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK Goražde d.o.o. za osmu od ukupno 12 redovnih tranši za 2015.godinu.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike osnovnih škola koji pješače četiri i više kilometara do škole ili do prvog autobuskog stajališta, finansiranju troškova prijevoza za učenike i studente, te davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ za pokretanje procedure javne nabavke-ogrijevno drvo.

Vlada je odobrila imenovanje Mule Imamović na poziciju direktora JU MSŠ „Enver Pozderović“ u Goraždu na period od četiri godine. Takođe, nastavnicima i pratiocima učenika ove škole odobreno je službeno putovanje u inostranstvo- Republika Turska na maturalnu ekskurziju.

Iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline usvojen je prijedlog Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK Goražde za period 2015-2025.godina.

Usvojene su odluke o davanju saglasnosti na plaćanje naknade na ime priključka stambeno-poslovnog objekta „Lamela –H2“, zgrada za mlade na vodovodnu i kanalizacionu mrežu te na više izvedene građevinske radove na izgradnji druge faze.

Ministru za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost da potpiše Ugovor za pružanje usluga vještačenja sa ovlaštenim sudskim vještakom građevinske struke koji je izvršio pregled i procjenu pet poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H2“, zgrada za mlade i o tome sačinio stručni nalaz i mišljenje.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrena je odluka o usmjeravanju neplanirane namjenske donacije u budžet BPK Goražde za 2015.godinu. Riječ je o sredstvima dodijeljenim od strane Fondacije Wings of Hope Deutschland iz Minhena za realizaciju projekta „Pomoć za samopomoć“ koji realizuje  JU „Centar za socijalni rad“.

Usvojene su odluke o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera i umirovljenika u općini Goražde te za nabavku ogrijevnog drveta za najugroženije penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva prema evidenciji Centra za socijalni rad.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade broj: 03-05-955/14 od 08.07.2014.godine te Prijedlog Zaključka o pokretanju ponovnog postupka nominiranja za poziciju UO Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog  osiguranja sa područja našeg kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec juli 2015.godine. Ovaj izvještaj je usvojen te je konstatovano da je stanje javnog reda i mira na području našeg kantona zadovoljavajuće.

Ovom ministarstvu odobrena je odluka o prodaji službenih motornih vozila, a postupak će se obaviti putem licitacije.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, pored odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekte poboljšanja statusa boračkih populacija i na ime pomoći rada boračkih udruženja za mjesec juli, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja i datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina“. U ovom kalendaru utvrđuje se novi datum obilježavanja, a to je Dan sjećanja na poginule u padu helikoptera koji će se obilježavati 22.avgusta.

Takođe, ovom ministarstvu odobrena je odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 1.000 KM pripadnicima boračke populacije u mjestu Brijest-Bučije za pomoć u sufinansiranju lokalnog puta u to selo.

Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose data je saglasnost na prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje internog javnog oglasa na mjesto zapisničar u Kantonalnom sudu Goražde.

Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost na Program obilježavanja 18. septembra- Dana oslobođenja/Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općine Goražde za 2015.godinu, kao i saglasnost premijeru za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH  s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH na privremenoj osnovi, do donačnog rješavanja njihovog pravnog statusa u skladu sa zakonima BiH, za period od 2016-2018.godina.

Do kraja zasjedanja, Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje projekta Općine Goražde u oblasti sporta o čemu će se sačiniti ugovor, te imenovala Komisiju koja će utvrditi mjere za poboljšanje uslova u zdravstvu.

Na početku 34.redovne sjednice koja je održana 02.09.2015. godine, Vlada je razmatrala amandmane sa skupštinskog zasjedanja te je donijela odluke o prihvatanju amandmana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Bosanko-podrinjskog kantona Goražde na Prijedlog Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada nije prihvatila amandmane  od I do VI Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prijedlog Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao ni amandmana I i II poslanika Nena Zuka, na Prijedlog Zakona o javnim priznanjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nije prihvaćen ni amandman poslanika Rašidović Almira na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je razriješila te ponovo imenovala za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju Nihada Ferhatovića, te zadužila  Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da odmah pokrene procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

U nastavku sjednice koja je održana 04.09.2015. godine Vlada je dala  saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji, a koji se odnosi na nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa privrednim društvom „NAM“ Tuzla čija je ukupna vrijednost 6.795,00 KM.

Takođe, utvrđena je osnovica i naknada za topli obrok za august 2015.godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.